О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2841

 

Номер   2841

Година   11.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100138

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на чл.402 и чл.403 от ГПК. С определение №622 от 31.01.2018 г., постановено по гр.д. №138/2018 г. по описа на Рг.РС, съдът е допуснал обезпечение на предявените искове срещу парична гаранция в размер на 1`500.00 лв., вносима от ищеца.

С молба с вх. №1091 от 01.02.2018 г., „.К.Б.“ЕООД е представило доказателства /преводно нареждане от 01.02.2018 г./ за заплатена парична гаранция по набирателната сметка на Рг.РС в посочения размер.

Въз основа на представените доказателства за внесена гаранция, съдът е издал обезпечителна заповед  от 01.02.2018 г.

С Решение №6661 от 17.12.2018 г., съдът е уважил предявените искове.

Цитираното решение към настоящия момент е влязло в законна сила.

На 14.02.2019 г. е постъпила молба от ищцовото дружество, с която е направено искане предвид приключилото дело с влязло в законна сила решение заплатената от ищеца парична гаранция да бъде възстановена по посочената банкова сметка.

Съдът е разпоредил на насрещната страна да бъде връчен препис от молбата, като в дадения едноседмичен срок не е изразено становище.

Съдът, след като се запозна с депозираната молба и доказателствата към същата, намира следното:

В конкретния казус безспорно се установява от данните по делото, че с влязло в законна сила Решение №6661 от 17.12.2018 г., постановено по гр.д. №138/2018 г. по описа на Рг.РС, съдът е осъдил  „Т.М.“, ЕИК*, с адрес: г.Б., У.„С.С.”№66, П. от Т.Н.М.  да заплати на „.К.Б.Е., ЕИК*, с адрес: г.С., р.Л., ж.„Л.“, У.„В.”№12, .5, а.28а, П. от управителя М.М. процесните суми.

Предвид горното, съдът счита че са налице предпоставките за освобождаване на внесената от молителя гаранция. В съответствие с разпоредбата на чл.403, ал.2 от ГПК, препис от молбата за освобождаване на внесената гаранция е изпратена на ответната страна с указания, че в едноседмичен срок от връчването на молбата може да подаде възражение против освобождаване на гаранцията. В указания срок ответната страна не е направила възражение срещу освобождаването на внесената гаранция. При това положение съдът счита, че гаранцията следва да бъде освободена, по аргумент на чл.403, ал.2, изр. последно от ГПК.

По изложените съображения и на осн.чл.402 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА внесената по сметка на Рг.РС от „.К.Б.Е., ЕИК*, с адрес: г.С., р.Л., ж.„Л.“, У.„В.”№12, .5, а.28а, П. от управителя М.М. по гр.д. №138 по описа на Рг.РС за 2018 г. парична гаранция от 1`500.00 лв., която да се преведе по банковата сметка на молителя, посочена в молба с вх. №1371 от 14.02.2019 г., открита на името на А.В. М.Д. в „ОББ“ .

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС-Бл., в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………………..