О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2892

 

Номер   2892

Година   13.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100503

по  описа  за

2019

година

 

Делото е образувано по молба на Ю.В.Ч., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„М.С.“№2, с която се иска налагането на мерки за закрила по ЗЗДН, срещу посоченият в молбата като нарушител Р.И.Ч., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„М.С.“№2.

С определение №2262, постановено в закрито съдебно заседание от 15.05.2019 г., съдът е оставил молбата без движение. С цитираното определение, съдът изрично е указал последиците от неотстраняването на нередовностите в едноседмичен срок от получаване на съобщението за настоящето разпореждане на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК производството по делото ще бъде прекратено, а молбата ще бъде върната.

Цитираното определение е получено от молителката на 28.05.2019 г.

Съдът в изпълнение на задълженията си по чл.129 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената молба, след изтичане на срока, определен с горецитирания съдебен акт, констатира че въпреки изрично дадените указания, молителят не е отстранил установените нередовности, като не е превел същата в съответствие с изискванията на чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК, във вр. чл.9, ал.1, т.4 от ЗЗДН.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на молбата в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщането й на подателя, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Предвид изхода на спора, следва на основание чл.11 от ЗЗДН, молителката да заплати следващата се държавна такса за образуване на настоящето производство 25.00 лв.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА молбата, депозирана от Ю.В.Ч., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„М.С.“№2, въз основа на която е образувано гражданско дело №503 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

ОСЪЖДА Ю.В.Ч., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„М.С.“№2 ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, държавна такса от 25.00 лв., на основание чл.11, ал.2 от ЗЗДН, както и сумата от 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №503 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.АС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на молителката.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………..