Р Е Ш Е Н И Е    2124

 

Номер   2124

Година   08.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20161240101433

по  описа  за

2016

година

 

Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от А.Х.П., ЕГН*, в качеството си на управител на сграда в режим на етажна собственост, съставляваща сграда „.К. – средно етажно застрояване, находяща се в м.„И.“, землището на Г.Р. изградена в поземлен имот с идентификатор 6. Ч. А.И.А., АК-П., със съд. адр. Г.П., У.„Х.”№5, .3, Адвокатско дружество „Д., П. и Б.“ – А.С.П. против Д.Б., гражданин на Р.И., роден на 23.10.1960 г. в Д., И., с А.Д.Д., Г.М., И..

Твърди се в обстоятелствената част на исковата молба, че ищецът по делото е управител на Етажната собственост, съставляваща сграда „.К. - средно етажно застрояване, намиращ се в м.„И.", землището на Г.Р. изградена в поземлен имот с идентификатор №6. по КК и КР на Г.Р., О.Р., О.Б., одобрени със Заповед №РД-18-33 от 15.05.2006 г. на ИД на АК, с А. Г.Р. м."И.” /пром.пр. с решение №ОД-4/02.05.2006г. на ОД „ЗГ"/, с площ от 3000,00 кв.м., представляваща сграда с два входа В.А и В.Б.

Навеждат се фактически твърдения, че по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с акт №170, том 3, дело 521/2009, по описа на СВ-Р. ответникът по делото се легитимира като собственик на а.№006, находящ се на партерен етаж, със застроена площ от 47,22 кв.м., ведно с 0.728 % ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 8,43 кв.м. и разгърната застроена площ от апартамента от 55,65 кв.м., съставляващ по КК самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.456.1.2.3 и се явява етажен собственик в описаната по-горе сграда.

Твърди се, че на проведено първо заседание на Общото събрание на собствениците и обитателите в Етажната собственост, съставляваща сграда „.К. - средно етажно застрояване, намиращ се в м.„И.", землището на Г.Р. на 28.12.2012 г. били взети следните решения:

По т.1-ва е Избран за управител на етажната собственост А.Х.П., ЕГН*, с месечно възнаграждение от 1`000.00 лева, платимо до последно число на текущия месец.

По т.2-ра е Избран за контрольор на дейността на управителя М.В.К., с ЕГН*, с месечно възнаграждение от 700.00 лева, платимо до последно число на текущия месец.

По т.3-та е Приета Оферта №2 - Оферта от 13.12.2012 г. подадена от „А.Т."ЕООД, ЕИК*, с адрес: Г.П., У.„Ц.”№25, което да осъществява поддръжката на общите части в сградата.

По т.4-та е възложено на управителя на етажната собственост А.Х.П. и същия е упълномощен да представлява етажната собственост пред избрания Изпълнител по т.3, с правото да договори условията с избрания изпълнител и възложи извършването на дейността по поддръжката на общите части от името и за сметка на етажната собственост съобразно приложената Оферта №2 и взетите от Общото събрание на етажната собственост решения в протокола. На управителят било възложено да състави, преговаря и подпише от името на Етажната собственост Договор за осъществяване на поддръжката на общите части.

По т.5-та били взети, следните решения:

- Да се заплащат от всеки самостоятелен обект в сградата по 8.30 лв. лева всеки месец, от които да се изплаща месечно възнаграждение на управителя от 1`000.00 лева.

- Да се заплащат от всеки самостоятелен обект в сградата по 5.80 лв. лева на месец, от които да се изплаща месечно възнаграждение на контрольора от 700.00 лева.

- Дължимата от всеки самостоятелен обект в сградата месечна такса за поддръжка била определя съгласно разгърнатата застроена площ на всеки обект, умножена по 2.40 лв. с включено ДДС и следвало се заплаща ежемесечно от собствениците на самостоятелни обекти в сградата.

- Възложено е на управителя да събира дължимите месечни такси от всеки етажен собственик и да заплаща месечните възнаграждения на управителя, контрольора и дружеството изпълнител, съгласно размерите определени в протокола и сроковете в сключения с изпълнителя на поддръжката договор.

- Всички дължими такси следвало да се превеждат и набират ежемесечно в сметка със специално предназначение, която съгласно чл.50, ал.3 от ЗУЕС, следвало да бъде открита на името на новоизбрания управител - А.Х.П. и да бъде съобщена на всички етажни собственици Ч. залепване на съобщение на видно и общодостъпно място на двата входа на сградата по реда на чл.16, ал.7 от ЗУЕС.

