О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2826

 

Номер   2826

Година   11.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100184

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано въз основа на искова молба, подадена от „С.С.Г1.Е., ЕИК*, с адрес с.Б.И., О.С., У.„3”№2, представлявано от управителя В.В.Г., Ч. пълномощника й А.М.Е., АК-С., против „С.”ООД, ЕИК*, с адрес Г.Р., ж.„Г.С.д.“, У.„Б.“, представлявано от управителя З.Б.П..

Твърди се в исковата молба, че между ищцовото дружество като продавач, и ответника като купувач, е сключен неформален договор за покупко-продажба на дървен материал (иглолистни трупи – средна и една), като между двете дружества има дълготрайни търговски отношения. Последната доставка на дървесина, ищецът е осчетоводил с фактура №944 от 20.06.2018 г. на стойност 18`550,20 лв. Стоките (дървен материал) са доставени на купувача в деня на издаването на горепосочената фактура. Продажната цена купувачът е следвало да заплати в 14-дневен срок от издаването на фактура, но той не е изпълнил това свое задължение. С оглед горното ищецът претендира заплащането на продажната цена, както и на обезщетение за забава.

Вземането си, ищовото дружество е предявило по реда на заповедното производство и въз основа на депозираното заявление е образувано частно гражданско дело №1135 по описа за 2018 г. на Рг.РС.. Заявлението е уважено и против длъжника е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. В двуседмичния срок по чл.414 от ГПК, ответникът е депозирал възражение.

С тези обстоятелства ищецът мотивира правния си интерес от предявяването на иск за установяване на вземането си против „С.”ООД-Р. за сумата по заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №5525 от 15.10.2018 г., издадена по частно гр. дело №1135 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

На 10.06.2019 г. – в срока за отговор по чл.131 от ГПК, процесуалният представител на ищцовото дружество депозира молба, в която прави и изявление за оттегляне на исковата молба поради постъпило плащане от страна на ответното дружество.

Оттеглянето на иска, по отношение на който производството е висящо, е направено от надлежно упълномощен представител, който притежава правомощия да извършва действия, съставляващи разпореждане с предмета на делото – т.1 от пълномощното на А.М.Е.. Оттеглянето е депозирано преди приключване на първото по делото открито съдебно заседание, поради което за прекратяването на делото не е необходимо съгласието на ответника.

Предвид горното и на основание чл.232 от ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено, както и да бъде обезсилена заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК.

Водим от горното и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №184 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради оттегляне на иска.

ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №5525 от 15.10.2018 г., издадена по частно гражданско дело №1135 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

Препис от определението да се връчи на ищеца, Ч. процесуалния му представител и на ответника.

УКАЗВА заверен препис от определението, след влизането му в сила, да се приложи по частно гр. дело №1135 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

 

Районен съдия:...............................................