П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2234

 

Номер   2234

Година   14.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101388

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между М.Б.С. от Г.Р., У.„З.”№27, ЕГН*, лично и в К. си на М. и З.П. на Й.А.Ч., родена на 10.10.2010 г., с ЕГН*, Ч. А.А.Г.Х. от АК-Б., с адрес: Г.Р., У.„Я.С.”№3, е.2, о.6 и А.З.Ч. от Г.Р., о.П., У.„П.”№55, ЕГН*, отразена в протокола от днешното открито съдебно заседание като непротиворечаща на закона и добрите нрави, съгласно която:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права и задължения на роденото от съвместното съжителство между страните дете Й.А.Ч., родена на 10.10.2010 г., с ЕГН*, на М.Б.С. от Г.Р., У.„З.”№27, ЕГН*, лично и в К. ѝ на М. и З.П. на Й.А.Ч., родена на 10.10.2010 г., с ЕГН*. 

ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на роденото от съвместното съжителство между страните дете Й.А.Ч., родена на 10.10.2010 г., с ЕГН*, да бъде по адрес на местоживеене на М.Б.С. от Г.Р., У.„З.”№27, ЕГН*, лично и в К. ѝ на М. и З.П..

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата А.З.Ч. от Г.Р., о.П., У.„П.”№55, ЕГН*, и детето Й.А.Ч., родена на 10.10.2010 г., с ЕГН*, както следва: - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09:00 часа на съботния ден до 17:00 часа в неделния ден, ако бащата и детето пребивават на територията на една и съща държава.

ОСЪЖДА  А.З.Ч. от Г.Р., о.П., У.„П.”№55, ЕГН*, да заплаща на Й.А.Ч., родена на 10.10.2010 г., с ЕГН*, Ч. нейната М. и З.П. М.Б.С. от Г.Р., У.„З.”№27, ЕГН*, издръжка от 140,00 лева лева месечно от датата на завеждане на иска – 14.12.2018 г., платими до последно число на месеца за който се дължат Ч. майката и З.П., М.Б.С. от Г.Р., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното изплащане на сумата.

ЗАМЕСТВА съгласието на А.З.Ч. от Г.Р., о.П., У.„П.”№55, ЕГН*, за издаване на паспорт по реда на ЗБЛД на ненавършилото пълнолетие дете Й.А.Ч., родена на 10.10.2010 г., с ЕГН*, както и за пътувания на детето извън територията на Р.Б. за неограничен брой пътувания зад граница в държавите – членки на ЕС, М. и С., придружавано от М. си и от трето упълномощено от майката лице.

ОСЪЖДА А.З.Ч. от Г.Р., о.П., У.„П.”№55, ЕГН*, да заплати по сметка на съда сумата от 100,80 лева, съставляващи допълнително дължимата държавна такса по отношение на предявения иск за издръжка.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1388 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради одобряване на постигната между страните съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда за прекратяване на производството по гр. дело №1388 по описа на Рг.РС за 2018 г. подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес.

 

Районен съдия:………………………………………..