О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2578

 

Номер   2578

Година   31.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100276

по  описа  за

2019

година

 

С протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание, проведено на 24.04.2019 г., съдът е постановил спиране на производството по делото по взаимно съгласие на страните.

По делото на 16.05.2019 г. е депозирана молба от ищеца Г.В., с която иска съдът да възобнови производството по делото. Същевременно ищецът, посочва, че оттегля предявените обективно съединени искове по реда на чл.232 от ГПК, поради което моли производството по делото да бъде възобновено.

Съдът счита искането за възобновяване на производството за основателно. Заявено е преди изтичане на преклузивния срок по чл.231 от ГПК от процесуално легитимирана страна – ищец по делото, поради което следва да бъде уважено.

Същевременно съдът намира, за процесуално допустимо направеното от ищеца волеизявление за оттегляне на предявените искове.

С оттеглянето на молбата съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.230, ал.1 от ГПК и чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по Г. дело №276 по описа на Рг.РС за 2019 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д.№276/2019 г. по описа на РС-Рг., на основание чл.232 ГПК, поради оттегляне на исковата молба.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия:………………………………………..