Р Е Ш Е Н И Е    2094

 

Номер   2094

Година   03.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200676

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от М.Б.Г., с ЕГН*, срещу НП №342013-0333412 от 15.06.2018 Г. издадено от Зам.Директора на ТДН-С., с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС й е наложена глоба от 300,00 лева за нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от МФ.

В жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Зам. Директора на ТДН-С. оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от М.Б.Г., с ЕГН* срещу НП №342013-0333412 от 15.06.2018 Г. издадено от Зам. Директора на ТДН-С. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Атакуваното НП е издадено против М.Б.Г. за това, че на 18.02.2018 г. в 14.50 ч. при извършена оперативна проверка на сергия/маса /временен обект/, находящ се в Г.Б., У.Ц.С. – неделен пазар, стопанисвана от М.Г. е установено, че при извършване на контролна покупка от страна на проверяващите преди тяхната легитимация на 1 бр. бельо на стойност 2.00 лв. не бе издадена касов бон или касова бележка от кочан. Административно-наказващият орган приел, че лицето извършва търговска дейност, без да е изпълнило задължението да монтира, въведе в експлоатация и използва регистрирано в Н. фискално устройство от датата на започване на дейността. Сумата за покупката е платена в брой от инспектор по приходите в ТДН-С. и получена от М.Г. - продавач. Констатациите от извършената проверка били отразени в протокол №0322500/18.02.2018 г. С НП, издадено въз основа на АУАН №0333412 от 18.02.2018 Г. съставен от инспектор по приходите при ТД на Н.-С., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на жалбоподателя е наложена глоба от 300,00 лева за нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от МФ.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда, по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното, а подлежат на установяване на общо основание, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и НП, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

По силата на чл.7, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 Г. лицата са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в Н. фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта. На всяко регистрирано и нерегистрирано по ЗДДС лице /чл.185, ал.2 ЗДДС /, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл.118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300.00 до 1`000.00 лв., но не всяко неизпълнение на задължението по чл.7, ал.1 е с обществена опасност, която оправдава понасянето на предвидената по чл.185, ал.2 ЗДДС глоба. Наложеното наказание в случая, според данните по делото, е прекомерно. Наложеното наказание не обслужва целите на административното наказване по чл.12 ЗАНН, нито спомага за постигане на целите по чл.1, ал.2 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. Според чл.1, ал.2 от Наредбата, разпоредбите й са насочени главно към изпълнение на задължениията за регистриране и отчитане на извършените продажби в търговски обекти чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство с цел предотвратяване избягването на данъчно облагане. В случая обществената опасност и конкретно на жалбоподателя не са обсъдени вр. със законовата възможност за избягване на санкция при първо нарушение с прилагане на института по чл.28 ЗАНН. Няма основание от доказателствата по делото да се приеме, че случаят разкрива особености или, че превенцията не може да бъде постигната по друг начин освен чрез налагане на наказание. Принципно налагането на наказание не може да е самоцелно, нито прекалено строго, а с оглед естеството на нарушението, налагането на санкцията по чл.185, ал.2 ЗДДС е несправедлива тежест. Нито засегнатите с конкретното бездействие обществени отношения, с оглед основната цел на регулиране с Наредба №Н-18/13.12.2006 г. - чл.1, ал.2, нито обществената опасност на извършителя, при положение, че по данни на данъчните органи няма други нарушения, могат да обосноват тежестта на наложеното наказание. Целите по Наредба №Н-18/13.12.2006 г. могат да бъдат постигнати не само с налагане на адм. наказание по ЗДДС, но и с други мерки – с предупреждение по чл.28 ЗАНН, което е приложимо и съразмерно според данните за случая. В тази връзка следва да се отчитат особеностите на конкретното нарушение по Наредбата и данните за нарушителя. С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №342013-0333412 от 15.06.2018 Г. издадено от Зам. Директора на ТДН-С., с което на М.Б.Г., с ЕГН*, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена глоба от 300,00 лева за нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от МФ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..