- Също така било взето решение да се набират ежемесечни вноски от собствениците от 5.60 лв. за кв. м., дължими от всеки собственик /за самостоятелен обект в сградата/, съобразно идеалните му части от общите части на етажната собственост, които се набират за Фонд „Ремонт и обновяване".

Според ищеца, всички дължими суми, съответстващи на идеалните части, притежавани от всеки собственик следвало да бъдат превеждани и набирани ежемесечно в сметка със специално предназначение, която била открита и съобщена Ч. залепване на съобщение на видно и общодостъпно място.

Навеждат се доводи, че всички дължими такси, посочени в обстоятелствената част на исковата молба, следвало да се заплащат на управителя на етажната собственост най-късно до 10-то число на текущия месец.

За проведеното общо събрание и за откриването на специалната банкова сметка, по която да се превеждат дължимите от етажните собственици суми били съставени протоколи на основание чл.16, ал.7 от ЗУЕС, като и на двата входа на сградата били поставени съобщения за изготвения протокол.

Също така, се твърди, че избрания Управител на ЕС, в изпълнение на взетото решение сключил с дружеството „А.Т.”ЕООД, ЕИК* Договор за стопанисване и поддържане на общите части в „.К. - средно етажно застрояване, намиращ се в м. И. землището на Г.Р. от 01.02.2013 г.

Ищецът твърди, че ответникът по делото въпреки надлежното уведомяване и неколкократното поканване не бил изплатил нито една от дължимите такси за поддръжка на общите части в сградата, нито сумите за възнаграждения на управителя и контрольора и месечните вноски за Фонд „Ремонт и обновяване".

С оглед на посоченото се навеждат доводи, че съгласно взетите решения дължимите от ответника такси са следните: таксата за поддръжка, определена на 2.40 лв. с ДДС месечно на квадратен метър, съгласно РЗП на имота; 8.30 лв. от всеки самостоятелен обект на месец дължимо възнаграждение за управителя на етажната собственост, 5.80 лв. от самостоятелен обект на месец дължимо възнаграждение за избрания контрольор и сумата от 5.60 лв. за кв. метър, дължими от всеки собственик /за самостоятелен обект в сградата/, съобразно идеалните му части от общите части на етажната собственост за месец - вноска за Фонд „Ремонт и обновяване".

Като собственик на самостоятелен обект в сградата – ап. №006, с обща застроена площ от 55,65 кв.м., съгласно документ за собственост, ответникът дължал месечна такса за поддръжка - по 2.40 лв. с ДДС за кв.м. или 133,56 лв. на месец, както и 14.10 лв. дължими за възнаграждения на управителя и контрольора на месец и 47,21 лв. месечни вноски за Фонд „Ремонт и обновяване".

Според ищеца на основание на решението на общото събрание за периода от м.01.2014 г. до м.2016 г. включително ответникът дължал следните суми за поддръжка на общите части, възнаграждения на управителя и контрольора и вноски за Фонд „Ремонт и обновяване", а именно: Дължими такси за поддръжка на общите части - от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително – 4`808,16 лв.; Дължими суми за възнаграждение за управител - от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително - 298,80 лв.; Дължими суми за възнаграждение за контрольор - от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително - 208, 80 лв.; Дължими суми за Фонд „Ремонт и обновяване" - за периода от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително – 1`699,50 лв. за а. №006

Освен това, се претендират и законната лихва за забава, върху всяка от неизплатените главници, считано от 11-то число на текущия месец, в който е следвало да бъде изплатена дължимата сума в общ размер на 1`076.27 лв.

Позовавайки се на изложените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, се иска, съдът да постанови решение, по силата, на което да осъди ответникът Д.Б., гражданин на Р.И., роден на 23.10.1960 г. в Д., И., с А.Д.Д., Г.М., И. да заплати на ищеца Етажна собственост в сграда „.К. - средно етажно застрояване, намиращ се в м.„И.", землището на Г.Р. изградена, съгласно одобрените архитектурни проекти и Разрешение за строеж №78/20.07.2006г. на О.Р. и въведена в експлоатация с Удостоверение №27/09.07.2008 г. за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория, издадено от Гл. архитект на О.Р., изградена в поземлен имот с идентификатор №61813.456.1, следните суми:

- главници в общ размер на 7`015,26 лв., съставляващи сбор от:

• Дължими такси за поддръжка на общите части - от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително от 4`808, 16 лв.

• Дължими суми за възнаграждение за управител - от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително от 298,80 лв.

• Дължими суми за възнаграждение за контрольор - от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително от 208, 80 лв.

• Дължими суми за Фонд „Ремонт и обновяване" - за периода от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително от 1`699,50 лв.

