Р Е Ш Е Н И Е    2106

 

Номер   2106

Година   07.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100408

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда глава ХХVІ от ГПК и е образувано по повод молбата с правно основание чл.50 от СК на А.Ш.Ш., ЕГН*, от Г.Б., У.„Г.И.”№1 и А.М.Ш., ЕГН*, от Г.Р. У.„М.”№1, със С.А. Г.Р., У.„Г.Б.”№18.

В молбата молителите твърдят, че са сключили граждански брак на 18.10.2017 г. като от брака си нямат родени деца.

Твърдят, че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен, изчерпан от всякакво съдържание, поради което по-нататъшното им съжителство е невъзможно. Вр. с искането на съпрузите за допускане на развод по взаимно съгласие, същите са постигнали съгласие за всички законоустановени изисквания, визирани в чл.51 СК, за което представят изготвено в писмена форма споразумение.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата си и представеното писмено споразумение. Молят съда да прекрати брака, поради наличието на сериозно и непоколебимо съгласие за това, както и да утвърди постигнатото от тях споразумение.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

От представеното към молбата копие от удостоверение за сключен гр. брак №* от 18.10.2017 г., издадено от О.Р. въз основа на акт за гр. брак №67 от 18.10.2017 А.Ш.Ш., ЕГН* и А.М.Р., ЕГН*, са сключили граждански брак на същата дата, като съпругата след брака приела да носи фамилното Ш..

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І. По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, включително издръжката, ползването на семейното жилище и фамилното име. Така постигнатото споразумение е законосъобразно, поради което следва да бъде утвърдено.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК съдът намира, че са налице всички законови изисквания за допускане на развода и счита, че молбата е основателна, без да е необходимо издирване на мотивите на молителите, а постигнатото и представено писмено споразумение следва да бъде утвърдено.

ІІ. Относно разноските за производството:

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавна такса, чийто окончателен размер се определя, съобразно правилата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Съдът счита, че следва да бъде определена окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40.00 лева, които следва да бъдат платени по равно от молителите, т.е. по 20.00 лева.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 18.10.2017 г. в Г.Р. с акт за граждански брак 67 от 18.10.2017 г. на О.Р., между А.Ш.Ш., ЕГН* и А.М.Ш., ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Ш.Ш., ЕГН* и А.М.Ш., ЕГН*, споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1. Съпрузите декларират, че от брака нямат родени деца, респективно не са налице задължения за уреждане на родителски права.

2. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.

3. След прекратяването на брака съпругата А.М.Ш., ЕГН*, ще носи предбрачното си фамилно име и в бъдеще ще се именува А.М.Р.

4. Семейното жилище, находящо се в Г.Б., У.„Г.И.”№1, собственост на М.Я.Ш., след прекратяване на брака ще се ползва от А.Ш.Ш., ЕГН*.

5. Съпрузите декларират, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност.

6. Съпрузите декларират, че нямат регистрирани общи фирми и не участват с дялове в общи търговски дружества.

7. Съпрузите декларират, че придобитите по време на брака движими вещи ще бъдат поделени извънсъдебно.

ОСЪЖДА А.Ш.Ш., ЕГН*, от Г.Б., У.„Г.И.”№1, да заплати по сметка на Рг.РС, сумата от на 20.00 лв., представляваща държавна такса по чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА А.М.Ш., ЕГН*, от Г.Р., У.„М.”№1, да заплати по сметка на Рг.РС, сумата от 20.00 лв., представляваща държавна такса по чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………….