П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2732

 

Номер   2732

Година   06.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100214

по  описа  за

2019

година

 

УКАЗВА да се впише в особената книга за приемане и отказ от наследство, която се води в РС-Рг, че А.Н.И., ЕГН*, с адрес в с.Н., о.С., У.„Е.Г.”№14, губи правото да приеме наследството, което е получила от сестра си Й.Н.М., ЕГН*, починала на 05.09.2014 г..

ОСТАВЯ без уважение молбата на “Б.Д.”-Е. с адрес – г.С., р.О., У.„М.”№19, ЕИК*, депозирана Ч. Д.Д.А. – юрисконсулт на Банката, със служ. адрес в Г.Б., У.„Т.А.”№3, за определяне на срок за наследника В.Н.В., ЕГН*, с адрес с.К., о.В., У.„Ц.Г.”№18, в който срок да посочи дали приема или се отказва от наследството на сестра си Й.Н.М., ЕГН*, починала на 05.09.2014 г..

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена Ч. РС-Рг до ОС-БЛ. в двуседмичен срок от получаване на препис от протокола от днешното съдебно заседание от молителя и от заинтересованите страни.

 

Районен съдия:…………………………………….