Р Е Ш Е Н И Е    2090

 

Номер   2090

Година   02.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200060

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.72, ал.4 от ЗМВР. Образувано по жалба на З.Е., против З. за задържане на лице рег. №200 от 1. г. издадена от полицейски орган мл. полицейски инспектор К.К. при  РУ-Б. при ОД на МВР-Б..

В жалбата се твърди, че оспорената З. е немотивирана и била издадена от некомпетентен орган.. Моли съда да отмени заповедта, като незаконосъобразна.

Ответникът по жалбата - полицейският орган - мл. полицейски инспектор К.К. при  РУ-Б. при ОД на МВР-Б., счита, че издадената З. е обоснована и задържането на оспорващия е предприето с оглед данни за извършено престъпление.

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна и направи следните правни изводи:

Полицейски орган мл. полицейски инспектор К.К. при  РУ-Б. при ОД на МВР-Б. е съставил по отношение на оспорващия З. за задържане на лице рег. №200 от 1. г., в която посочил, че на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР заповядва задържането за срок от 24 часа на лицето З.К.Е..

Жалбата е допустима - подадена е от лице, което пряко е засегнато от издадения и обжалван адм. акт. Жалбата е подадена в срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съгласно изрично предвидените в чл.72, ал.1 от Закона за МВР (ЗМВР) случаи, полицейските органи могат да задържат лице за срок от не повече от 24 часа - чл.73 ЗМВР. В чл.72, ал.4 от ЗМВР е посочено, че задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането. Съгласно чл.74, ал.1 ЗМВР за лицата по чл.72, ал.1 се издава писмена З. за задържане, която следва да съдържа реквизитите по чл.74, ал.2 от същия закон. Според чл.74, ал.2, т.2 ЗМВР в заповедта за задържане се посочва фактическите и правните основания за задържането.

От анализа на горепосочените разпоредби следва да се направи извода, че предмет на съдебен контрол са действията на полицейския орган по задържането на определено лице, а заповедта за задържане е винаги последващ акт на тези действия и следва да ги документира. В този смисъл са и разпоредбите на чл.72, ал.4 и чл.74, ал.2, т.6, б."а" от ЗМВР, според които на обжалване подлежи законността на задържането. 

Константната съдебна практика на ВАС приема, че разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗМВР, регламентира мерки за адм. принуда с цел обезпечаване на дейността на полицейските органи, подсигуряване на своевременно протичане на мероприятията по установяване на самоличността на проверяваните лица, както и по опазване на обществения ред. Тези мерки нямат характер на мерки за наказание и за назидание на лицата за осъществено от тях поведение в разрез с установените обществени правила. Съгласно чл.11, ал.1 от ИНСТРУКЦИЯ №8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР, за всяко задържано лице се издава З. за задържане от полицейския орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето. 

Обжалваният адм. акт е издаден от мл. полицейски инспектор при  РУ-Б. при ОД на МВР-Б., при изпълнение на служебните му правомощия по опазване на обществения ред. В този смисъл е издаден от компетентен полицейския орган, в кръга на неговите правомощия, предоставени по силата на закона.

Съгласно чл.74, ал.2, т.2 ЗМВР, в заповедта се посочват правните и фактическите основания за задържането. В своята практика ВАС приема, че  се сочат както правните основания за издаване на адм. акт, така и фактическите (Решение №12213 от 24.09.2013 г. на ВАС по адМ.Д. №14598/2012 г., V о.) Административният орган е посочил правното основание, като е описал основанието по чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, а именно лице  за което има данни, че е извършило престъпление. Действително когато правното основание на адм. акт е посочен с разпоредбата на чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, това не представлява съществено процесуално нарушение доколкото конкретното правно основание за осъщественото задържане може да се изведе от обстоятелствената част на издадената З.. В случая, в заповедта липсва описание на фактическото основание за нейното издаване. По делото се установи, че при издаването на оспорения адм. акт е нарушено процедурното изискване на чл.72, ал.9 от ЗМВР във вр. с чл.15, ал.1 от ИНСТРУКЦИЯ №8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР, а именно незабавно след задържането лицето да се запознае с основанията за задържането му, предвидената в закона отговорност, както и с правата му по ЗМВР. Към момента на изготвяне на заповедта за задържане, докладна записка от полицейския орган не е била изготвена, впоследствие не е връчена на задържаното лице, като по делото не се и установи оспорващият да е бил уведомяван, с кои точно свои действия е нарушил обществения ред. След като не са разяснени на задържаното лице фактическите основанията за задържането му, то това е довело до ограничаване на правото му на защита и реализиране на възможността незабавно да обжалва задържането. От изложеното става ясно, че оспореният адм. акт е немотивиран, тъй като не е посочено, с кои действия оспорващия е нарушил обществения ред. Посочването на фактическото и правното основание е задължителен реквизит на издавания адм. акт, както съгласно чл.15, ал.1 от ИНСТРУКЦИЯ №8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР, така и по силата на чл.74, ал.2, т.2 ЗМВР, имащо за цел по един категоричен и недвусмислен начин да покаже как административния орган е възприел фактическата обстановка по случая и я е подвел под дадена правна норма. При гореизложените разсъждения следва, че  оспорената З. следва да бъде отменена.

По изложените съображения, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ З. за задържане на лице с рег. №200 от 1. г., издадена от от мл. полицейски инспектор при  РУ-Б. при ОД на МВР-Б., с която на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР е разпоредено задържането за срок от 24 часа на З.К.Е.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред  Бл.АС.

 

Районен съдия:…………………………………………