Р Е Ш Е Н И Е    2088

 

Номер   2088

Година   02.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100450

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.30 от ЗЗДт. Д„СП-Я. е сезирала Рг.РС с искане за прекратяване настаняването на непълнолетното дете Е.М.Ш. в специализираната институция Дом за деца лишени от родителска грижа „И.К.“-Г.Д. и реинтеграцията му в биологичното семейство, което е в негов интерес.  В молбата се изтъква, че Д“СП познава случая на Е.Ш. от 04.12.2014 г.. Майката на детето М.М. е напуснала семейството през м.11.2014 г. От този момент грижите за детето са поети от неговия биологичен баща М.Ш.. На 01.06.2016 г. в ОЗД е подаден сигнал по телефона от брата на детето Е.Ш., че последната е в неизвестност. При посещение в дома на детето е констатирано, че същото е стресирано и оставено без родителски контрол. Поради влошено здравословно състояние на бащата, детето е настанено в семейството на леля си по бащина линия, след което детето е настанено в семейството на близки и роднини – А.Т. и У.Т. за срок от една година. След това детето е настанено в ДДЛРГ „И.К.“-Г.Д., който считано от 01.02.2019 г. се закрива  и детето от 11.02.2019 г. е настанено със заповед на Директора на ДСП-Г.Д. в семейството на Р.Ю.. На 13.03.2019 г. със заповед на Директора на ДСП-Я. детето е настанено спешно в семейството на С.А. и Х.А.. На 25.03.2019 г. детето напуска дома им и отива при С.Ш. – роднина на биологичното й семейство/втора братовчетка на бащата на детето М.Ш./. На 26.03.2019 г. със заповед на Директора на ДСП-Я. е прекратено настаняването на детето в семейството на С.А. и Х.А. и същото се връща в биологичното семейство на бащата М.Ш.. В ДСП-Я. е постъпила декларация с вх. №СЛ/D-Е-Я/158-011/27.03.2019 г.  от М.Ш., в която заявява, че желае да отглежда детето си Е.Ш. с подкрепата на двамата му пълнолетни синове У.Ш. и А.Ш. и близката на семейството С.Ш.. С.Ш. е подала декларация, че желае да помага на бащата при отглеждането на детето Е.Ш..

С оглед на гореизложеното, молят съдът да се произнесе с решение, с което на основание чл.30, ал.1 във вр. с чл.29, т.6 от ЗЗдет. да се прекрати настаняването на детето Е.М.Ш. в специализирана институция – ДДЛРГ„И.К.“-Г.Д..

Представителят на О„ЗД“ при ДСП-Я., в съдебно заседание заявява, че бащата и детето имат желание да живеят заедно, чувстват се добре, поради което е в негов интерес да бъде постановено реинтеграцията в биологичното му семейство.

Назначеният от съда особен представител на детето Е.Ш., в съдебно заседание заявява, че са налице основания за прекратяване настаняването на детето в специализираната институция и следва да продължи да бъде отглеждано от своя биологичен родител, което е в негов интерес.

Бащата на детето – М.Ш., в съдебно заседание заявява, че желае да продължи да полага грижи за своето дете, което се чувства спокойно в семейна среда. Запознат е с навиците и потребностите на детето.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Видно от удостоверение за раждане, издадено от О.Б. въз основа на акт за раждане №1 от 04.12.2001 г., детето Е.М.Ш., ЕГН*, е родена на 04.12.2001 г. в с.Г., с родители: майка – М.М.М., ЕГН* и баща – М.У.Ш., ЕГН*.

С Решение №4651/29.11.2017 г. по гр. дело №1387/2017 г. по описа на РС-Г.Д., е взета на основание чл.28, вр.чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗДет., мярка за закрила спрямо детето Е.М.Ш. – настаняване за отглеждане и възпитание в ДДЛРГ„И.К.“-Г.Д., до промяна на обстоятелствата, свързани с детето, ако е в негов интерес.

Видно от Заповед №ЗД/Д-Я-003/26.03.2019 г. на Директора на Д“СП-Я. на основание чл.30, ал.2, вр.чл.29, т.3 и т.9 от ЗЗДет. е прекратено настаняването по адм. ред на детето Е.М.Ш., ЕГН*, в семейството на билзките С.А. и Х.А., поради отпадане на основанията за настаняване извън семейството и реинтеграция на детето в биологичното му семейство при родителя, считано от 26.03.2019 г..

