О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2730

 

Номер   2730

Година   06.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100537

по  описа  за

2019

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от „.С.ЕАД-С., против Р.П.М., ЕГН*, К.П.Б., ЕГН*, П.П.Б., ЕГН*, Я.П.Б., ЕГН* и Е.П.П., ЕГН*.

Налице е невъзможност за образуване на съдебен състав от създадените гражданско и наказателно отделения в Рг.РС по следните съображения:

Първоначално производството по делото е разпределено на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването на делата на съдия Р.З., която с определение №2411 от 22.05.2019 г. се е отвела от състава на съда за разглеждане на делото.

С определение №2545 от 30.05.2019 г. съдия И.Т., определена на принципа на случайния подбор, също се е отвела от състава на съда за разглеждане на делото.

С определение №2550 от 30.05.2019 г., определената на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването на делата на съдия В.П. се е отвела от състава на съда за разглеждане на настоящето Г. дело №537 по описа на Рг.РС за 2019 г.

След самоотводите на съдиите от Г. о., съответно с определения №2642 от 03.06.2019 г. и определение №2683 от 04.06.2019 г. са се отвели и съдиите от двата състава на наказателно отделение съдия Е.Б. и съдия С.Ш..

Поради невъзможността за образуване на състав от гражданското и наказателно отделение в Рг.РС следва, че са налице предпоставките делото да се изпрати на горестоящия съд, за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждането му.

Водим от гореизложеното и на основание чл.23, ал.3 от ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство образувано пред Рг.РС по Г. дело №537 по описа на Рг.РС за 2019 г.

УКАЗВА делото да се изпрати на Бл.ОС на основание чл.23, ал.3 от ГПК, за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждането му.

Определението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………