П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2558

 

Номер   2558

Година   30.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200285

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.С.Д. - адвокат към АК-Б., в качеството й на защитник на И.М.К. и представителя на РП-Р. – прокурор М.К. и подписано в днешното съдебно заседание с прокурор Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №285/2019 г., по описа на Рг.РС, ДП №112/2019 г. по описа на РУ на МВР-Р. при ОДМВР-Б., наблюдателно производство №517/2019 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемия И.М.К., роден на 13.01.1983 г. в с.Б., о.Б., с адрес в с.К., О.Б., о.Б., у.„Д.”№6, българин, български гражданин, с основно образование, неосъждан, женен, безработен, с ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.11.2017 г. около 18:30 часа на път Н-84, в района на километър 93, е управлявал МПС - лек автомобил марка „О.”, модел „А.” с per. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,95 на хиляда, установена по надлежния ред - с химическа експертиза №810/17.11.2017 г. на НТЛ към ОД на МВР-Б. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия И.М.К. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от 3 години.

На основание чл.55, ал.3 от НК, не се налага наказание „Глоба“.

На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия И.М.К. се налага и НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 9 месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК, от така определеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС” се ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по адм. ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0331-000233/2017 г. на Н-ка на РУ на МВР-Р. от възможността да упражнява това свое право, считано от 15.11.2017 г.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия И.М.К. с ЕГН*, да заплати по сметката на ОД на МВР-Б., сумата от 45.00 лева, представляваща сторени разноски по ДП, както и по сметка на Рг.РС сума от 5.00 лева, за издаване на изпълнителен лист.

С оглед одобряване на представеното споразумение, съдът намира, че следва да прекрати производството по НОХД №285/2019г., по описа на РС-Рг., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №285/2019 г., по описа на РС-Рг..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………