- сумата от 1`076,27 лева, представляваща мораторна лихва от законната лихва върху главниците считано от датата следваща датата на падежа на всяко от задълженията до датата на подаване на настоящата искова молба, съответно за периоди и главници, както следва:

• За дължимата сума за м.01.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.01.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 58,74 лева;

• За дължимата сума за м.02.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.02.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 57,06 лева;

• За дължимата сума за м.03.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.03.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 55,54 лева;

• За дължимата сума за м.04.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.04.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 53,86 лева;

• За дължимата сума за м.05.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.05.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 52,24 лева;

• За дължимата сума за м.06.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.06.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 50,55 лева;

• За дължимата сума за м.07.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.07.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 48,93 лева;

• За дължимата сума за м.08.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.08.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 47,24 лева;

• За дължимата сума за м.09.2014 г., която е в общ размер па 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.09.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 45,56 лева;

• За дължимата сума за м.10.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.10.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 43,93 лева;

• За дължимата сума за м.11.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.11.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 42,25 лева;

• За дължимата сума за м.12.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.12.2014 г. /денят, следващ деня па падежа/ до 28.12.201б г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 40,62 лева;

• За дължимата сума за м.01.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.01.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 38,94 лева;

• За дължимата сума за м.02.2015 г., която е в общ размер па 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.02.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 37,26 лева;

• За дължимата сума за м.03.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.03.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 35,74 лева;

• За дължимата сума за м.04.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.04.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 34,06 лева;

• За дължимата сума за м.05.2015 г.. която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.05.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 32,43 лева;

• За дължимата сума за м.06.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.06.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 30,75 лева;

• За дължимата сума за м.07.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.07.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 29,13 лева;

• За дължимата сума за м.08.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.08.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 27,44 лева;

• За дължимата сума за м.09.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.09.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 25,76 лева;

• За дължимата сума за м.10.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.10.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 24,14 лева;

• За дължимата сума за м.11.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.11.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 22,45 лева;

• За дължимата сума за м.12.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.12.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 20,83 лева;

• За дължимата сума за м.01.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.01.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 19,15 лева;

• За дължимата сума за м.02.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.02.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 17,46 лева;

• За дължимата сума за м.03.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.03.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 15,89 лева;

• За дължимата сума за м.04.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.04.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 14,21 лева;

• За дължимата сума за м.05.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.05.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 12,58 лева;

• За дължимата сума за м.06.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.06.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 10,90 лева;

• За дължимата сума за м.07.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.07.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 9,27 лева;

• За дължимата сума за м.08.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.08.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 7,59 лева;

• За дължимата сума за м.09.201б г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.09.2016 г. /денят, следващ деня па падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 5,91 лева;

• За дължимата сума за м.10.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.10.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 4,28 лева;

• За дължимата сума за м.11.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.11.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 2,60 лева;

• За дължимата сума за м.12.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.12.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 0,98 лева;

Претендира се и законната лихва върху неизплатената главница, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на сумата, както и сторените по делото съдебни и деловодни разноски.

С Разпореждане №464, постановено в закрито съдебно заседание проведено на 24.01.2017 год., съдът е дал ход на исковата молба, приемайки редовността на същата и допустимостта на предявеният иск, като същевременно е изпратил на ответника препис от същата, ведно с приложените към нея писмени доказателства, давайки възможност за подаване на отговор по реда на чл.131, ал.2 от ГПК.

В указания срок по делото е депозиран писмен отговор от назначения от съда особен представител на ответника, с който е изразено становище за недопустимост на исковата молба. В тази връзка се изложени съображения за липсата на представени доказателства от страна на ищеца, че ответника е бил поканен за провеждане на ОС на ЕС и за взетите решения, нито такива свързани с „неколкократното поканване“ за заплащане на дължимите суми. Също така се сочи, че съгласно чл.38, ал.1 от ЗУЕС решенията на ОС на Етажната собственост се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен решенията се изпълняват в 14-дневен срок от получаването на писмена покана. Според особения представител на ответника ищецът не е приложил доказателства и за посочените обстоятелства и нямало как да бъде определено откога тече 14-дневния срок за доброволно изпълнение. След като не бил поканен да изпълни задълженията си, нямало как да му бъде начислявана и лихва за тях. На следващо място, особеният представител на ответника, сочи че на основание чл.51, ал.2 от ЗУЕС е безспорен факта, че обектът не се обитава на ответника и не следвало да плаща разходи, необходими за управлението и поддържаното на общите части на сградата. Също така, ответника счита, че посочените по- горе пропуски обуславяли и нередовност на исковата молба.

