О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2869

 

Номер   2869

Година   12.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100230

по  описа  за

2019

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано въз основа на искова молба депозирана от З.Н.К., ЕГН*, с адрес: г.Б., У.„Х.С.“№29, Л. и в качеството си на М.З. представител на Д.К.Д., ЕГН*, против К.Г.Д., ЕГН*, с адрес: г.Б., У.„Й.Л.“№6.

По делото е депозирана молба от ищцата З.Н.К., ЕГН*, с адрес: г.Б., У.„Х.С.“№29, с която уведомява съда, че оттегля подадената искова молба, К. моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима К. подадена от надлежно легитимирана страна-ищец по делото, който разполага с процесуалната възможност да оттегли предявените искове. Предвид обстоятелството, че отеглянето на иска е релеврирано преди първото открито съдебно заседание не се изисква за посоченото процесуално действие съгласие от страна на ответника.

С оттеглянето на молбата съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№230/2019 г. по описа на РС-Рг, на основание чл.233 ГПК, поради оттегляне на иска.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ......................................................