От представения по делото Социален доклад на Д“СП-Я., О„ЗД“ от 23.04.2019 г., изготвен относно прекратяване настаняването на детето Е.Ш. извън семейството и реинтеграцията му в биологичното семейство, се установява, че детето поддържа добри отношения с баща си, братята и сестра си. При необходимост те си помагат и подкрепят. Хигиенно-битовите условия в жилището са добри. За детето има осигурена детска стая с вещи за обичайно потребление.  Бащата и детето са насочени към социална услуга ЦОП-Я.. Детето към момента е при семейството си и се чувства обичана, сигурна и защитена. Становището в социалния доклад е, че в интерес на детето е да се промени мярката за закрила и същото да бъде реинтегрирано в семейната си среда,  а именно в биологичното семейство на бащата М.Ш..

В съдебно заседание свидителката – втора братовчетка на бащата М.Ш., заявява,че детето се чувство спокойно в семейна среда, указва подкрепа на бащата и детето и помага при възпитанието и отглеждането му.

След обстоен анализ на събраният по делото доказателствен материал, съдът намира искането за основателно поради следните съображения:

Законът за закрила на детето е установил и реда за прекратяване на настаняването на детето извън семейството му - чл.30, като изрично са посочени и основанията за прекратяване - чл.29, ал.1 от закона. Съгласно чл.29, ал.1, т.6 от ЗЗД, настаняването извън семейството се прекратява при отпадане на основанията по чл.25 от закона за настаняването на детето. От доказателствата по делото се установява, че към настоящия момент е отпаднала причината, която е обусловила налагането от съда на мярка за закрила „настаняване извън семейството - в специализирана институция”. Към настоящия момент фактическата обстановката е по различна, а именно бащата М.Ш. има възможност да поеме грижата за детето в своето семейство, тъй като разполага с условия за отглеждането и възпитанието на непълнолетното дете Е.Ш.. Видно от приетите по делото писмени и гласни доказателства, към настоящия момент са отпаднали предпоставките, установени в чл.25, т.3 от ЗЗДет, въз основа на които е наложена мярка за закрила „настаняване на дете за отглеждане извън семейството - в специализирана институция“. Към настоящият момент родителя, според възможностите си, се стреми да осигури сигурна среда за детето си. Семейството е изградило стабилни отношения на привързаност и семейна принадлежност. Емоционалната връзка дете-родител не е прекъсната. При тези безспорни данни, съдът счита, че действително е налице отпадане на основанията за настаняване извън семейството като мярка за закрила. Предвид изложеното съдът приема, че в настоящия случай са налице предпоставки за прекратяване на настаняването на детето Е.Ш. извън семейството, на основание чл.30, вр.чл.29, т.6 от ЗЗДт.

Предвид изложеното, съдът приема, че в настоящия случай следва да бъде прекратено настаняването на детето Е.Ш. извън семейството – в специализирана институция. По тези съображения, съдът намира, че молбата следва да бъде уважена. Съдът счита, обаче, че след влизане в сила на настоящото решение молителят ДСП-Я. следва да предприеме необходимите действия за установяване полагането на адекватни грижи, осигуряването на основните и специални потребности на детето, и при необходимост вземане на адекватна мярка за закрила по отношение на детето Е.Ш., тъй като същото продължава да е дете в риск по смисъла на чл.5, ал.1, във вр. §1, т.11, б.”в” и б.”г” от ЗЗДет.. Поради това и с оглед принципите за закрила на детето, установени в чл.3, т.2, т.3 и т.4 от ЗЗДет., Д.„СП”-Я. следва да осъществява занапред твърдяното наблюдение върху детето до навършване на пълнолетие от същото, като следва да предприеме незабавни и адекватни действия за постановяване на мярка за закрила по отношение на същото, съобразно с действителното фактическо положение.

Водим от горните съображения, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.29, т.6, вр. чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗДет., мярката за закрила „Настаняване на дете за отглеждане в специализирана институция“, а именно в ДДЛРГ„И.К.“-Г.Д., наложена с Решение №4651/29.11.2017 г. по гр. дело №1387/2017 г. по описа на РС-Г.Д., спрямо непълнолетното дете Е.М.Ш., ЕГН*, с баща – М.У.Ш., поради отпадане на основанията за настаняване извън семейството по чл.25, ал.1 от ЗЗДт.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в седемдневен срок, считано от връчването му на страните.

Решението  подлежи на незабавно изпълнение.

 

Районен съдия:………………………………………