По същество предявения иск се оспорва като неоснователен по аналогични съображения на посочените обуславящи според ответника недопустимост на иска. В тази връзка се сочи, че ищцовата страна не ангажира никакви годни писмени доказателства за твърдения в исковата молба факт, че длъжникът е канен многократно - Ч. телефонни разговори и покани. Също така се сочи, че съгласно чл.38, ал.1 от ЗУЕС решенията на ОС на Етажната собственост се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен решенията се изпълняват в 14-дневен срок от получаване на писмена покана. Според особения представител на ответника ищецът не е приложил доказателства и за посочените обстоятелства и нямало как да бъде определено откога тече 14-дневния срок за доброволно изпълнение. След като не бил поканен да изпълни задълженията си, нямало как да му бъде начислявана и лихва за тях. На трето място, се сочи че на основание чл.51, ал.2 от ЗУЕС е безспорен факта, че обектът не се обитава на ответника и не следвало да плаща разходи, необходими за управлението и поддържаното на общите части на сградата.

 В съдебно заседание, ищецът се представлява от упълномощен представител, който поддържа по основание и размер предявените искове.

 В съдебно заседание, ответникът се представлява от назначен от съда особен представител, като оспорва по основание и размер предявения иск.

 Съдът след като прецени събраният доказателствен материал, приема за установено от фактическа страна следното:

 Видно от приложения по делото Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с акт №170, том 3, дело 521/2009, по описа на СВ-Р. ответникът по делото се легитимира като собственик на а. №006, находящ се на партерен етаж, със застроена площ от 47,22 кв.м., ведно с 0.728% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,43 кв.м. и разгърната застроена площ от апартамента от 55,65 кв.м., съставляващ по КК самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.456.1.2.3 и се явява етажен собственик в процесната сграда.

 Видно от съдържанието на приложения по делото протокол от 28.12.2012 г. от проведено Общо събрание на собствениците и обитателите в етажната собственост, съставляваща сграда „.К. – средно жилищно застрояване, намиращ се в м.„И.“, землището на Г.Р. е, че са взети описаните в исковата молба решения по т.1 - т.5 от дневния ред, както следва:

По т.1-ва е Избран за управител на етажната собственост А.Х.П., ЕГН*, с месечно възнаграждение от 1`000.00 лева, платимо до последно число на текущия месец.

По т.2-ра е Избран за контрольор на дейността на управителя М.В.К., с ЕГН*, с месечно възнаграждение от 700.00 лева, платимо до последно число на текущия месец.

По т.3-та е Приета Оферта №2 - Оферта от 13.12.2012г. подадена от „А.Т.”ЕООД, ЕИК*, с адрес: Г.П., У.„Ц.”№25, което да осъществява поддръжката на общите части в сградата.

По т.4-та е възложено на управителя на етажната собственост А.Х.П. и същия е упълномощен да представлява етажната собственост пред избрания Изпълнител по т.3, с правото да договори условията с избрания изпълнител и възложи извършването на дейността по поддръжката на общите части от името и за сметка на етажната собственост съобразно приложената Оферта №2 и взетите от Общото събрание на етажната собственост решения в протокола. На управителят било възложено да състави, преговаря и подпише от името на Етажната собственост Договор за осъществяване на поддръжката на общите части.

По т.5-та били взети, следните решения:

- Да се заплащат от всеки самостоятелен обект в сградата по 8.30 лв. лева всеки месец, от които да се изплаща месечно възнаграждение на управителя от 1`000.00 лева.

- Да се заплащат от всеки самостоятелен обект в сградата по 5.80 лв. лева на месец, от които да се изплаща месечно възнаграждение на контрольора от 700.00 лева.

- Дължимата от всеки самостоятелен обект в сградата месечна такса за поддръжка била определя съгласно разгърнатата застроена площ на всеки обект, умножена по 2.40 лв. с включено ДДС и следвало се заплаща ежемесечно от собствениците на самостоятелни обекти в сградата.

- Възложено е на управителя да събира дължимите месечни такси от всеки етажен собственик и да заплаща месечните възнаграждения на управителя, контрольора и дружеството изпълнител, съгласно размерите определени в протокола и сроковете в сключения с изпълнителя на поддръжката договор.

- Всички дължими такси да се превеждат и набират ежемесечно в сметка със специално предназначение, която съгласно чл.50, ал.3 от ЗУЕС следвало да бъде открита на името на новоизбрания управител - А.Х.П. и да бъде съобщена на всички етажни собственици Ч. залепване на съобщение на видно и общодостъпно място на двата входа на сградата по реда на чл.16, ал.7 от ЗУЕС.

- Също така е взето решение да се набират ежемесечни вноски от собствениците от 5.60 лв. за кв. метър, дължими от всеки собственик /за самостоятелен обект в сградата/, съобразно идеалните му части от общите части на етажната собственост, които се набират за Фонд „Ремонт и обновяване".

