П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2413

 

Номер   2413

Година   23.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100698

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между „.Х.Е., ЕИК*, с адрес: У.„Г.Д.“№24А, Г.Р., о.Б., Б., представлявано от управителя Й.И.К., Ч. процесуален представител адв. Т.К.Д., член на АК-П. и Х.А.А., гражданин на И., родена на 04.09.1971 г. във В., И., с адр. И., В., У.„А.”6, в.9, и Д.Г.В., гражданин на И., роден  във В., И., с адр. И., В., У.„Б.”2, представлявани по пълномощие от процесуален представител адвокат Р.И.К. от АК-Б., съгласно която ответниците Х.А.А., гражданин на И.,  родена на 04.09.1971 г. във В., И.,  с адр. И., В., У.„А.”6, в.9, и Д.Г.В., гражданин на И., роден  във В., И., с адр. И., В., У.„Б.”2, собственици на следния  недвижим  имот, находящ се в комплекс „П.г.к.к.”, а именно: (D-4B-10) А.№10 с идентификатор 61813.559.24.1.27, обща площ 46.79 кв.м.,  находящ се на територията на комплекс „П.г.к.к.”, съгласно която

Б. Между страните е сключен договор за поддръжка и управление на 13.08.2007 г., изменен с анекс № 1 от 01.09.2015г. 

В. „.Х.ЕООД  е завело Г. дело № 698/2018   г. по описа на Рг.РС за дължими по договора суми, вкл. неустойки и лихви с цена на иска 29`754,85 лв, от които: 15`768,53 лв  годишно възнаграждение (такса) за поддръжка и управление за календарните 2010-2018г.;  10 661.62 лева - обезщетение за забава в двоен размер във връзка с неплатените такси за поддръжка и управление за 2010-2018 г.; 2`160.00 лв. за дължима такса, телевизия, интернет и телефон за периода 2014-2018 г., както и 769,22  лева - /разноски, необходими за поддръжка/ основен ремонт на фасади.

Страните, като направиха взаимни отстъпки, се спогодиха за следното:

Чл.1. (1) Ответникът Х.А.А. е заплатил  по банковата сметка на „.х.”ЕООД  сума от 19`690.93 лева, равняваща се на 10`072,09 евро с ДДС, включваща всички процесни задължения (без неустойки), както и текущите задължения, вкл. такса поддръжка за 2019, такса застраховка за 2019 г. и такса ТВ, интернет и телефон за 2019 г.,  както и част от направените по делото разходи от 4`522,20 лв.

Чл.2 С подписване на настоящата спогодба и получаване на плащанията по чл.1 ищецът „.Х.ЕООД се отказва от претендираните неустойки и/или обезщетения за забавено плaщане, както и се отказва да търси от ответника разноски по делото над сумата,  която ответника е платил, а именно 4`522,20  лева. страните се споразумяват, че нямат и няма да имат каквито и да било претенции, включително финансови, по описания по-горе договор за поддръжка и управление, за задължения с падеж до края на 2019 г., включително за такса поддръжка за 2019 и такса ТВ, интернет и телефон за 2019 г., към датата на подписване на настоящото споразумение.

Чл.3 С подписването на настоящата спогодба страните уреждат всички имуществени и неимуществени въпроси във връзка със спора, предмет на  Г.д. №698/2018 г. по описа на Рг.РС и заявяват, че при изпълнението й няма да имат каквито и да било претенции една към друга в тази връзка.

УКАЗВА да се възстанови на ищцовото дружество „.Х.Е., ЕИК*, с адрес: У.„Г.Д.“ №24А, Г.Р., о.Б., Б., представлявано от управителя Й.И.К., сумата от 595,10 лева лева, която да бъде преведена по следната сметка с титуляр ищеца а именно: „Пиб“ЕАД IBAN* след влизане в законна сила на определението за прекратяване на настоящото производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №698/2018 г., по описа на Рг.РС поради постигната съдебна спогодба.

Определението на съда за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба, считано от днес подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС.

 

Районен съдия:..................................................