Р Е Ш Е Н И Е    2277

 

Номер   2277

Година   16.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100293

по  описа  за

2019

година

 

Охранителното производството е образувано по молба депозирана от И.М.Е., ЕГН*, с адрес: Г.Я., У.„Л.”43, Д.С.С. на Р. си: баща М.И.Е., ЕГН* и майка – Ф.И.Е., ЕГН*, като законни представители на молителката, с която е сезирала съда с искане да разреши на непълнолетната молителка И.М.Е., ЕГН*, да сключи граждански брак с пълнолетния С.С.А., ЕГН*, с адрес: с.Б., О.Г.Д..

Съдът за да се произнесе, съобрази следното: Видно от приложеното копие от личната карта на молителката е, че същата е непълнолетна, но има навършени 16 години.

Изслушана в съдебно заседание по реда на чл.6, ал.2 от СК, непълнолетната И.Е. заявява, че от близо две години се познава С.С.. Желае да сключи граждански брак, тъй като е бременна и иска детето й да се роди по време на брака. В момента живее заедно С. С., като неговото семейство я приемало добре.

При изслушването си в откритото съдебно заседание, пълнолетния С.А. заявява, че е съгласен да сключи граждански брак с непълнолетната И., тъй като се обичат и чакат дете.

Р. на молителката Ф.И.Е. и М.И.Е.  изслушани пред съда по реда на чл.6, ал.3 от СК, декларират категоричното си съгласие за сключването на гражданския брак от дъщеря им, преди навършване на пълнолетие. Като важна причина за това, сочат положението в което се намира, предвид напредналата й бременност. Желаещите да встъпят в брак имат връзка от две години, като от два месеца живеят във фактическо съжителство в дома на момчето в с.Б.. В съвместно обитаваното жилище имат всички необходими условия за задоволяване на потребностите на бъдещото семейство и на детето, което очакват.

Социалното проучване на Д.„.П”-Я. установява, че към момента непълнолетната И.Е. живее в семейството на С.А.. До фактическото й съжителство с посоченото лице, същата е била отглеждана в семейството на Р. й, които са задоволявали напълно нейните основни потребности.

Социалното проучване на Д.„.П.Г.Г.Д., възложено по реда на чл.15, ал.6, във вр. с чл.21, ал.1, т.15 от ЗЗДет. установява, че молителката И.Е. и С.А. живеят на семейни начала и чакат дете от съвместното си съжителство. Към настоящия момент задоволяването на основаните битови потребности и грижите за непълнолетната са поети от съжителстващия с нея, като помощ оказват Р. и на двамата желаещи да встъпят в брак. Посочено е, че от О.„.Д., Г.Г.Д. ще бъдат предприети съответни мерки за закрила спрямо непълнолетната И. „осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на Д.. Предвид създалата се ситуация ДСП, О.„.Д. изразяват становище, че в интерес на детето е да се издаде разрешение за сключване на брак.

Въз основа на така установеното от фактическа страна от правна страна съдът намира следното:

Настоящата молба черпи правно основание в разпоредбата на чл.6, ал.2 от СК, според която норма по изключение, ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години, с разрешение на районния съдия по постоянния адрес на лицето. Безспорно се установи, че молителката е родена на 20.01.2003 г., като същата понастоящем е 16-годишна и не е достигнала възрастта на гражданското пълнолетие – 18-годишна възраст, изискуема се по закон – чл.6, ал.1 от СК, като положително условие едно лице да сключи граждански брак.

Материалноправна предпоставка за даване на разрешение за сключване на граждански брак от навършил 16-годишна възраст непълнолетен е наличието на важни обстоятелства, които са различни факти от действителността, обуславящи необходимостта от даване на разрешение за сключване на граждански брак и разбира се този юридически факт /даването на разрешение/ следва да е в интерес на непълнолетната. Съдът преценява като "важни причини" по смисъла на визираната по-горе правна норма обстоятелството, че молителката живее С.С.А., между тях има изградена емоционална връзка, а и от съвместното си съжителство очакват дете. Съдът съобрази и позитивното мнение на родилите на молителката да сключи граждански брак С.С.А., както и становището на Д.„.П”-Я. и Д.„.П”-Г.Д.. Същевременно не са установени рискови фактори в семейната среда на двамата партньори или други такива, с оглед здравословно състояние, родство или други, създаващи пречки за сключване на граждански брак по смисъла на чл.7 от СК.

Поради изложените съображения от фактическа и правна страна, съдът след като счете че всички основания на разпоредбата на чл.6, ал.2 от СК са налице, намира молбата на молителката за основателна и същата следва да бъде уважена.

Водим от горе изложеното, съдът

Р  Е  Ш  И:

 

РАЗРЕШАВА на непълнолетната И.М.Е., ЕГН*, с адрес: Г.Я., У.„Л.”43, да сключи граждански брак с лицето С.С.А., ЕГН*, с адрес: с.Б., О.Г.Д..

Решението на съда не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:……………………………………..