Р Е Ш Е Н И Е    2105

 

Номер   2105

Година   07.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100328

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда глава ХХVІ от ГПК и е образувано по повод молбата с правно основание чл.50 от СК, на В.Г.Л., с ЕГН*, от Г.Р., У.„Р.”№12 и Н.К.Л., ЕГН*, от Г.Р., У.„И.Н.А.”№2, .4, а.11.

В молбата си твърдят, че са сключили граждански брак на 07.09.2008 г. в Г.Р., като имат родено едно дете – Н.Н.Л., родена на 02.02.2009 г., ЕГН*.

Твърдят, че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен, изчерпан от всякакво съдържание, поради което по-нататъшното им съжителство е невъзможно. Вр. с искането на съпрузите за допускане на развод по взаимно съгласие, същите са постигнали съгласие за всички законоустановени изисквания, визирани в чл.51 СК, за което представят изготвено в писмена форма споразумение.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата си и представеното писмено споразумение. Молят съда да прекрати брака, поради наличието на сериозно и непоколебимо съгласие за това, както и да утвърди постигнатото от тях споразумение.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

От представеното към молбата копие от дубликат на удостоверение за сключен гр. брак, издадено от О.Р., въз основа на акт за гр. брак №50 от 07.09.2008 г. е видно, че Н.К.Л. и В.Г.Ц., с ЕГН*, са сключили граждански брак на същата дата, като съпругата след брака е приела да носи фамилното име Л..

От представеното копие от удостоверение за раждане, издадено от О.Б. въз основа на акт за раждане №0107 от 04.02.2009 г. се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родено едно дете – Н.Н.Л., родена на 02.02.2009 г., ЕГН*.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І. По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, включително издръжката, погасяването на месечните вноски на изтеглените заеми, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на малолетното дете, местоживеенето на детето и режима на лични отношения на родителите с него. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на детето на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ. Относно разноските за производството:

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40.00 лева, която следва да бъде платена по равно от молителите, т.е. по 20.00 лева, предвид изразеното становище в съдебно заседание.

Молителят Н.К.Л. следва да поеме дължимата такса върху тригодишните плащания за издръжка на непълнолетното си дете, която възлиза в размер на 122.40 лева.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 07.09.2008 г. в Г.Р., с акт за гр. брак №50 от 07.09.2008 г. на О.Р., между Н.К.Л. и В.Г.Л., с ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.К.Л. и В.Г.Л., с ЕГН*, споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1. Родителските права за роденото от брака дете - Н.Н.Л., родена на 02.02.2009 г., ЕГН*, се предоставят за упражняване на майката и законен представител В.Г.Л., с ЕГН*.

2. Определя се следния режим на лични отношения на детето Н.Н.Л., родена на 02.02.2009 г., ЕГН*, с бащата Н.К.Л., както следва: всяка седмица от месеца от 17.00 ч. в петък до 18.00 часа в неделя, както 10 дни от зимната ваканция, 10 дни от пролетната ваканция и 30 дни през лятната ваканция, несъвпадащи с отпуска на майката.

3. Бащата Н.К.Л. се задължава да плаща на детето си Н.Н.Л., родена на 02.02.2009 г., ЕГН*, чрез майката и законен представител В.Г.Л., с ЕГН*, месечна издръжка от 170.00 лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 29.03.2019 г. до настъпване на обстоятелства, водещи до изменението или прекратяване на издръжката.

4. Семейното жилище, находящо се в Г.Р., У.„Р.”№12, собственост на трето лице, след прекратяване на брака ще се ползва от Н.К.Л..

5. Съпрузите декларират, че не притежават недвижими имоти, придобити през време на брака в режим на съпружеска имуществена общност.

6. Съпрузите декларират, че придобитите по време на брака движими вещи ще бъдат поделени извънсъдебно.

7. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.

8. Съпрузите декларират, че нямат регистрирани общи фирми и не участват с дялове в общи търговски дружества.

9. След прекратяване на брака В.Г.Л., с ЕГН*, ще носи брачното си фамилно име Ц..

ОСЪЖДА Н.К.Л., от Г.Р., У.„И.Н.А.”№2, .4, а.11, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 122.40 лв., представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката.

ОСЪЖДА Н.К.Л., от Г.Р., У.„И.Н.А.”№2, .4, а.11, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от на 20.00 лв., представляваща държавна такса по чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА В.Г.Л., с ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 20.00 лв., представляваща държавна такса по чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………