Р Е Ш Е Н И Е    2487

 

Номер   2487

Година   28.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200044

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „З.З.Т.А.“ с ЕИК*, с адрес Г.Б., У.Ц.С.№82, срещу НП №01/001056 от 0.г. на ИА„ГИТ-С., с което на основание чл.416, А.5, вр. чл.413, А.2 КТ, на жалбоподателя е наложена "имуществена санкция” от 3`000.00 лв., за нарушение на т.5.2 от Приложение №2 към чл.6 от Наредба №3 за осигуряване на ЗБУТ при механично /студено/ обработване на метали и във връзка с чл.173, А.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган ИА„ГИТ-С., чрез процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „З.З.Т.А.“ с ЕИК*, с адрес Г.Б., У.Ц.С.№82, срещу НП №01/001056 от 0.г. на ИА„ГИТ-С. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №01-001056 от 16.11.2018 г. и НП №01/001056 от 0.г., за това, че при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на 09.11.2018г. на място в обект на контрол: Цех „М.“, Участък „П.“ към ЗТА., находящ се в Г., У.Ц.С.№82, стопанисван от „З.З.Т.А.“ с ЕИК*, и на 14.11.2018 г. при приключване на проверката по документи в сградата на Д„ИТ-Б., се установява, че работното оборудване експлоатирано в обекта е „Е.п.“, Марка „ПЕ-63 А“, находяща се в Цех „М., Участък „П.“. Същата е от типа работно оборудване, при което се подават плоски детайли от метал за плановане, чрез монтиран за тази цел на пресата инструмент за плановане. . За работата с горепосоченото оборудване е разработена Инструкция за техническа безопасност при работа с преса, с цел предотвратяване на риск от злополуки за работещите на нея лица. Съгласно чл.9 от същата „При работа с открити щанци задължително е да се използват подходящи пинсети за изваждане на детайлите“. Разработената инструкция е поставена на видно място върху машината. Пострадалия работник - Г.Стаматов е направил опит да отстрани с дясната си ръка планован детайл от инструмента, като в същият момент пресата е извършила повторен удар, при който част от пръстите на ръката на работника остават между двете плочи/горна и долна/ на инструмента за плановане на пресата и биват наранени. Работникът не е използвал ръчни инструменти. Прието е, че „З.З.Т.А.“ , Г., в качеството на работодател по смисъла на параграф 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за ЗБУТ е извършил нарушение на трудовото законодателство, като не е спазил правилата за ЗБУТ и към 07.11.2018 г. не е изпълнил задължението си да снабди с предпазно устройство, работно оборудване - „Е.п.“, Марка „ПЕ-63А“, намиращо се в Цех „М.“, Участък „П.“ към ЗТА., находящ се в Г., У.Ц.С.№82, експлоатиран от търговеца, което предпазно устройство да не допуска част от тялото на работещия да попадне в работното пространство на пресата, за което на основание чл.416, А.5, вр. чл.413, А.2 КТ, на жалбоподателя е наложена "имуществена санкция” от 3`000.00 лв., за нарушение на т.5.2. от Приложение №2 към чл.6 от Наредба №3 за осигуряване на ЗБУТ при механично /студено/ обработване на метали и във връзка с чл.173, А.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда, по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес. Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетели по установяване на нарушението.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на т.5 от Приложение №2 към чл.6 от Наредба №3 за осигуряване на ЗБУТ при механично /студено/ обработване на метали – „Когато пресата няма устройство за механизирано подаване и отстраняване на заготовките или детайлите от щанците, подаването се извършва ръчно при спазване на едно от следните условия: 5.1 щанцата е от затворен тип /покрита/; 5.2 пресата е снабдена с предпазно устройство, недопускащо част от тялото на работещия да попадне в работното й пространство; 5.3 използват се ръчни инструменти/куки, пинцети, клещи и приспособления/, които не допускат попадането на ръцете в работното пространство на пресата.“ С оглед посочената разпоредба, работникът е бил задължен при работа с „Е.п.“, Марка „ПЕ-63А“, и когато има опасност от попадане на части от тялото в работното й пространство, да използва ръчни помощни инструменти/куки, пинцети, клещи и приспособления/, които не допускат попадането на ръцете в работното пространство на пресата, което указание е регламентирано и в Инструкция за техническа безопасност при работа с преса/т.9/. Посочената Инструкция е залепена на работното оборудване „Е.п.“, с цел улесняване работата на работника и обезпечаване спазването на точните й указания, за което работникът е преминал периодичен инструктаж на 02.10.2018 г. за опасностите на конкретното работно място. В този смисъл съдът приема, че не е доказано описаното в акта и НП нарушение, а и органа, наложил наказанието, не е изпълнил задължението си по чл.52, А.4 от ЗАНН, не е обсъдил възраженията с оглед събраните доказателства, не е извършил разследване на спорните обстоятелства.

Разпоредбата на чл.173, А.1 от Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване /Наредба №7/23.09.1999 г./ гласи следното: "Не се допуска експлоатация на работно оборудване с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с БТ" Цитираната разпоредба вменява в задължение на работодателя, в случая дружеството-жалбоподател, да вземе мерки за обезопасяване на „Е.п.“, Марка „ПЕ-63А“. В изпълнение на посочените изисквания залегнали в цитираната разпоредба от Наредба №7/23.09.1999 г., работодателят следва да вземе мерки за обезопасяване работата с пресата. В НП неясно е описано нарушението. В НП неясно е посочено, какви мерки за обезопасяване е следвало да вземе дружеството, за да създаде безопасни за здравето и живота на работниците условия на труд. Всичко това, дава основание на настоящия съдебен състав да приеме, че НП е издадено в нарушение на чл.57, А.1, т.5 от ЗАНН, липсва пълно и точно описание на нарушението.

Началото на административно-наказателното производство е съставения АУАН и именно той, съответно издаденото въз основа на него НП следва да съдържат всички обстоятелства, които съдът да подложи на проверка, съответстват ли на възведената им правна квалификация от страна на наказващия орган или не, следва ли санкционираното лице да понесе отговорност за тях, и съответно именно то ли е субекта на административно-наказателната отговорност, и не може едва в хода на съдебното следствие да се установяват обстоятелства, които не са обективирани в издаденото НП.

С оглед на гореизложеното съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

ВОДИМ от горното и на основание чл.63, А.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №01/001056 от 0.г. на ИА„ГИТ-С., с което на „З.З.Т.А.“ с ЕИК*, с адрес Г.Б., У.Ц.С.№82, на основание чл.416, А.5, вр. чл.413, А.2 КТ, е наложена "имуществена санкция” от 3`000.00 лв., за нарушение на т.5.2. от Приложение №2 към чл.6 от Наредба №3 за осигуряване на ЗБУТ при механично /студено/ обработване на метали и във връзка с чл.173, А.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………….