О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2763

 

Номер   2763

Година   07.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100352

по  описа  за

2019

година

 

Делото е образувано въз основа на искова молба „.Л.Б.Е., ЕИК*, представлявано от управителя А.А., „Н.П.М.Б.Е., ЕИК*, представлявано от управителя А.А., „Ш.Т.Е., ЕИК*, представлявано от М.Ш., чрез А.Д.Г., Л.К. и „.А.Е., ЕИК*, представлявано от Г.К., чрез А.Я.М., всички със съд. адрес: Г.С., У.„П.”№3, .1, О.4.

С определение постановено в закрито съдебно заседание проведено на 25.04.2019 г., съдът е указал на ищците да конкретизират исковата си молба, като посочат коя е пасивно легитимираната страна. Същевременно са дадени указания на ищеца да конкретизира петитума на исковата молба, в съответствие с изложените обстоятелства.

В срока определен от съда, ищците са депозирали молба, в която правят уточнение на петитума на искова молба, като молят, съдът да приеме за установен факта, че ответника Р.К., в качеството му на П. на УС на ЕС„.С. и в лично негово качество съзнателно (умишлено) възпрепятства предоставянето на копие от протокола на проведеното ОС на ЕС на 15.03.2019 г., в преклузивния срок, съгласно разпоредбите на чл.16, ал.7 от ЗУЕС, с цел да валидизира незаконосъобразните решения, взети на нелегитимно проведено ОС на ЕС”.С.-Б. на посочената дата, с което е лишил ищците от възможност да оспорят пред УС съдържанието на процесния протокол и достоверността на отразените в него решения по предвидения ред в ал.9, на чл.16 от ЗУЕС.

Същевременно е направено уточнение, че иск срещу незаконосъобразните решения на ОС на ЕС по чл.40 от ЗУЕС, проведено на 15.03.2019 г. е предявен пред РС-Рг, веднага след предявяване на настоящия иск и е образувано Г.д. №402/2019 г. по описа на РС-Рг.

При извършване на служебна проверка относно допустимостта на производството, съдът констатира следното:

По настоящето дело са предявени искове от „.Л.Б.Е., ЕИК*, представлявано от управителя А.А., „Н.П.М.Б.Е., ЕИК*, представлявано от управителя А.А., „Ш.Т.Е., ЕИК*, представлявано от М.Ш., чрез А.Д.Г., Л.К. и „.А.Е., ЕИК*, представлявано от Г.К., чрез А.Я.М., срещу Управителя на етажната собственост на ЕС”.С.-Б., местност „.И.-Р.К., английски гражданин, роден на 06.10.1968 г. в Г., с адрес: 18 У.Д., Б., К., B12TH, UK, както и срещу Етажните собственици на ЕС”.С.-Б., местност „.И., представлявани от Р.К. - управител.

Така предявения установителен иск, с който се иска от съда да приеме за установен факта, че ответника Р.К., в качеството му на П. на УС на ЕС„.С. и в лично негово качество съзнателно (умишлено) възпрепятства предоставянето на копие от протокола на проведеното ОС на ЕС на 15.03.2019 г., в преклузивния срок, съгласно разпоредбите на чл.16, ал.7 от ЗУЕС, с цел да валидизира незаконосъобразните решения, взети на нелегитимно проведено ОС на ЕС”.С.-Б. на посочената дата, с което е лишил ищците от възможност да оспорят пред УС съдържанието на процесния протокол и достоверността на отразените в него решения по предвидения ред в ал.9, на чл.16 от ЗУЕС, е недопустим по следните съображения:

Правен интерес за ищеца от предявяването на установителен иск е налице когато ответникът оспорва претендираното от ищеца право или когато ответникът отрича претендираното от ищеца право. Ако за ищеца съществува друга изрично предвидена в закона възможност за разрешаване на правния спор, то същият няма правен интерес от предявяването на установителен иск. Установителен иск е този, с който се иска да се установи съществуването или не съществуването на определено право. Предмет на установителен иск могат да бъдат и факти, но само в предвиденените в закона случаи. Обстоятелствата, които ищците в петитумната част на исковата си молба искат съда да установят са факти, които са с правно значение. Установяването на факти, които имат правно значение, следва да стане в процеса, в който въз основа на тези факти се търси защита едно застрашено или накърнено право. Ето защо, отделното самостоятелно установяване на факти, имащи правно значение е недопустимо. По изключение установяването на факти се допуска само в изрично предвидените за това случаи, съгл. разпоредбата на чл.124, ал.4 ГПК. Такива са установяване на истинността на документ, установяване на престъпно обстоятелство, което е от значение за едно гражданско правоотношение, или за отмяна на влязло в сила решение или за установяване на трудов стаж и др. В настоящия случай установяването на фактите, които ищците желаят от съда да установи, че съществуват или не, не са изрично предвидени в закона. Същите имат правен интерес да установят съществуването или не на тези факти /лишаването на ищците от възможността да оспорят съдържанието на протокол от проведено общо събрание от 15.03.2019 г. и достоверността на отразените в него решения по реда на чл.16, ал.9 от ЗУЕС/ в рамките на висящ процес по предявен иск с правно основание чл.40 от ЗУЕС /какъвто твърдят, че е налице/. За пълнота на изложеното следва да се посочи, че макар ищците да се позовават на разпоредбата на чл.43 от ЗУЕС, правната квалификация се определя от съда въз основа на изложените обстоятелства и отправения към съда петитум. С цитираната разпоредба на чл.43 от ЗУЕС се цели отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителят), а не установяване на факти с правно значение.

Липсата на абсолютната процесуална предпоставка за надлежното упражняване на правото на иск, обуславя извод за недопустимост на производството, което подлежи на прекратяване по реда на чл.130 ГПК.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д. №352 по описа на РС-Рг като недопустимо, на осн. чл.130 ГПК.

Определението подлежи на обжалване от ищеца в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба, пред Бл.ОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………..