О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2432

 

Номер   2432

Година   23.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100291

по  описа  за

2019

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано по искова молба депозирана от „.-9.О., ЕИК*, с адрес: г.Р., У.„Ч.Р.“№8., представлявано от Управителя Т.Х.Д., против Т.„., ЕИК*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„Н.Р.“№5, с П.И.М. и Ю.Б.Д., ЕГН*, с адрес: г.Б., о.С., У.„Д.В.“№5, с посочено правно основание чл.66, във вр. чл.33 от ЗС.

В изпълнение на дадените от съда указания с определение №1451 от 21.03.2019 г., ищецът е представил вписана искова молба в СВ-Р., скица на имота и удостоверение за данъчна оценка, необходима за определяне цената на иска, родовата подсъдност на спора и дължимата държавна такса.

При повторна проверка на допустимостта на исковата молба, съдът констатира, че предвид представената данъчна оценка цената на предявения иск с правно основание чл.66, ал.1 от ЗС, във вр. чл.33, ал.2 от ЗС е 46`170.50 лв. Така предявения конституивен иск има за цел постигането на правна промяна, при която една от страните в облигационното правоотношение продажба, а именно купувачът, да бъде заменен от ищеца съсобственик, комуто не е било предложено да изкупи имота на своите съсобственици - продавачи. Въпреки че правото на собственост е вещно право, искът по чл.66, ал.1 от ЗС, във вр. чл.33, ал.2 от ЗС, не представлява иск за защита на вещното право на собственост на ищеца, а на правото му да изкупи построената в собствения му поземлен имот сграда с предимство пред трети лица, чужди на собствеността. /В този смисъл Определение №308 от 2.06.2009 г. на ВКС по ч. т. д. №148/2009 г., I т.о., ТК, докладчик съдията Е.М. и Определение №370 от 30.03.2009 г. на САС по ч. г.д. №605/2009 г., ГК, 3-ти с-в/. Съгласно чл.104, т.4 от ГПК, исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25`000.00 лв., с изключение на изрично предвидените в цитираната разпоредба граждански спорове, подлежат на разглеждане като първа инстанция от Бл.ОС. В този смисъл предвид разпоредбата на чл.104, т.4 от ГПК, производството по делото следва да се прекрати, а делото следва да бъде изпратено по подсъдност на компетентния съд – Бл.ОС, на който делото е подсъдно по правилата на родовата подсъдност по чл.103 и чл.104 от ГПК.

Водим от горното и на основание чл.104, Т.Т.4 и чл.118, ал.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по г.дело №291 по описа за 2019 г. на Рг.РС и ИЗПРАЩА делото на надлежния съд – Бл.ОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:…………………………………….