О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2649

 

Номер   2649

Година   04.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100196

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК, във вр. чл.51 от ЗН, депозирана от „Б.Д.”Е. ЕИК*, с адрес: Г.С., У.„М.“№19, представлявано от В.М.С. – Гл.ИД и Д.Н.Н. – ИД, Ч. С.К.Д. – юрисконсулт, със съд. адрес: Г.Р., У.„Ш.“№13.

Молителят твърди, че между Банката и Л.Р.К. на 26.08.2015 г. е сключен Договор за кредит за текущо потребление. Поради необслужване на договора  и след неуспешен опит да се свърже с длъжника-кредитополучател се установило, че лицето е починало.

С оглед обстоятелството, че цитираният по-горе договор за кредит не е прекратен, то за Банката е налице правен интерес да упражни правото по чл.51, ал.1 от ЗН и да покани н-ците на Л.Р.К. да заявят пред съда дали приемат наследството на починалата или се отказват от него.

От удостоверение за наследници изх. №23/26.02.2019 г., издадено от О.Р. е видно, че Л.Р.К. е починала на 09.01.2019 г. и  е оставила следните наследници по закон: М.И.К., ЕГН*, с адрес в с.Е., о.Р., У.„Г.Д.“№1, Б02008, И.М.К., ЕГН*, с адрес в с.Е., о.Р., У.„К.”№37 и на К.М.К., ЕГН*, с адрес в с.Е., о.Р., У.„К.”№37.

С Разпореждане от №1243 от 07.03.2019 г. РС-Рг. е изпратил призовка до лицата, съгласно разпоредбата на чл.51, ал.1 и ал.2 от ЗН, като им е даден срок най-късно в откритото съдебно заседание да заявят приемат ли или се отказват от наследството, оставено им от наследодателя им Л.Р.К..

На н-ците са указани последиците от неспазване на разпореждането, ако не сторят това в указания от съда срок ще изгубят правото си да приемат наследството.

Н-ците М.И.К., ЕГН*, с адрес в с.Е., о.Р., У.„Г.Д.“№1, Б02008, И.М.К., ЕГН*, с адрес в с.Е., о.Р., У.„К.”№37 и на К.М.К., ЕГН*, с адрес в с.Е., о.Р., У.„К.”№37, не са открити по постоянните и настоящи адреси. В откритото съдебно заседание не се явяват и не изпращат представител.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, събра необходимите доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна и ги прецени в тяхната съвкупност, съгласно изоставанията на чл.235, ал.2 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от приложения делото заверен препис от Договор за кредит за текущо потребление от 26.08.2015 г. „Б.Д.”Е. ЕИК*, Г.С. е отпуснала на Л.Р.К. от с.Е., о.Рг.  сумата от 19`117.00 лева кредитен лимит.

Видно е, от приложеното по делото удостоверение за наследници изх. №23/26.02.2019 г., издадено от О.Р., че Л.Р.К. е починала на 09.01.2019 г. - в срока за издължаване на кредита, като е оставила наследници по закон М.И.К., ЕГН* - съпруг, И.М.К., ЕГН* – син и К.М.К., ЕГН* - дъщеря.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Съгласно чл.51 от ЗН по искане на всеки заинтересуван съдът, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството, или се отказва от него. Ако в дадения му срок наследникът не отговори, той губи правото да приеме наследството. Действително, молителят „Б.Д.”ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от ЗН и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството. Съгласно чл.34, ал.2 от ЗГР актовете за гражданско състояние, съставени по установения ред, имат пълна доказателствена сила за отразените данни в тях, т.е. те установяват настъпилото събитие и едновременно с това са средство за публично разгласяване на този факт.  Безспорно се установява, че Л.Р.К. (б.ж. на с.Е., о.Р. – починала на 09.01.2019 г., акт за смърт №0001/09.01.2019 г.) е оставила законни наследници М.И.К., ЕГН* - съпруг, И.М.К., ЕГН* – син и К.М.К., ЕГН* - дъщеря. Според служебно изисканите справки от НБД „Население” към 26.02.2019 г. Същите са с постоянен и настоящ адрес: с.Е., о.Р.. Извършена е процедура по залепване на съобщение на посочения адрес. с указанията по чл.47, ал.2 от ГПК.  В указания срок същите не са се явили в канцеларията на Кметство с.Е.,  както и не са се явили и в съдебно заседание на 03.04.2019 г., 07.05.2019 г. и на 27.05.2019 г. 

Предвид изложеното дотук съдът отчита, че към настоящия момент искането по реда на чл.51 от ЗН, се явява процесуално недопустимо. Посоченото заявление по чл.51 от ЗН, има строго личен и формален акт, представляващ разпоредително действие с имуществени права, който има вещно-правни последици и не може да бъде осъществяван от назначен от съда особен представител (евентуално по чл.47, ал.6 от ГПК). Приемането, респ. отказът от наследство са съпроводени с формални действия по вписване в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН и то в указания срок, като впоследствие от този акт биха се  породили  съответните права и задължения за приемащия и респ. отговорност за отказалия особен представител. С оглед на това съдът счита за недопустимо направеното  искане  от страна на „Б.Д.”ЕАД за призоваване на М.И.К., ЕГН* - съпруг, И.М.К., ЕГН* – син и К.М.К., ЕГН* – дъщеря (наследници на Л.Р.К. - б.ж. на с.Е., о.Р. – починала на 09.01.2019 г., акт за смърт №0001/09.01.2019 г.), съгласно чл.51 от ЗН и определяне  на срок за приемане, респ. отказ от наследство, като производството по делото следва да бъде прекратено.

Настоящото определение подлежи на обжалване, тъй като попада в хипотезата на чл.274 от ГПК като прегражда по-нататъшното развитие на делото.

Водим от изложените съображения  по реда  на чл.130 от ГПК и на основание  чл.275  и сл.  от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането от страна на „Б.Д.”Е. ЕИК*, с адрес: Г.С., У.„М.“№19, представлявано от В.М.С. – Гл.ИД и Д.Н.Н. – ИД, Ч. С.К.Д. – юрисконсулт, със съд. адрес: Г.Р., У.„Ш.“№13, за призоваване на М.И.К., ЕГН*, И.М.К., ЕГН* и К.М.К., ЕГН*, с адрес в с.Е., о.Р. -  н-ци на Л.Р.К. - б.ж. на с.Е., о.Р. – починала на 09.01.2019 г., акт за смърт №0001/09.01.2019 г., съгласно чл.51 от ЗН и определяне  на срок за приемане, респ. отказ от наследство.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №193/2019 г. по описа на РС-Рг.

Определението    подлежи   на    обжалване пред Бл.ОС с  частна  жалба  в  едноседмичен  срок от  получаване на съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………….