О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2577

 

Номер   2577

Година   31.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100731

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано въз основа на искова молба, депозирана от „.И.-Б.О., ЕИК*, с адрес: Г.Р., У.„Р.30, представлявано от управителя Г.Т. против Л.Ч., Булстат*,с А. Г.Б., У.„С.К.“, б.В, .2, А.В21, М.Ч., Булстат*, с А. Г.Б., У.„С.К.“, б.В, .2, А.В21 и Е.П., Булстат*, с А. Г.Б., У.„С.К.“, .2, А.С31, с посочено правно основание чл.12 от ЗЗД, във вР. чл.45 от ЗЗД.

С определение №1603, постановено в закрито съдебно заседание от 01.04.2019 г., съдът е оставил исковата молба без движение. С цитираното определение, съдът изрично е указал последиците от неотстраняването в срок на нередовностите, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

Цитираното определение е получено от ищеца на 17.04.2019 г. Въз основа на депозирана от ищеца молба от 25.04.2019 г., съдът е продължил по реда на чл.63 от ГПК, срока за отстраняване на нередовности в исковата молба до 15.05.2019 г.

Съдът в изпълнение на задълженията си по чл.140 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената искова молба след изтичане на срока, определен с горецитирания съдебен акт, констатира че въпреки изрично дадените указания, ищецът не е отстранил установените нередовности в исковата молба.

По делото е постъпила молба за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите в исковата молба, която видно от пощенското клеймо е изпратена по пощата на 17.05.2019 г., т.е. след изтичане на първоначално продължения срок, който е изтекъл на 15.05.2019 г. Съобразно нормата на чл.63, ал.2 от ГПК, продължения срок започва да тече от изтичането на първоначалния, като същият е изтекъл, като бе посочено на 15.05.2019 г.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба, депозирана от „.И.-Б.О., ЕИК*, с адрес: Г.Р., У.„Р.30, представлявано от управителя Г.Т., въз основа на която е образувано гр. дело №731 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №731 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………….