О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2471

 

Номер   2471

Година   28.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240101615

по  описа  за

2017

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, предявена от Н.Б.С., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„С.К.“№66, против А.Д.Ч., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„К.Щ.“№41.

Твърди се в исковата молба, че Н.С. и А.Ч. са бивши съпрузи. От брака си имат родено едно дете – Н.А.Ч., ЕГН*. Гражданският брак между ищцата и ответника е прекратен с решение по гр. дело №377 по описа за 2005 г. на Рг.РС. Със същия съдебен акт упражняването на родителските права по отношение на малолетната Н.Ч. е предоставено на майката. Ищцата сочи, че от няколко години ответникът не поддържа никакъв контакт нито с дъщеря си, нито с бившата си съпруга. Фактът, че Н.С. не се е срещала с бивши си съпруг в продължение на години е пречка да получи съгласието на същия ненавършилата пълнолетие Н.Ч. да напуска пределите на страната, както и да й бъдат издадени документи за самоличност за задгранични пътувания. Същевременно, ищцата сочи, че детето има необходимост да пътува извън страната, както с образователна цел, така и на почивка.

С тези обстоятелства Н.С. обуславя правния си интерес от предявяването на искане с правно основание чл.127а, ал.2 от СК, като моли да бъде постановено съдебно решение, което да замести съгласието на бащата за издаване на задграничен паспорт на непълнолетното дете и за пътуване в чужбина – страни от ЕС до навършване на пълнолетие от Н.Ч..

С исковата молба Н.С. ангажира писмени и гласни доказателства.

В съдебно заседание ищцата, лично и чрез процесуалния си представител, поддържа предявените искания. Вр. с доказателствени искания на особения представител на ответника представя допълнително писмено доказателство.

В срока по чл.131 от ГПК, особеният представител на ответника А.Ч. представя писмен отговор. С него изразява становище за неоснователност на искането, мотивирано с разпоредбата на чл.127а от СК. Навежда доводи, че към момента на подаване на отговора, липсват доказателство, че непълнолетното дете няма задграничен паспорт и бащата не е дал съгласие за пътуването му в чужбина. Излага възражения, че не е в интерес на детето съдът да разреши неограничен брой пътувания до навършването на пълнолетие, а следва да се направи конкретна преценка с оглед защитата на интереса на детето и спазването на режима на лични отношения с бащата.

Особеният представител на А.Ч. моли за събирането на писмени доказателства.

Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Н.А.Ч., родена на 23.11.2003 г., е дъщеря на ищцата Н.С. и на ответника А.Ч. и към момента на постановяване приключване на устните състезания по делото е непълнолетна.

С решение №142 от 07.03.2006 г., постановено по гр. дело №377 по описа за 2005 г. на Рг.РС, гражданският брак между ищцата и ответника е прекратен, като упражняването на родителските права по отношение на детето Н.Ч. е предоставено на майката и е определен режим на лични отношения с бащата.

С пълномощно с изх. №2464 от 29.02.2012 г., нотариално заверено от Консулска служба при Посолството на Р.Б. в М., А.Д.Ч. е дал съгласие дъщеря му Н.Ч. да пътува в чужбина – в страни от ЕС, неограничено, придружавана от своята майка Н.С..

Според съдържанието на справката от ОД на МВР-Б. на Н.Ч. са издавани временен паспорт и задграничен паспорт, които са унищожени поради изтекъл срок на валидност. Към настоящия момент единственият документ за самоличност, който притежава непълнолетната Н.Ч. е лична карта.

В съдебно заседание, проведено на 23.04.2019 г. е разпитан свидетеля В.С. (брат на ищцата). От показанията му се установява, че ответникът повече от 15 години живее извън Р.Б. и през този период не се е интересувал от детето си. Свидетелят знае от ищцата, че тя е правила опити да се свърже с А.Ч., за да даде съгласие за издаването на задграничен паспорт и пътуване в чужбина на дъщеря си, но те са били безуспешни. Според свидетеля Н.Ч. има нужда да пътува в чужбина на екскурзии със свои приятели, както и с цел развитие и обучение.

По делото е приет и социален доклад, изготвен от служител на А„.П”, О„.Д”-Р.. Констатацията на социалния работник е, че издаването на задграничен паспорт и разрешението детето да пътува в чужбина е изцяло в негов интерес, тъй като ще защити правото му на свободно придвижване, правото да пътува и опознава света.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира искането, с което е сезиран за частично недопустимо, предвид следните съображения:

Искането на Н.С. в частта му, с която моли съда да разреши непълнолетната й дъщеря Н.Ч. да пътува в чужбина, придружена от майка си, е недопустимо, тъй като е лишено от правен интерес. Като писмено доказателство по делото е прието „пълномощно“, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Същото съдържа волеизявление на ответника А.Ч., че дава съгласието си дъщеря му Н.Ч. да пътува в държави от ЕС и придружавана от своята майка Н.С.. Съгласието не е ограничено със срок, периоди или конкретни държави от ЕС. Ето защо, съдът приема, че ищцата няма правен интерес да иска постановяването на съдебно решение, което да замести волята на бащата на непълнолетната Н.Ч. да пътува, заедно с майка си в държави от ЕС.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1615 по описа за 2017 г. на Рг.РС в частта му, с която Н.Б.С., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„С.К.“№66, моли да бъде дадено разрешение, заместващо съгласието на А.Д.Ч., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„К.Щ.“№41, непълнолетната му дъщеря Н.А.Ч., ЕГН*, да пътува извън пределите на Р.Б. в страни от ЕС и да се завръща в страната – ежегодно неограничен брой пъти през годината, за срок до навършване на пълнолетие на детето, придружавана от своята майка Н.Б.С., ЕГН*, без да е необходимо съгласието на бащата А.Д.Ч., ЕГН*.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия:………………………………………..