О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2818

 

Номер   2818

Година   10.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100032

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по подадена искова молба  от „С.С.Г10“ЕООД, ЕИК*, с адрес: с.Б.И., У.„Т.”№2, съд. адрес: г.С. У.„ Х.К.”№25, представлявано от В.Г., Ч. А.М.Е. от САК, със С. адрес: г.С., У.„Х.К.”№25 , Адв.д.„Д. и Л.“.

Иска се съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на „С.”ООД, ЕИК*, с адрес: г.Р., Ж..„Г.С.д.“, У.„Б.“, представлявано от З.П., че дължи сумата 14`295.07 лв., от която: 13`829.32 лв. – главница по Договор за продажба и доставка на стоки и издадена фактура №* от 12.06.2018 г. и сумата от 465.75 лв. – законна лихва върху неизплатената главница за периода от 27.06.2018 г. до 25.10.2018 г., ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на заявлението в съда – 29.10.2018 г. до окончателното изплащане на сумата.

Претендират и сторените от ищеца съдебни и деловодни разноски в заповедното и настоящото производство.

С разпореждане №747 от 08.02.2019 г. съдът е пристъпил към изпълнение на процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК.

В срока за отговор - на 10.06.2019 г. е депозирана молба от ищеца, с която заявява, че оттегля исковата претенция, поради липса на активи на длъжника за покриване на разноски и лихви.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна-ищец по делото, която разполага с процесуалната възможност да оттегли исковата молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание. По делото не е проведено нито едно съдебно заседание, поради което са налице предпоставките на чл.232 от ГПК, за оттегляне на исковата молба без съгласие на ответника.

С оттеглянето на исковата молба съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №32 по описа на РС-Рг за 2019 година, поради оттегляне на исковата молба от ищеца по делото.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:………………………………….