О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2771

 

Номер   2771

Година   07.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100538

по  описа  за

2018

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано по искова молба депозирана от „.Б., ЕИК*, с адрес: Г.С., п.„С.Н.“№7, представлявано съвместно от изпълнителните директори Л.Х. и Е.М., Ч. пълномощника А. Т.П.Н. от САК, преупълномощен от К.С.Д. – гл. юрисконсулт, със съд. адрес: Г.С., У.„Ц.А.№17, против Д.В.Д.-С., ЕГН*, с адрес: Г.С., к.„Ю.П.“, б.26, .3, а.5, Ж.С.С., ЕГН*, с адрес: Г.С., к.„Ю.П.“, б.26, .3, а.5, „.Е., ЕИК*, с адрес: Г.С., Б.„В.Л.7, в.1, .3, а.16, представлявано от управителя Д.Т.С. и „.П.Е., ЕИК*, с адрес: Г.С., Б.„В.Л.№7, .3, а.16, представлявано от управителя Д.Т.С., с посочено правно основание: 135 от ЗЗД.

С определение №6240, постановено в открито съдебно заседание, проведено на 22.11.2018 г., съдът е постановил спиране на производството по делото по взаимно съгласие на страните.

По делото на 20.05.2019 г. е депозирана молба от ищеца „.Б., ЕИК*, с която иска съдът да възобнови производството по делото. С последваща молба с вх. №4762 от 06.06.2019 г., ищецът на основание чл.233 от ГПК заявява, че се отказва от предявения иск.

Съдът счита, искането за възобновяване на производството за основателно. Заявено е преди изтичане на преклузивния срок по чл.231 от ГПК, от процесуално легитимирана страна – ищец по делото, поради което следва да бъде уважено.

Същевременно съдът намира, за процесуално допустимо направеното от ищеца, Ч. пълномощника си волеизявление за отказ на предявения иск. Същото изхожда от страна по делото, която има процесулната възможност да се разпорежда с предмета на спора. Същевременно е налице и изрично упълномощаване на процесуалния представител да релеврира отказ от иска от името на ищцовата страна.

С направения отказ от иска, съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.230, ал.1 от ГПК и чл.233 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по Г. дело №538 по описа на РС-Рг за 2018 г..

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д.№538/2018 г. по описа на РС-Рг, на основание чл.232 ГПК, поради оттегляне на исковата молба.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия:………………………………………