П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2296

 

Номер   2296

Година   16.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200261

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат С.Г. от АК-Б. – защитник на обвиняемия Р.Д.Д. и К.Ч. – прокурор при РП-Р., с което обвиняемият Р.Д.Д., ЕГН*, роден на 09.10.1993 г. в Г.Я., с адрес: Г.Я., о.Я., У.„К.М.”№80, в.А, .4, а.19, българин, българско гражданство, неженен, със средно специално образование, осъждан, барман, се признава за виновен, затова че: На 16.01.2019 г., на две места (в ползвани от него автомобил и апартамент), без надлежно разрешително, съобразно Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал наркотични вещества, както следва: - в района на 38-ми километър на второкласен път ІІ-19, част от републиканската пътна мрежа на Б., в лек автомобил, марка и модел „М.6“ с рег. №*, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – 0.21 грама коноп (марихуана) със съдържание на активен, наркотично действащ компонент (тетрахидроканабинол) - 26.5 %, на стойност 1.26 лева,

- в Г.Б., о.Б., У.„В.К.”№2А, сутеренен етаж, в а.№2, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – 41.25 грама коноп (марихуана) със съдържание на активен, наркотично действащ компонент (тетрахидроканабинол) – 12.5 %, на стойност 247.50 лева, всичко на обща стойност 248.76  лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.ІІ, т.1, пр.І от НК, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.ІІ, т.1, пр.І от НК, вр. чл.54 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.4 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, НАЛАГА обвиняемия наказание глоба от 900.00 лева.

ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 0.21 грама коноп (марихуана) със съдържание на активен, наркотично действащ компонент (тетрахидроканабинол) - 26.5 %, и 41.25 грама коноп (марихуана) със съдържание на активен, наркотично действащ компонент (тетрахидроканабинол) - 12.5 %.

УКАЗВА препис от определението да се изпрати на ГД А.„М.” с оглед предприемане на мерки по унищожаване на посочените веществени доказателства, предадени с предавателно – приемателен протокол №62589 от 24.04.2019 година след влизане на настоящето определение в законна сила.

ОСЪЖДА обвиняемият Р.Д.Д., от Г.Я., о.Я., У.„К.М.”№80, в.А, .4, а.19 да заплати по сметка на ОДМВР-Б. сумата от 87.32 лева, представляващи разноски по досъдебното производство за експертиза.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия, поради което не следва да се произнася.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №261 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:…………………………………………….