Р Е Ш Е Н И Е    2269

 

Номер   2269

Година   15.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101078

по  описа  за

2018

година

 

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по депозирана пред съда искова молба от А.Н.Д., ЕГН*, с А.Г.Р., У.„Ч.Р.“84, против И.В.Д., ЕГН*, с А.Г.Б. У.„Х.Д.“4, .3, с правно основание чл.49 от СК.

В открито съдебно заседание, проведено на 18.04.2019 г., съдът на основание чл.214 от ГПК, във вр. чл.321, ал.5 от ГПК, е допуснал изменение на предявения иск с правно основание чл.49 от СК от исково към охранително производство, а именно в производство за развод по взаимно съгласие по чл.50 от СК.

В посоченото открито съдебно заседание на 18.04.2019 г., страните в съответствие с чл.51 от СК, представят писмено споразумение, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.51, ал.1 от СК. В същото съдебно заседание молителите декларират изрично сериозното си непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им, като поддържат така представеното споразумение.

От събрания по делото доказателствен материал, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Молителите са сключили граждански брак на 21.05.2006 г. в Г.П., което се установява от Удостоверение за сключен граждански брак по описа на о.П.. От брака си имат родено две ненавършили пълнолетие деца - А.И.Д., ЕГН* и В.И.Д., ЕГН*, което обстоятелство се установява от представените по делото удостоверения за раждане.

По делото е приложен социален доклад, изготвен от Д.„.П.-Р., в което е изразено становище, че постигнатото между страните споразумение, касаещо предоставяне на родителските права, режима на лични отношения и издръжка не би нарушило правата на родените от брака деца.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І. По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на ненавършилите пълнолетие деца, местоживеенето на децата и режима на лични отношения на родителите с тях. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на децата на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ. Относно разноските за производството:

Съобразно постигнатото споразумение, съпругът И.Д. следва да заплати на А.Д. сторени по делото разноски в размер на 250.00 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение.

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавна такса, чийто окончателен размер се определя, съобразно правилата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Съдът счита, че следва да бъде определена окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40.00 лева, от която при завеждане на делото е внесена сумата от 25.00 лв. Остатъкът в размер на 15.00 лв. по иска за развод, както и дължимата държавна такса по иска за издръжка на ненавършилите пълнолетие деца за бъдеще и за минало време в общ размер на 272.00 лв. (деветдесет и седем лева и двадесет стотинки), следва да бъде заплатена от съпруга И. Д., съобразно постигнатото споразумение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 21.05.2006 г. в Г.П. между А.Н.Д., ЕГН* и И.В.Д., ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Н.Д., ЕГН* и И.В.Д., ЕГН*, писмено споразумение по чл.51, ал.1 от СК, като непротиворечащо на закона и на добрите нрави, възпроизвеждайки същото в настоящето решение, както следва:

1. Родителските права върху родените от брака и ненавършили пълнолетие деца – А.И.Д., родена на 23.06.2011 г., с ЕГН* и В.И.Д., родена на 08.02.2015г., с ЕГН*, се предоставят на майката - А.Н.Д., с ЕГН*.

2. Определя се следния режим на лични отношения на децата А.И.Д., родена на 23.06.2011 г., с ЕГН* и В.И.Д., родена на 08.02.2015 г., с ЕГН* с бащата И.В.Д., ЕГН*, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца, без приспиване, в събота от 10.00 часа до 17.00 часа на същия ден, както и 20 дни през лятната ваканция, несъвпадащ с отпуската на майката, както и пет дни през зимната и пролетната ваканция.

3. Бащата И.В.Д., ЕГН*, с А.Г.Б. У.„Х.Д.“4, .3, се задължава да изплаща в полза на детето А.И.Д., родена на 23.06.2011 г., с ЕГН*, издръжка от 200.00 лева месечно, платима чрез майката и законен представител А.Н.Д., с ЕГН*.

Бащата И.В.Д., ЕГН*, с А.Г.Б. У.„Х.Д.“4, .3, се задължава да изплаща в полза на детето В.И.Д., родена на 08.02.2015 г., с ЕГН*, издръжка от 140.00 лева месечно, платима чрез майката и законен представител А.Н.Д., с ЕГН*.

Издръжката ще бъде превеждана по следната банкова сметка: ВС37UBВS*2113 в ОББ, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.

4. Бащата И.В.Д., ЕГН*, с А.Г.Б. У.„Х.Д.“4, .3, се задължава да изплати в полза на ненавършилите пълнолетие деца А.И.Д., родена на 23.06.2011 г., с ЕГН* и В.И.Д., родена на 08.02.2015 г., с ЕГН*, издръжка за минало време в размер на 1`360.00, от м.06.2018 г. до датата на подаване на исковата молба в съда – 10.10.2018 г.

4. Семейното жилище, находящо се в Г.Р., У.„Ч.Р.“№ 84, ще се ползва от А.Н.Д., с ЕГН*.

5. Страните заявяват, че издръжка между съпрузите няма да се дължи.

6. Страните декларират, че по време на брака си не са придобивали семейно имущество и нямат имуществени претенции един към друг.

7. След прекратяване на брака А.Н.Д., с ЕГН*, ще запази фамилното си име Д..

ОСЪЖДА И.В.Д., ЕГН*, с А.Г.Б. У.„Х.Д.“4, .3, да заплати по сметката на Рг.РС в полза на държавата, сумата от 287.00 лв., представляваща допълнителна държавна такса, съобразно чл.6, т.3 и чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и сумата от 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.В.Д., ЕГН*, с А.Г.Б. У.„Х.Д.“4, .3, да заплати на А.Н.Д., ЕГН*, с А.Г.Р., У.„Ч.Р.“84,  сумата от 250.00 лв., представляващи направени по делото разноски, съобразно постигнатото споразумение.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………………