П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2412

 

Номер   2412

Година   23.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100322

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата между адвокат М.П. – пълномощник на Л.Н.П., ЕГН*, като М. и законен представител на Н.П.Г., ЕГН* и П.Д.Г., ЕГН*, с адрес в Г.Д., У.„П.Е.“№3, съгласно която страните се спогаждат относно следното, с което решават спора по гр. дело №322 по описа за 2019 г. на РС–Рг.:

УВЕЛИЧАВА размера на определената с решение №1907 от 14.05.2014 г., постановено по гр. дело №343 по описа за 2014 г. на Рг.РС, която ответникът която ответникът П.Д.Г., ЕГН*, с адрес в Г.Д., У.„П.Е.“№3, се е задължил да заплаща на Л.Н.П., ЕГН*, като М. и законен представител на Н.П.Г., ЕГН*  от 80.00 лв. на 160,00 лв., платима  до 5-то число на месеца за който се дължи, считано от датата на влизане в сила на определението за одобряване на настоящата спогодба.ОСЪЖДА ответника П.Д.Г., ЕГН*, с адрес в Г.Д., У.„П.Е.“№3,  да заплати на Л.Н.П., ЕГН*, като М. и законен представител на Н.П.Г., ЕГН*, сумата от 400.00 лева, представляващи направени от законния представител на ищцата разноски в настоящото производство, която сума е платима – разсрочено на вноски в размер на по 40.00 лева лева, дължими до 5-то число на месеца, като първата вноска е  - 05.06.2019 г.. ОСЪЖДА ответника П.Д.Г., ЕГН*, с адрес в Г.Д., У.„П.Е.“№3, да заплати по сметка на РС–Рг. сумата от 115,20 лева, представляваща дължимата държавна такса, съобразно размера на издръжката.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №322 по описа на Рг.РС за 2019 г. поради постигане на съдебна спогодба.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................................................