О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2562

 

Номер   2562

Година   30.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100412

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано въз основа на искова молба, подадена от „АКПЗ”Е., ЕИК*, с адрес в Г.С., Б.„В.Л.”№114, е.М., представлявано от Н.Т.С. и М.Д.Д., Ч. пълномощника им юрисконсулт Ц.П., против С.М.К., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„С.П.”№2.

Твърди се в исковата молба, че между С.М.К., като кредитополучател, и „И.А.М.“, ЕИК*, като кредитор е сключен договор за паричен заем №2138683, сключен на 30.08.2014 г. между „И.А.М.“  и С.К., съгласно който заемодателят е предоставил на длъжника сумата от 500.00 лв., която С.К. се е задължил да върне, заедно с уговорената възнаградителна лихва на 8 равни месечни вноски по 72,23 лв. в срок до 29.04.2015 г. Заемополучателят не е извършил никакво плащане по договора. Съгласно чл.8, ал.1 от Договора в случай на забава от страна заемателя с повече от 30 дни, същият дължи такса разходи, която е от 36.00 лв. По силата на договорните клаузи, ответникът се е задължил в тридневен срок да представи надлежно обезпечение, като при неизпълнение на това задължение дължи неустойка. Тъй като С.К. не е изпълни това задължение, той дължи неустойка от 454,24 лв. Ответникът е изпаднал в забава за изпълнение на задълженията си по договора за паричен заем, поради което дължи и обезщетение за забава от 238,65 лв.

С рамков договор за прехвърляне на парични задължения (цесия) от 01.03.2015 г. на основание чл.99 от ЗЗД и приложение №1 към него от 01.09.2017 г. между „И.А.М.“, ЕИК* и „АКПЗ“ООД, ЕИК*, по силата на който вземането е прехвърлено в полза на „АКПЗ“ООД изцяло с всички привилегии, обезпечения и принадлежности.

„АКПЗ“ЕАД е предявило вземането си против С.К. по реда на заповедното производство и въз основа на депозирано от дружеството заявление е образувано частно гр. дело №745 по описа за 2018 г. на Рг.РС. Заявлението е уважено и против длъжника е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. Заповедта е връчена на длъжника при условията на чл.47 ал.5 от ГПК, поради което и на основание чл.415, ал.1, т.2 от ГПК, на заявителя е указано че следва да предяви иск за установяване на вземането си, в противен случай заповедта ще бъде обезсилена.

С тези обстоятелства ищецът мотивира правния си интерес от предявяването на иск за установяване на вземането си против С.К. за сумите, за които е издадена заповед за изпълнение №3752 от 05.07.2018 г. по частно гр. дело №745 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

С определение №2058 от 29.04.2019 г. исковата молба е оставена без движение. Определението е съобщено на ищеца на 16.05.2019 г. На 21.05.2019 г. законният представител на ищцовото дружество депозира молба, придружена с платежен документ за внасянето на държавна такса от 223,87 лв. Преди изтичането на срока за представяне на поправена искова молба – 23.05.2019 г., не са отстранени другите нередовности, констатирани от съда и касаещи представителната власт юр. П. и конкретизиране на фактите, на които се основават исковите претенции. Не се отправя и искане за продължаване на срока по реда на чл.63 от ГПК. В този смисъл са налице предпоставките на чл.129, ал.3 от ГПК, за връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.

Водим от горното и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба, предявена от „АКПЗ”Е., ЕИК*, с адрес в Г.С., Б.„В.Л.”№114, е.М., представлявано от Н.Т.С. и М.Д.Д., Ч. пълномощника им юрисконсулт Ц.П., против С.М.К., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„С.П.”№2, въз основа на която е образувано гр. дело №412 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №412 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

 

Районен съдия:………………………………………