Р Е Ш Е Н И Е    2176

 

Номер   2176

Година   10.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100017

по  описа  за

2019

година

 

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по депозирана пред съда искова молба от М.Д.Т., ЕГН*, с А. Г.Я., Ч. А. Н.Р., АК-Б., със С.А. Г.Я., У.„Ц.Б.3“№85, против Д.Х.Т., ЕГН*, с адрес за призоваване: Г.Я., У.„А.“№5, с правно основание чл.49 от СК.

Твърди се в обстоятелствената част на исковата молба, че страните са сключили граждански брак, за което е съставен акт за сключен гр. брак №5 от 19.03.1992 г. в Г.Я.. От брака си имат едно дете, което към момента е пълнолетно. Първоначално взаимоотношенията им били нормални и всичко вървяло добре, като се грижили взаимно един за друг и за интересите на семейството. Преди 2 години ищцата заминала за чужбина и от тогава не поддържали добри контакти със съпругът й. Така настъпило дълбоко и непоправимо разстройство във взаимоотношенията им. Бракът им изчерпал своя ресурс и е лишен от съдържание, като съществуването му е само формално. Изложени са твърдения за наличието на фактическа раздяла между съпрузите, като ищцата живее във Великобритания, а ответника в Г.Я.. Ищцата желае да възстанови предбрачното си фамилно име – С.. Позовавайки се на посочените в обстоятелствената част на исковата молба фактически и правни твърдения се иска съдът да постанови решение, с което да прекратите сключения между страните граждански брак, поради дълбоко и непоправимо разстройство, без да издирване на вината , като постанови ищцата да носи предбрачното си име – С..

Иска се също така, след прекратяването на брака семейното жилище, находащо се в Г.Я., У.„А.“ №5 да бъде предоставено за ползване на ответника Д.Х.Т..

С разпореждане №319 от 22.01.2019 г., съдът е дал ход на исковата молба, приемайки редовността на същата и допустимостта на предявеният иск, като същевременно е изпратил на ответника препис от същата, ведно с приложените към нея писмени доказателства, давайки възможност за подаване на отговор по реда на чл.131, ал.2 от ГПК.

В едномесечният срок от връчване на разпореждането, ответникът по делото  е депозирал писмен отговор, с който изразява становище за допустимост и основателност на исковата молба. Посочва, че със съпругата му живеят разделени и действително е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, поради което изразява желание същия да бъде прекратен. Също така се сочи, че е съгласен съпругата му да промени фамилното си име, като се представя пред обществото с името С..

В откритото съдебно заседание, ищцата се представлява от упълномощен представител, който поддържа предявените искове. Ангажира писмени и гласни доказателства в подкрепа на изложените твърдения.

В откритото съдебно заседание, ответникът се явява лично, като заявява, че не оспорва предявените искове. Изразява становище, че счита бракът му с ищцата за дълбоко и непоправимо разстроен и не възразява да му. Не възразява да му бъде предоставено ползването на семейното жилище след развода, както и ищцата да възстанови предбрачното си фамилно име.

В производството са събрани писмени и гласни доказателства, от анализа и оценката на които съдът прие следното за установено :

Предявеният иск е за развод по чл.49, ал.1 СК.

Искът е допустим, изхожда от един от съпрузите, на когото принадлежи правото за неговото предявяване и при спазването на процесуалните предпоставки за надлежното му упражняване.

От фактическа страна се установи следното :

Страните са сключили граждански брак на 19.03.1992 г. в Г.Я., което се установява от приложеното удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за сключен граждански брак №5 от 19.03.1992 г., и от брака си имат едно дете – Х.Д.Т., който към момента е пълнолетен /представено е удостоверение за семейно положение, съпруга и деца/.

По делото е приложен трудов договор на ищцата за работа на пълен работен ден – А. и Уелс /на английски език, придружен със заверен превод на български, от който се установява, че ищцата е назначена на работа във Великобритания, считано от 11.06.2018 г.

