Р Е Ш Е Н И Е    2489

 

Номер   2489

Година   28.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200021

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от В.К. с ЕГН*, срещу Електронен Ф. Серия К №1227207 от 1.г. на ОД на М-Б., с който на жалбоподателя за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.2 от същия закон, е наложено адм. наказание "глоба” от 50.00 лв.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалвания Електронен Ф. и моли съда, същия да бъде отменен изцяло.

Административно-наказващият орган ОД на М-Б. не изпраща представител и не изразява становище по жалбата в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда, моли Е.Ф. да бъде потвърден.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от В.К. с ЕГН*, срещу Електронен Ф. Серия К №1227207 от 1.г. на ОД на М-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства, съдът установява, че на 1.г. на път II-19 за г.Б., в района на 32 км., е заснето с мобилна система за видеоконтрол №620, МПС –"Р.Л." с рег.№*, с измерена от техническото средство скорост на движение на същия от 62 км/ч при разрешена такава от 50 км/ч с пътен знак В-26. При така установените факти, от ОД на М.-Б. на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.2 от ЗДвП, срещу В.К., в качеството му на собственик на ПС е издаден електронен Ф. Серия К №1227207 за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено.. В производството по обжалване на електронен Ф., административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в електронния Ф. фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното, а подлежат на установяване със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалвания електронен Ф. е незаконосъобразен по следните съображения:

От събраните по делото доказателства по категоричен начин е установено, че нарушението предмет на атакувания електронен Ф. е заснето с АТС – радар №620, което представлява мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение.

Съгласно §.6, т.65 от ДР на ЗДвП "АТС и системи/АТСС/" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

Условията и реда за използване на АТСС се уредени в НАРЕДБА №8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от Министъра на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 36 от 19.05.2015 г.).В чл.2 от Наредбата се прави разграничение между стационарни и мобилни АТСС, като чл.3 гласи, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система.

Съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с АТС или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен Ф. за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният Ф. съдържа данни за: териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано ПС, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Според ал.2, изр.3 на същия текст в 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен Ф., както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл.21 от ЗДвП, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.

Допълнителни изисквания към установяването на нарушения с АТСС са въведени с Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена на основание чл.165, ал.3 от специалния закон. По силата на чл.7, ал.1 от Наредбата местата за контрол с мобилни и стационарни АТС и системи се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на МВР. На посочената интернет страница е публикувана информация относно местата и точките за контрол на скоростта със стационарни и мобилни АТС за територията на цялата страна. Като място на извършване на нарушението в Е.Ф. е посочено - път II-19 за г.Б., в района на 32 км.. Видно от публикуваната информация на интернет страницата на МВР място и точка за контрол на скоростта с мобилно АТС в териториалния обхват на ОД на М-Б. е посочен - път II-19, 32 км., входа за г.Р., посока П.

Следователно изложените обстоятелства по отношение мястото на извършване на нарушението са различни, поради което не позволяват индивидуализацията на конкретното изпълнително деяние, като адм. нарушение с присъщите му обективни белези. Противоречието в описанието на обстоятелствата в Е.Ф., при които е извършено нарушението и публикуваната информация относно местата и точките за контрол на скоростта със стационарни и мобилни АТС за територията на цялата страна, представлява съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушение правото на защита на жалбоподателя, предвид това, че го затруднява да разбере в какво е обвинен и да се защити срещу вмененото му нарушение, поради което и представлява основание за отмяна на обжалвания Е.Ф.. Описанието на нарушението в Е.Ф. следва да е пълно, точно и ясно, които елементи способстват за индивидуализиране на конкретното нарушение, за което се ангажира отговорността на нарушителя. Налице са противоречия по установяване на административното нарушение и неговото описание, което не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение.

Също така, по Административно-наказателната преписка /АНП/ липсват данни, че контролът е бил осъществяван от мобилна АТСС, одобрена по реда на Закона за измерванията, притежаваща удостоверение за одобрен тип средство за измерване и преминала първоначална или последваща проверка от Българския институт по метрология, съгласно чл.4 от Наредбата. Следователно доказателствата не обосновават еднозначен и категоричен извод, че нарушението е установено при спазване на всички изисквания на специалния ЗДвП и приложимия подзаконов нормативен акт, което означава, че самото нарушение не е доказано по несъмнен и категоричен начин/вж. Наредба №8121з-523 от 12.05.2015 г./ Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалвания електронен Ф. е незаконосъобразен, поради което следва да бъде отменен.

Воден от горните мотиви, съдът

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Електронен Ф. Серия К №1227207 от 1.г. на ОД на М-Б., с който за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.2 от същия закон, на В.К. с ЕГН*, е наложено адм. наказание "глоба” от 50.00 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :………………………………………