Р Е Ш Е Н И Е    2097

 

Номер   2097

Година   03.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200690

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от В.Г.З. с ЕГН*, срещу НП №1. от 2.г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б. с което на жалбоподателя за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП - глоба от 500.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, като са му отнети 10 контролни точки на основание Наредба №-2539 на М..

Жалбоподателят чрез процесуалния си представител излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Н-ка на РУ.Б. към ОД на М-Б. в съдебно заседание не взема становище по постъпилата жалба. В съпроводителното писмо, с което жалбата е постъпила в Рг.РС, отправя молба да бъде потвърдено НП.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

 Жалбата от В.Г.З. с ЕГН*, срещу НП №1. от 2.г. на Н-ка на РУ.Б. към ОД на М-Б. е подадена в срок, от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл.№618157 от 17.03.2018 г. затова, че на 17.03.2018г., около 20,35 часа в с.М., О.Б. по път II-19 в посока към г.Г.Д. управлявал лек автомобил „П.“ с рег. №*, под въздействие на алкохол установено с техническо средство „Дрегер 7510“ с инв. №0019, с проба №3612, който отчел положителен резултат от 0.58 промила алкохол в издишания въздух, с което е нарушен чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Издаден е талон за медицинско изследване №0032036/17.03.2018г.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 2.г. обжалваното НП №1. на Н-ка на РУ.Б. към ОД на М-Б. с което на жалбоподателя за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП - глоба от 500.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, като са му отнети 10 контролни точки на основание Наредба №-2539 на М..

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда, по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване.

Настоящата инстанция намира, че атакуваното НП, касателно нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП, поради управление от водача на МПС след употреба на алкохол, е законосъобразно. Наложените адм. наказания - "глоба” от 500.00 лв. и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 месеца са определени при отчитане на тежестта на извършеното адм. нарушение и са съобразени с целите на административното наказване по чл.12 от ЗАНН. Съдът приема за установена горната фактическа обстановка относно просроченото нарушение след извършване на цялостен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Съдът обсъди процесното деяние и прие за доказано извършването на нарушението. В случая факта на употреба на алкохол от жалбоподателя е бил установен по несъмнен начин – чрез проверка с техническо средство, установяваща концентрация на алкохол в издишания въздух – 0,58 промила. По същество по отношение на посоченото нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП съдът намира, че са събрани достатъчно непротиворечиви доказателства, които установяват, че по време на проверката на 17.03.2018 г. контролни органи от РУ-Б. към ОД на М-Б. натоварени с контрол на движението по пътищата, в рамките на своите компетенции са установили, че жалбоподателят управлява МПС под въздействие на алкохол с концентрация на алкохол над 0.5 промила – 0,58 промила, като са използвали техническо средство от одобрен тип, съгласно изискването на Наредба №1/2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози - техническото средство е „Дрегер 7510“ с инв. №0019 и е било технически годно за такова измерване, видно от приложен по делото протокол за технически преглед рег. №3286р-49114/27.11.2017 г., в който е отразен периодичен технически преглед на техническото средство на 23.11.2017 г., със срок на валидност 6 месеца. Поведението на водача осъществява състава на нарушението по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП от обективна и субективна страна, като той ясно е съзнавал забраната за управление на МПС след употреба на алкохол заради опасността за сигурността на движението, но е предприел управление на автомобила, като по този начин е допуснал нарушение, което законосъобразно е санкционирано с предвидената в чл.174, ал.1 от ЗДвП санкция, поради което съдът не намира основания за промяна на наложените наказания. Настоящата инстанция намира, че НП по отношение на размера на наложените наказания е съобразено с нормата на чл.27, ал.1-5 от ЗАНН. Съдът съобрази обстоятелството, че същите са определени от наказващия орган в предвидения в нормата размер, съответно срок. Преценил е тежестта на всяко от наложените наказания като поотделно за всяко е отчел степента на обществена опасност на нарушението. Извършвайки тази преценка районният съд прави изводи, че за постигане на целите на административното наказване по чл.12 от ЗАНН, наложените наказания, определени от наказващия орган в техния законоустановен размер, съответстват на тежестта на извършеното нарушение, на обществената опасност на дееца.

Що се касае до направените от съда разноски от 184,00 лева за свидетел и вещо лице по делото, то на основание чл.84 от ЗАНН, вр. с чл.189, ал.3 от НПК и съгласно разрешението, дадено в ТР №3/1985 г. на ОСНК на ВС, следва нарушителят да бъде осъден да заплати същите по сметката на РгРС.

Предвид всичко изложено и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №1. от 2.г. на Н-ка на РУ.Б. към ОД на М-Б. с което на В.Г.З. с ЕГН*, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП - глоба от 500.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, като са му отнети 10 контролни точки на основание Наредба №-2539 на М., като законосъобразно.

ОСЪЖДА В.Г.З. с ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 184,00лв. – разноски за свидетел и вещо лице по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………