От показанията на свидетеля Х.С., се установява, че е сестра на ищцата по делото. Съпрузите не живеели заедно от повече от 2 години, като сестра й заминала за А.. От тогава двамата са във фактическа раздяла и не поддържат никакви отношения.

Съдът анализирайки показанията на разпитания по делото свидетел по реда на чл.172 от ГПК, предвид близката родствена връзка с ищцата по делото, изцяло кредитира същите като припокриващия се с останалия приложен по делото доказателствен материал, вкл. приложения трудов договор на ищцата.

При тези факти съдът прие следното от правна страна :

По иска за развод :

Брачната връзка представлява общност от духовни, морални, биологически и икономически елементи, като дължимото й съдържание се определя от правилата на морала и закона. В случая брачните отношения между съпрузите са дълбоко и непоправимо разстроени - в тази насока са показанията на разпитания по делото свидетел. Разкъсани са всички духовни и физически връзки между тях. За наличието на това разстройство съдът съди по особеното състояние на брачните отношения на съпрузите, извод, който почива на всички обстоятелства по делото. Установено е, че съпрузите не са отдадени на обща грижа и единомислие за съществуването и просперитета на семейството. Същите живеят в период от около 2 години във фактическа раздяла, като всеки от тях е създал самостоятелен начин на живот. Липсват каквито и да е било контакти между съпрузите, които да изпълват необходимото съдържание на брачните взаимоотношения. Затова съдът счита, че са разрушени основите на брака, брачната връзка между страните съществува формално и няма изискваното от закона и морала съдържание. В интерес на страните и на обществото е този брак да бъде прекратен с развод поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство, което състояние съдът намира за непреодолимо предвид създадените отношения между съпрузите. Настъпила е обективна невъзможност за неговото продължаване. То е безсмислено, неоправдано и представлява само тежест за съпрузите и обществото като цяло.

Причините, предизвикали дълбокото разстройство се коренят в установената фактическа раздяла по между им, взаимно неразбирателство и нежелание да продължат съвместния си живот. Предвид обстоятелството, че с исковата молба е поискано бракът да бъде прекратен без издирване на вината мотиви в тази насока не следва да бъдат излагани.

По иска с правно основание чл.56 от СК, за предоставяне на семейното жилище:

Предвид обстоятелството, че основно семейното жилище се ползва от ответника, като ищцата живее извън страната и е изразила съгласие жилището да се ползва от съпругът й, следва съдът да предостави след прекратяване на брака ползването на семейното жилище на Д.Т..

За в бъдеще, след прекратяването на брака, с оглед изразеното желание на ищцата М.Д.Т. и на основание чл.53 от СК, следва да постанови последната след развода да възстанови предбрачното си фамилно име – С..

Страните нямат искане за издръжка един към друг след развода, поради което съдът не следва да се произнася по тези въпроси.

С оглед разпоредбата на чл.329, ал.1, изр.2, пр.3, ГПК, остатъкът от определената от съда окончателна държавна такса по иска за развод от 50.00 лв., следва да бъде поета поравно и от двамата съпрузи /ищеца вече е заплатила сумата от 25.00 лв./, поради което, ответникът следва да заплати по сметка на РС-Рг, също сумата от 25.00 лв., както и сумата от 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.49, ал.1 от СК, чл.329, ал.1 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен между М.Д.Т., ЕГН* и Д.Х.Т., ЕГН*,  с развод поради дълбокото му и непоправимо разстройство, без да се произнася по въпроса относно вината на съпрузите.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в Г.Я., У.„А.“№5, на ответника Д.Х.Т., ЕГН*.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата - М.Д.Т., ЕГН*, да носи предбрачното си фамилно име - С.

ОСЪЖДА Д.Х.Т., ЕГН*, с адрес за призоваване: Г.Я., У.„А.“№5, да заплати по сметка на Рг.РС, сумата от 25.00 лв., представляваща държавна такса по иска за развод, както и  сумата от 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:……………………………………….