Р Е Ш Е Н И Е    2560

 

Номер   2560

Година   30.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200723

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел пета от ЗАНН.  Образувано е по Ж. от „.З.О. с ЕИК*, с адр. Г.Я., У.Ц.Б.III №159, срещу НП №01/000895 от 02.10.2018 г. на ИД на ИА„ГИТ., с което на основание чл.416, А.5, вр. чл.414, А.1 КТ, на жалбоподателя е наложено адм. наказание "имуществена санкция” от 3`000.00  лв., за нарушение на чл.302, А.2 КТ.

В жалбата жалбоподателят чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган ИД на ИА„ГИТ., чрез процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.З.О. с ЕИК*, с адр. Г.Я., У.Ц.Б.III №159, срещу НП №01/000895 от 02.10.2018 г. на ИД на ИА„ГИТ. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №01-000895 от 30.07.2018 г. от гл. инспектор за това, че при извършена проверка на 29.06.2018г., около 14.15 часа по работни места относно спазване разпоредите на трудовото законодателство, на обект – Цех за дървопреработване, находящ се в Г.Я., Промишлена зона /над прелеза/,  експлоатиран от „.З.О. с ЕИК*, е установено, че „.З.О. с ЕИК*, в качеството му на работодател, е приел на работа непълнолетния Д.М.Б., ненавършил 16 години, в експлоатирания от търговеца обект - Цех за дървопреработване, находящ се в Г.Я., Промишлена зона /над прелеза/. В Акта за нарушение е отразено, че доказателство за установяване на описаното в него нарушение е и попълнена декларация от Д.М.Б. от датата на проверката, в която декларация, същия сочи извършваната от него трудова дейност за жалбоподателя като негов работодател, с конкретно определено му работно място, работно време и трудово възнаграждение. При извършена служебна справка в регистъра на  ИА„ГИТ. за издадени разрешения за работа на лица, ненавършили 16 години, е установено, че от „.З.О. с ЕИК* не е постъпвало искане в Д„ИТ и съответно не е издавано разрешение за работа на непълнолетното лице Д.М.Б. по реда на чл.302, А.2 КТ.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 02.10.2018 г. обжалваното НП №01/000895  на ИД на ИА„ГИТ., с което на основание чл.416, А.5, вр. чл.414, А.1 КТ, на жалбоподателя е наложено адм. наказание "имуществена санкция” от 3`000.00 лв., за нарушение на чл.302, А.2 КТ.

Процесното адм. наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която в пълнота е възприета от административно-наказващия орган и възпроизведена в процесното НП.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото бяха допуснати и гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетели по  установяване на административното нарушение.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, следното:

От събраните по делото гласни и писмени доказателства, категорично се установи, че жалбоподателят е работодател по смисъла на КТ и е допуснал до работа в обект – Цех за дървопреработване, находящ се в Г.Я., Промишлена зона /над прелеза/, лицето Д.М.Б., ненавършил 16 години. От показанията на проверяващите инспектори се установи, че от страна на санкционираното лице от обективна страна е осъществен съставът на визираното в АУАН и НП адм. нарушение по чл.302, А.2 КТ, като лицето Д.М.Б. е полагало труд при установено работно време, работно място и уговорено трудово възнаграждение, ненавършил 16 години. Следователно, дружеството жалбоподател е приел на работа непълнолетния Д.М.Б., ненавършил 16 години, в експлоатирания от търговеца обект. Наказателното постановление е издадено при спазване на административно-производствените правила и при пълно изясняване на обстоятелствата от значение за случая, като е дадена правилна правна квалификация на нарушението.

Видно от събраните по делото доказателства, съставеният Акт за установяване на адм. нарушение /АУАН/ е връчен на  представител на дружеството, като е съобразена разпоредбата на  чл.43, А.1 и сл. от ЗАНН. Съставеният АУАН е връчен при спазване на процедурата по чл.43 от ЗАНН, доколкото актовете за установяване на адм. нарушение следва да се връчват лично на нарушителя, на неговия законен представител или на изрично упълномощено за това лице. В конкретния случай е надлежно връчен акта като не е ограничено правото на дружеството да организира защитата си още в началния етап на административно-наказателното производство, като наведе възражения срещу акта и ангажира съответните доказателства.

Събраните доказателства, налагат категоричният извод, че „.З.О. с ЕИК*, в качеството му на работодател, е приел на работа непълнолетния Д.М.Б., ненавършил 16 години, в експлоатирания от търговеца обект - Цех за дървопреработване, находящ се в Г.Я., Промишлена зона /над прелеза/. С това е нарушена разпоредбата на чл.302, А.2 КТ, изискваща лицата, ненавършили 16 години, да се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Специалната закрила на някои категории работници и служители е регламентирана в глава 15-та от КТ. Под специална закрила са и лицата, ненавършили 16 години. В случая съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона /чл.42 от ЗАНН/, нарушението е установено по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираното нарушение. Нарушителят е индивидуализиран – работодател по смисъла на пар.1, т.1 от ДР на КТ, който е нарушил разпоредбата на чл.302, А.2 от КТ. Въз основа на акта е издадено и процесното НП, което от своя страна е изцяло съобразено с изискванията на чл.57, А.1 от ЗАНН..

По отношение на вида и размера на наложената санкция, съдът приема, че определения размер на санкцията от 3`000.00 лв. /при граници от 1`500 лв. до 15`000 лв./ се явява несъответстващ на тежестта на нарушението и степента на обществената му опасност. Съдът приема, че следва да бъде определен  размер на наказанието от 1`500.00 лева, който е минимално предвидения такъв, явява се справедлив и способстващ за постигане на целите на наказанието. Предвид гореизложеното, наказателното постановление, в частта относно размера на наложеното наказание следва да се измени, като се наложи предвиденото в чл.414, А.1 от КТ, адм. наказание "имуществена санкция" в минимален размер от 1`500.00 лв..

Предвид всичко изложено и на основание чл.63, А.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №01/000895 от 02.10.2018 г. на ИД на ИА„ГИТ., с което на „.З.О. с ЕИК*, с адр. Г.Я., У.Ц.Б.III №159, е наложена „имуществена санкция” от 3`000.00 лв., за нарушение на чл.302, А.2 КТ, като на основание чл.63, А.1 от ЗАНН, във вр. чл.414, А.1 от КТ, намалява размера на наложената „имуществена санкция“ от 3`000.00 лв. на 1`500.00 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………