О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2580

 

Номер   2580

Година   31.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100054

по  описа  за

2019

година

 

Делото е образувано въз основа на депозирана молба от Р.А.С., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„Ф.“№21, против И.Д.Г., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„Ф.“.

С определение №287, постановено в закрито съдебно заседание от 18.01.2019 г., съдът е оставил исковата молба без движение. С цитираното определение, съдът изрично е указал последиците от неотстраняването в срок на нередовностите в едноседмичен срок от получаване на съобщението за настоящето разпореждане на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

Цитираното определение е получено от ищеца на 13.05.2019 г.

Съдът в изпълнение на задълженията си по чл.140 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената молба след изтичане на срока, определен с горецитирания съдебен акт, констатира че въпреки изрично дадените указания, не е отстранила установените нередовности в молбата си. В тази връзка молителката не е превела молбата си в съответствие с изискванията на чл.9, ал.1 и т.4 от ЗЗДН, като не е конкретизирала датата, мястото, начина и другите факти и обстоятелства обуславящи извършен спрямо нея акт на домашно насилие от посочения в молбата ответник.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на молбата, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Предвид изхода на спора, следва на основание чл.11 от ЗЗДН, молителката да заплати следващата се държавна такса за образуване на настоящето производство от 25.00 лв.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА молбата, депозирана от Р.А.С., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„Ф.“№21, въз основа на която е образувано гр. дело №54 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

ОСЪЖДА Р.А.С., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„Ф.“№21, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, държавна такса от 25.00 лв., на основание чл.11, ал.2 от ЗЗДН, както и сумата от 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №54 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на молителката.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................................