Представен е и протокол от 04.01.2013 г., с който е удостоверено, че на 04.01.2013 г. на двата хода на сградата в режим на ЕС е поставено съобщение за изготвения протокол.

Ищецът в хода на производството е представил и протокол от 19.12.2012 г., с който е удостоверено поставянето на двата входа на сградата на покана за провеждането на Първо общо събрание на етажните собственици, което ще се проведе на 28.12.2012 г. от 12.00 часа.

В съответствие с взетото решение по т.5 от дневния ред и чл.50, ал.3 от ЗУЕС, е представен като доказателство протокол от 05.03.2013 г. за поставяне на съобщение, с което етажните собственици са уведомени за данните на специалната банкова сметка, по която ще се превеждат и събират всички дължими месечни суми за Фонд „Ремонт и обновяване“, съгласно размерите и в сроковете определени с решението на общото събрание.

По делото е приложен и Договор за поддръжка на общите части в „.К. – средно жилищно застрояване, намиращ се в м.„И.“, землището на Г.Р. с който е възложено на фирма „А.Т.”ЕООД дейността по стопанисване, поддържане и охрана на сградата в режим на ЕС.

От съдържанието на приложената таблица за определяне а технико икономическите показатели на обектите в новоизграждащата сграда „.К. – средно жилищно застрояване, намиращ се в м.„И.“, землището на Г.Р. се установяват площта и притежаваните общи части на отделните обекти изградени в сградата в режим на ЕС.

От назначената и приета като доказателство съдебно-счетоводна експертиза, се установява, че съобразно взетите решения по т.5 и т.6 от Общото събрание на ЕС от 28.12.2012 г., ответника дължи следните суми като собственик на ап. №006 за периода от 01.01.2014 г. до 28.12.2016 г. (36 месеца), както следва: За месечно възнаграждение на управителя ответникът дължи месечно сумата от 8.30 лв., която начислена за 36 месеца възлиза от сумата от 298.80 лв. За месечно възнаграждение на контрольора изчислена по 5.80 месечно, дължимата сума за 36 месеца възлиза на сумата от 208.80 лв. Вещото лице установява, че месечната такса поддръжка за притежавания от ответника апартамент с площ от 55.65 кв.м. при дължима сума от 2.40 лв. на кв.м., възлиза на 133.56 лв. месечно, като за 36 месеца дължимата сума е от 4 808.16 лв. Месечната такса за фонд „Ремонт и обновяване“ дължима от ищеца е от 47.21 лв., като за 36 месеца възлиза общо на сумата от 1`699.50 лв. Общо дължимата сума на неизплатените главници, според експертизата е от сумата от 7`015.26 лв. В табличен вид /табл.1 от експертизата/, вещото лице е изчислило дължимата мораторна лихва за забава върху неизплатените главници от ответника, за периода от 11-то число на всеки месец (деня следващ падежа). Според вещото лице за периода от 11.01.2014 г. до 28.12.2016 г. дължимата лихва възлиза на сумата от 1`076.27 лв.

Съдът кредитира изцяло заключението на вещото лице като пълно, ясно, компетентно дадено и кореспондиращо и с представените по делото писмени доказателства, в т.ч. приложените протоколи и взети решения от общото събрание на процесната Етажна собственост.

 Съдът, като взе предвид направените доводи и обсъди събраните по делото доказателства поотделно и тяхната съвкупност по реда на чл.235 от ГПК, приема за установено следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.6, ал.1, т.8, т.9 и т.10 от ЗУЕС, във вр. чл.38, ал.1 от ЗУЕС, във вр. чл.50, ал.2, т.1 от ЗУЕС, във вр. чл.51, ал.1 от ЗУЕС

Предявения иск е процесуално допустим, като предявен от и срещу процесуално легитимирани страни и при наличието на правен интерес от търсената съдебна защита при твърдение за неизпълнение на взети решения от общото събрание на етажна собственост от страна на етажен собственик. Налице е трайна и безпротиворечива задължителна практика на ВКС, обективирана в определение №868 от 15.09.2015 г. на ВКС по Г. д. №2897/2015 г., III г. о., ГК, докладчик съдията М.Р., определение №62 от 26.01.2012 г. на ВКС по ч. Г. д. №713/2011 г., III г.о., ГК, докладчик съдията Ц.Г., определение №294 от 24.06.2011 г. на ВКС по Г. д. №209/2011 г., I г.о., ГК, докладчик съдията Г.Г., и определение №314 от 22.07.2009 г. на ВКС по Г. д. №287/2009 г., II г.о., ГК, докладчик съдията С.К., съгласно която, предвид изричните разпоредби на чл.23, ал.3 и 4 от ЗУЕС, по искове, предявени от или срещу собствениците в етажната собственост вр. с изпълнение на решение на общото събрание по управлението на общите части, управителят е законен представител на собствениците в етажната собственост.

