Р Е Ш Е Н И Е    2531

 

Номер   2531

Година   29.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200163

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от Л.В.К. с ЕГН*, от Г., срещу НП №18-0331-000958 от 16.10.2018 г. на Н-ка на РУ-Г. към ОД на М-Б., с което на жалбоподателя за нарушения на чл.6, т.2 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.5 и чл.183, ал.1, т.1, пр.1,2 от същия закон, са наложени следните адм. наказания: глоба от 1`000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца, както и глоба от 10.00 лв..

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Н-ка на РУ-Г. към ОД на М-Б., в съдебно заседание не взема становище по постъпилата Ж..В съпроводителното писмо, с което жалбата е постъпила в Рг.РС, отправя молба  да бъде потвърдено НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Л.В.К. с ЕГН* от Г., срещу НП №18-0331-000958 от 16.10.2018 г. на Н-ка на РУ-Г. към ОД на М-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН  бл.№490420 от 17.09.2018 г. затова, че на 17.09.2018 г., около 00:15часа, в Г.  по У.Р., посока към У.С.С.К.М., срещу механа „С.“, управлява лек автомобил „Н.Т.“ с рег.№*, като при подаване на светлинен и звуков сигнал от униформени лица да контролират движението от Р.-Б. с лек автомобил Л.Н. рег.№*, същият не се подчинява и не спира, не представя свидетелство за У. на МПС и контролен талон, с което е нарушил чл.6, т.2 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 16.10.2018 г. против жалбоподателя обжалваното НП №18-0331-000958 на Н-ка на РУ Р. към ОД на М-Б., с което на жалбоподателя за нарушения на чл.6, т.2 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.5 и чл.183, ал.1, т.1, пр.1,2 от същия закон, са наложени следните адм. наказания: глоба от 1`000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за три месеца, както и глоба от 10.00 лв..

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетели по установяване на административното нарушение.

Изложените в НП обстоятелства, при които е извършено нарушението, и по-конкретно относно мястото на извършване на нарушението, не се подкрепя от събрания по делото доказателствен материал. По делото са разпитани свидетелите извършили проверката и констатирали нарушението. Видно от показанията на свидетелите, автомобила се е движим по път в посока за Г.Р., продължил е в Г.Р. към с.Б., където е бил спрян за проверка. Същевременно в АУАН и НП е посочено, че нарушението е извършено в Г.  по У.Р. посока към У.С.С.К.М., срещу механа „С.“.

Съдът намира, че следва да бъдат кредитирани показанията на разпитаните свидетели, като логични, обективни, последователни помежду си. Следователно събраните по делото гласни доказателства, на които съдът дава вяра, опровергават установеното в НП по отношение мястото на извършване на административното нарушение. 

Противоречието в обстоятелствата, при които е извършено нарушението, представлява съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушение правото на защита на жалбоподателя предвид това, че го затруднява да разбере вмененото му нарушение и да се защити срещу него, поради което и представлява основание за отмяна на обжалваното постановление. Описанието на нарушението в НП следва да е пълно, точно и ясно, които елементи способстват за индивидуализиране на конкретното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. Съдът намира, че в разглеждания случай не са изяснени напълно обстоятелствата по административното нарушение, не са посочени доказателствата които го потвърждават, което е довело до незаконосъобразност на обжалваното НП. Налице са противоречия по установяване на административното нарушение и неговото описание, което не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение.

В случая съдът, счита, че посочената фактическа обстановка в НП, по отношение мястото на извършване на нарушението, не съответства на установеното от доказателствата по делото – показанията на свидетелите. Не са обсъдени тези факти в обстоятелствената част на НП, нито е посочено защо се приемат така посочените в постановлението.

Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП, в посочената част.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ НП №18-0331-000958 от 16.10.2018 г. на Н-ка на РУ-Г. към ОД на М-Б., с което на Л.В.К. с ЕГН*, за нарушения на чл.6, т.2 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.5 и чл.183, ал.1, т.1, пр.1,2 от същия закон, са наложени следните адм. наказания: глоба от 1`000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца, както и глоба от 10.00 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………