О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3049

 

Номер   3049

Година   24.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100289

по  описа  за

2019

година

 

Производството по дело е образувано по искова молба депозирана от „Е.“Е., ЕИК*, представлявано от управителя Е.Л., чрез пълномощника А. Г.В.В., упражняващ дейност в Адв.Д„А.п.“, съд. адрес: Г.С., У.„Д.Г.”№10-12,. 6, О.27, против „Б.Ц.М.“Е., ЕИК*, с адрес: Г.Р., У.„Х.Б.”№2, представлявано от А.П.Д. – управител.

С определение №2426, постановено в закрито съдебно заседание, проведено на 23.05.2019 г., съдът е върнал исковата молба на ищеца по реда на чл.129 от ГПК, поради неотстраняване в срок на констатирани от съда нередовности, изразяващи се в невнасяне на дължимата държавна такса за разглеждане на настоящето исково производство. С цитираното определение производството по делото е прекратено.

По делото е постъпила молба от страна на ищеца „Е.“Е., ЕИК*, представлявано от управителя Е.Л., чрез пълномощника А. Г.В.В., упражняващ дейност в Адв.Д„А.п.“, съд. адрес: Г.С., У.„Д.Г.”№10-12,. 6, О.27, с искане съдът да допълни постановеното определение №2426, постановено в закрито съдебно заседание, проведено на 23.05.2019 г. по реда на чл.248 от ГПК, като осъди ответника да му заплати сторените в хода за обезпечаване на бъдещия иск по развилото се обезпечително производство по Г.д. №11757/2019 г. на 125-ти състав на СРС.

Искането е обосновано с твърдението, че тези разноски са били поискани още с предявяване на исковата молба. Същевременно били поискани и с нарочно депозирана молба, с която ищецът поискал производството по делото да бъде прекратено, поради заплащане на дълга от длъжника.

Съдът е изпратил препис от молбата на насрещната страна, която оспорва искането като неоснователно.

Съдът намира така депозираната искова молба за процесуално допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

На първо място настоящето исково производство е прекратено по реда на чл.129, ал.3 от ГПК, поради неотстраняване в срок от страна на ищеца на установените от съда нередовности. В този смисъл съдът не е приел за разглеждане исковата молба, доколкото ищецът не е внесъл в срок дължимата държавна такса за разглеждане на предявените искове. Настоящето производство не е прекратено от съда, поради оттегляне на иска, доколкото оттегляне на иска би могло да има по редовна и приета за разглеждане искова молба. С процесното определение съдът е върнал исковата молба на ищеца и е прекратил производството по делото, поради обстоятелството, че ищецът не е изпълнил указанията на съда по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона.

Отделно от гореизложеното следва да се има предвид, че съобразно задължителните указания дадени с т.5 от Тълкувателно решение №6 от 2012 г. на ГТКВКС отговорността за разноските при обезпечаване на иска се реализира при постановяване на решение, с което се разглежда спора по същество и съобразно неговия изход, тъй като привременно осъществената мярка е постановена с оглед този изход и в защита на правните последици от решението. По аргумент на това разноските по обезпечителното производство следва да бъдат присъдени при постановяване на акт по съществото на спора. В случая настоящия съд изобщо не е приемал за разглеждане исковата молба, а е върнал същата по посечените по-горе съображения по реда на чл.129, ал.3 от ГПК. Предвид посоченото искането на ищеца за допълване на постановеното от съда определение №2426 от 23.05.2019 г., като му бъдат присъдени сторените в хода на обезпечителното производство разноски следва да бъде оставено без уважение.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Е.“Е., ЕИК*, представлявано от управителя Е.Л., чрез пълномощника А. Г.В.В., упражняващ дейност в Адв.Д„А.п.“, съд. адрес: Г.С., У.„Д.Г.”№10-12,. 6, О.27, за допълване на определение №2426 от 23.05.2019 г., постановено по настоящето Г.д. №289 по описа на Рг.РС за 2019 г. като на ищеца бъдат присъдени сторените разноски в производството за обезпечение иска, а именно: по Г.д. №11757/2019 г. по описа на СРС, 125-ти състав от 696.00 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение и 40.00 лв. за заплатена държавна такса.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от съобщението до ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………….