Предвид разпределената от съда доказателствена тежест в тежест на ищеца е да установи претендираното вземане по основание и размер, Ч. провеждане на пълно и главно доказване на следните факти: че ответникът е собственик на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и размерът на вноската за разходите за управление и поддържането на общите части, за възнаграждение за управителя и контрольора и на вноската за фонд "Ремонт и обновяване" на сградата за процесния период м.01.2014 г. – м.12.2016 г., определен с решения на общото събрание на етажната собственост. Последното предполага ищецът да установи наличие на валидни решения на ОС на ЕС, въз основа на които за етажните собственици е възникнало задължение за плащане на месечни вноски в определен размер.

От приложения по делото нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и справка от СВ-Г.Р. се установява, че ответникът е собственик на ап. №006, находящ се на партерен етаж, със застроена площ от 47,22 кв.м., ведно с 0.728% ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 8,43 кв.м. и разгърната застроена площ от апартамента от 55,65 кв.м., съставляващ по КК самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.456.1.2.3 и се явява етажен собственик в процесната сграда. Предвид посоченото за него е възникнало задължението по чл.38 от ЗУЕС да изпълнява взетите решения от Общото събрание на етажната собственост.

От съдържанието на обсъдения по-горе протокол от проведеното общо събрание на етажната собственост от 28.12.2018 г., безспорно се установи, че са взети процесните решения като в тях са определени дължимите суми по т.5 от дневния ред:

- по 8.30 лв. лева всеки месец, от които да се изплаща месечно възнаграждение на управителя от 1`000.00 лева.

- по 5.80 лв. лева на месец, от които да се изплаща месечно възнаграждение на контрольора от 700.00 лева.

- месечна такса за поддръжка е определена съгласно разгърнатата застроена площ на всеки обект, умножена по 2.40 лв. с включено ДДС и следвало се заплаща ежемесечно от собствениците на самостоятелни обекти в сградата.

- ежемесечни вноски от собствениците от 5.60 лв. за кв. метър, дължими от всеки собственик /за самостоятелен обект в сградата/, съобразно идеалните му части от общите части на етажната собственост, които се набират за Фонд „Ремонт и обновяване".

Също така от приложеното по делото съобщение за изготвен протоколи от проведеното общо събрание, се установи, че решенията са оповестени по реда на чл.16, ал.7 от ЗУЕС. В хода на производството пред настоящата инстанция от страна на ответника не бяха ангажирани доказателства, за иницииране на производства по реда на чл.40, ал.2 от ЗУЕС, в резултат на което процесните решения да са били отменени. Предвид изложеното съдът приема, че те са влезли в сила и етажните собственици дължат изпълнение на задълженията по тях.

 В тази връзка следва да се отбележи, че след влизането им в сила, решенията на етажните собственици, взети на проведените общи събрания, са задължителни за всички етажни собственици, включително за тези, които са гласували против, за неучаствалите във вземането им и за лицата, които на един по-късен момент ще станат етажни собственици или обитатели. Специалният закон - ЗУЕС, урежда процедурата за вземане на тези решения, регламентира начина на свикване на ОС, състав на управителни и контролни органи, управляващи и представляващи ЕС, провеждане на гласуване и пр. Законодателят е предвидил възможността всеки собственик в ЕС да инициира съдебен контрол за решенията на ЕС в определен срок за предявяване на иска, който срок е преклузивен. Ограничаването на възможността да се атакува по съдебен ред законосъобразността на взетите решения на ЕС е наложено от обстоятелството, че изпълнението на решенията на ЕС е свързано със срок - чл.38 от ЗУЕС, като е уредена нарочна процедура за оспорване съдържанието на протокола от ОС. Тази строго формална процедура е наложена, тъй като взетите решения на ЕС засягат широк кръг лица, включително и с трети лица, чужди на собствеността, което налага необходимостта от бързина, сигурност и предвидимост в тези обществени отношения. Срокът за предявяване на иска за отмяна на взети решения от ЕС е преклузивен, като непредявяването му в този срок води не само до погасяване на правото на иск, но и правото на възражения за нищожност и незаконосъобразност на взетите от ОС на ЕС решения в рамките на висящи съдебни производства, образувани вр. с изпълнението на тези решения, каквато е и настоящата хипотеза. В тази насока е и възприетото в Решение №39 от 19.02.2013 г. по Г.д.№657/2012 г., І г.о., ГК.

