П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2140

 

Номер   2140

Година   09.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200045

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.Т.Л.-Ц. към АК-Б., в качеството му на защитник на подсъдимият А.Д.Е. и представителя на РП-Р. – прокурор В.Ч., подписано в днешното съдебно заседание от прокурор К.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №45/2018 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №1301/2017 г., по описа на Р.П.Г.Р., ДП №166/2017 г.,по описа на РУ-Б., с което подсъдимия А.Д.Е., роден на 01.01.1980 г. в Г.Д., с адрес: Г.Д., У.„.Б.№10, българин, български гражданин, неженен, неосъждан (реабилитиран по право), с основно образование, безработен, с ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 11.06.2017 г. за времето от 14.00 часа до 19.00 часа в Г.Д., в дом, находящ се на У.„Т.“№39, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупване на стъкло на прозорец на веранда отнел чужда движима вещ – 1 бр. телевизор м. „К.“ на стойност 200.00 лв. от владението на Р.Д.М. от Г.Д. без нейно съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд открадната вещ е била върната – престъпление по чл.197, т.3 от НК, вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр. I от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3 от НК, вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.I от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2 и ал.3, т.1 и чл.42б от НК, му се НАЛАГА наказание „пробация“ - съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно, а именно:

1. задължителна регистрация по настоящ адрес - Г.Д., У.„.Б.№10, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 6 месеца;

2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия А.Д.Е. да заплати по сметка на Рг.РС сума от 20.00 лева, представляващи възнаграждение за вещо лице, както и 5.00 лева по сметка на Рг.РС за издаване на ИЛ.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия А.Д.Е. да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 42.32 лева, представляващи разноски направени в ДП, както и 5.00 лева по сметка на Рг.РС за издаване на ИЛ.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..........................................