Р Е Ш Е Н И Е    2534

 

Номер   2534

Година   29.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200162

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от Д.Х.Т., с ЕГН*, срещу НП №19-0331-000136 от 27.02.2019 г. на Н-к РУ на М.-Р., с което на жалбоподателя за нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП, е наложено адм. наказание глоба от 100.00 лв.

В жалбата жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Н-к на РУ на М-Р. не изпраща представител и не изразява становище по жалбата в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда, моли  НП да бъде потвърдено.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Д.Х.Т., с ЕГН*, срещу НП №19-0331-000136 от 27.02.2019 г. на Н-к РУ на М.-Р. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл. №0737005 от 13.02.2019 г. от инспектор при РУ на М-Р. за това, че на 13.02.2019 г., около 16:10 часа, в О.Б., на път III-8406 в района на 1 километър, управлява лек автомобил марка и модел „К.С.“ с рег. №*, като същия е неправоспособен, с което е нарушил разпоредбата на чл.150а, вр. чл.177 от ЗДвП. 

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 27.02.2019 г. обжалваното НП №19-0331-000136 на Н-к на РУ на М-Р., срещу жалбоподателя за това, че на 13.02.2019 г., около 16:10 часа, в О.Б.  на път III- 8406, в района на 1км., управлява лек автомобил марка и модел „К.С.“ с рег. №*, след като е лишен от това право по адм. ред, с което е нарушил разпоредбата на  чл.150а, ал.1 от ЗДвП.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното, а подлежат на установяване на общо основание, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя и свидетеля по установяване на административното нарушение.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

Административният орган е посочил в НП в какво качество на оспорващия е наложено процесното адм. наказание – водач лишен от право за управлява МПС по адм. ред. Но по делото липсват доказателства установяващи горепосоченото обстоятелство.  Описанието на нарушението в НП следва да е пълно, точно и ясно, които елементи способстват за индивидуализиране на конкретното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. Налице са противоречия по установяване на административното нарушение и неговото описание, което не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение. Недопустимо е издаване на АУАН и НП при недоказаност на административно-наказателното обвинение по несъмнен начин, когато не са изяснени всички обстоятелства, касаещи същото обвинение. НП не може да почива на предположения, на несигурни изводи относно извършеното адм. нарушение и предмет, което е гаранция за реализиране правата на обвиненото в извършеното нарушение лице.

Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е съставен акт и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП е незаконосъобразно. Съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №19-0331-000136 от 27.02.2019 г. на Н-к РУ на М.-Р., с което на Д.Х.Т., с ЕГН*, за нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП, е наложено адм. наказание глоба от 100.00 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………