 Съобразно посоченото, съдът намира, че изложените от ответника възражения, че ответника не е бил поканен за провеждане на общото събрание, както и за нарушения на чл.51, ал.2 от ЗУЕС при тяхното постановяване не могат да бъдат обсъждани в настоящето производство. За атакуване на решенията на ОС е предвиден специален ред - този по чл.40, ал.1 от ЗУЕС, уреждащ съдебният надзор върху решенията на Общото събрание на етажната собственост, които противоречат на закона. По делото, както бе посочено по-горе липсват доказателства решенията на ОС на ЕС да са били предмет на съдебна проверка по реда на чл.40, ал.1 от ЗУЕС, респ. да са били отменени от съда. Искът по чл.40 от ЗУЕС е конститутивен и до влизане в сила на решение по него, с което атакуването решение да се отменя, това решение се ползва със стабилитет и подлежи на изпълнение по реда на чл.38 от ЗУЕС. Отделно от гореизложеното, следва да се отбележи, че от страна на ответника не бяха ангажирани доказателства в подкрепа на твърдението му, че имотът на ответника не се обитава от момента на придобиването му и че е приложима разпоредбата на чл.51, ал.2 от ЗУЕС. В хода на производството не се ангажираха доказателства, че през процесния период ответника не е обитавал в процесната сграда за период повече от 30 дни в рамките на календарната г., нито са представени доказателства, че е изпълнил задължението си да оповести управителя на етажната собственост за евентуалното си отсъствие от имота си.

В настоящия казус предметът на изясняване е един единствен, а именно налице ли са валидни решения на ОС с определено задължение за съсобствениците, неговия размер и дали ответникът е изпълнил своите задължения за заплащане на вноските за поддръжка, управление, ремонт и обновления на сградата.

Размерът на дължимите суми от страна на ответника въз основа на постановените решения от Общото събрание на Етажната собственост, проведено на 28.12.2012 г. за периода от 01.01.2014 г. до 28.12.2016 г., безспорно се установи и от заключението на вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза, които възлизат на следните суми: за месечно възнаграждение на управителя на ЕС – 298.80 лв.; за месечно възнаграждение на контрольора – 208.80 лв.; за месечни такси за поддръжка на общите части – 4`808.16 лв.; за месечни такси за фонд „Ремонт и обновяване“ – 7`015.26 лв.

На следващо място, съдът намира, че ответникът дължи по арг. на чл.86 от ЗЗД и законната лихва за забава върху дължимото и неизплатено възнаграждение за поддръжка на общите части върху неизплатените главници, считано от датата следваща падежа на всяко едно от тях (10 число на текущия месец). В тази връзка, съдът счита за неоснователно възражението на ответника, Ч. особения му представител в насоката, че не бил определен срокът за изпълнение на решението и необходимостта от изрична покана за изпълнение на задължението. Съгласно разпоредбата на чл.38 от ЗУЕС, решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от оповестяването им по реда на чл.16, ал.7 от с.з. Видно от съдържанието на протокола от проведеното общо събрание, е, че при постановяване на решенията по т.5 от протокола е изрично определен срок за заплащане на дължимите такси – до 10-то число на текущия месец. Предвид изложеното, ответникът е изпаднал в забава от деня следващ падежа на задължението, без да е необходимо да бъде изпращане покана. Дължимата лихва за забава за процесния период /от 11 число на всеки месец до 28.12.2016 г., следва да бъде присъдена в определения от вещото лице размер от 1`076.27 лв.

На ищеца следва да бъде присъдена и дължимата лихва върху неизплатените главници, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумите.

По разноските в настоящото производство:

 На основание чл.78, ал.1 от ГПК, предвид изхода от делото и направеното искане от ищцовата страна за присъждане на направените по делото разноски, съдът намира, че следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 4`690.91 лв., от които: 2`196 – заплатено адвокатско възнаграждение, сумата от 734.58 лв. – възнаграждение за особен представител, сумата от 250.00 лв. – депозит за вещо лице, сумата от 410.33 лв. – заплатена държавна такса и сумата от 1`100.00 лв. за преводи на съдебните книжа и заплатени такси. В тази връзка съдът намира за неоснователно направеното от особения представител на ответника възражения за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение. В настоящето производство са приети за разглеждане няколко обективно съединени искове като възнаграждението определено по реда на чл.2, ал.5 от Наредба №4 за минималните размери на адвокатските възнаграждения е около минимума предвиден в цитираната наредба изчислено по реда на чл.7, ал.2, т.1 и т.2 от същата.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Д.Б., гражданин на Р.И., роден на 23.10.1960 г. в Д., И., с А.Д.Д., Г.М., И. да заплати на Етажна собственост, съставляваща сграда „.К. – средно етажно застрояване, находяща се в м.„И.“, землището на Г.Р. изградена в поземлен имот с идентификатор 6. представлявана от А.Х.П., ЕГН*, в качеството си на управител, да заплати следните суми:

- главници в общ размер на 7`015,26 лв., съставляващи сбор от:

• Дължими такси за поддръжка на общите части - от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително от 4`808,16 лв.

• Дължими суми за възнаграждение за управител - от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително от 298,80 лв.

• Дължими суми за възнаграждение за контрольор - от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително от 208, 80 лв.

• Дължими суми за Фонд „Ремонт и обновяване" - за периода от 01.2014 г. до 12.2016 г. включително от 1`699, 50 лв., ведно със законната лихва върху неизплатените главници, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда (30.12.2016 г.) до окончателното изплащане на вземанията.

- сумата от 1`076,27 лева, представляваща мораторна лихва от законната лихва върху главниците считано от датата следваща датата на падежа на всяко от задълженията до датата на подаване на настоящата искова молба, съответно за периоди и главници, както следва:

• За дължимата сума за м.01.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.01.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 58,74 лева;

• За дължимата сума за м.02.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.02.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 57,06 лева;

• За дължимата сума за м.03.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.03.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 55,54 лева;

• За дължимата сума за м.04.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.04.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 53,86 лева;

• За дължимата сума за м.05.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.05.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 52,24 лева;

• За дължимата сума за м.06.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.06.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 50,55 лева;

• За дължимата сума за м.07.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.07.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 48,93 лева;

• За дължимата сума за м.08.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.08.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 47,24 лева;

• За дължимата сума за м.09.2014 г., която е в общ размер па 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.09.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 45,56 лева;

• За дължимата сума за м.10.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.10.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 43,93 лева;

• За дължимата сума за м.11.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.11.2014 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 42,25 лева;

• За дължимата сума за м.12.2014 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.12.2014 г. /денят, следващ деня па падежа/ до 28.12.201б г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 40,62 лева;

• За дължимата сума за м.01.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.01.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 38,94 лева;

• За дължимата сума за м.02.2015 г., която е в общ размер па 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.02.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 37,26 лева;

• За дължимата сума за м.03.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.03.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 35,74 лева;

• За дължимата сума за м.04.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.04.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 34,06 лева;

• За дължимата сума за м.05.2015 г.. която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.05.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 32,43 лева;

• За дължимата сума за м.06.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.06.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 30,75 лева;

• За дължимата сума за м.07.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.07.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 29,13 лева;

• За дължимата сума за м.08.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.08.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 27,44 лева;

• За дължимата сума за м.09.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.09.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 25,76 лева;

• За дължимата сума за м.10.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.10.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 24,14 лева;

• За дължимата сума за м.11.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.11.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 22,45 лева;

• За дължимата сума за м.12.2015 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.12.2015 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 20,83 лева;

• За дължимата сума за м.01.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.01.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 19,15 лева;

• За дължимата сума за м.02.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.02.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 17,46 лева;

• За дължимата сума за м.03.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.03.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 15,89 лева;

• За дължимата сума за м.04.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.04.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 14,21 лева;

• За дължимата сума за м.05.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.05.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 12,58 лева;

• За дължимата сума за м.06.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.06.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 10,90 лева;

• За дължимата сума за м.07.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.07.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 9,27 лева;

• За дължимата сума за м.08.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.08.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 7,59 лева;

• За дължимата сума за м.09.201б г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.09.2016 г. /денят, следващ деня па падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 5,91 лева;

• За дължимата сума за м.10.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.10.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 4,28 лева;

• За дължимата сума за м.11.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.11.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 2,60 лева;

• За дължимата сума за м.12.2016 г., която е в общ размер на 194,87 лева - за притежавания от ответника имот, законната лихва за период от 11.12.2016 г. /денят, следващ деня на падежа/ до 28.12.2016 г. датата на подаване на настоящата искова молба в съда от 0,98 лева;

ОСЪЖДА Д.Б., гражданин на Р.И., роден на 23.10.1960 г. в Д., И., с А.Д.Д., Г.М., И. да заплати на Етажна собственост, съставляваща сграда „.К. – средно етажно застрояване, находяща се в м.„И.“, землището на Г.Р. изградена в поземлен имот с идентификатор 6. представлявана от А.Х.П., ЕГН*, в качеството си на управител, сумата от 4`690.91 лв., направени в хода на исковото производство пред настоящата инстанция разноски.

 На основание чл.259, ал.1 от ГПК, решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Бл.ОС, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия:……………………………………..