Р Е Ш Е Н И Е    2667

 

Номер   2667

Година   04.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100671

по  описа  за

2018

година

 

Производство e образувано е по  искова молба, депозирана от „.Б.”Е. с ЕИК*, с адрес: Г.С., р.„М.“, Ж.„М.4”, Б.П., с.6, представлявано от О.Б.Ш., Ч. пълномощника си А.В.Г., със съд. адр. Г.С., б.„Б.№8, .8, А.22, против Б.В.В., ЕГН*, от с. А. о.Я..

Иска се съдът постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че дължи сумата от 92.03 лв. - главница, ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на заявлението – 30.10.2017 г., до окончателното изплащане на вземането.

Иска се съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца сумата от 372.92 лв., представляваща начислена договорна неустойка по договор с абонатен №004945035 за периода на неизпълнение от 23.09.2015 г. до 11.12.2016 г.

Иска се съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца сумата от 120.26 лв., представляваща неизплатени лизингови вноски за периода от м.11.2015 г. до м.11.2017 г. по договор с абонатен №004945035.

Претендират и сторените от ищеца съдебни и деловодни разноски в заповедното и настоящото производство.

Съдът с нарочно определение допусна поисканото изменение на предявения от ищеца иск досежно размера на претендираната неустойка.

Ответникът не се явява, не делегира процесуален представител, не представя отговор на исковата молба, не оспорва исковете.

В съдебно заседание, ищецът не се явява. С депозираната молба е направено от страна на процесуалния пълномощник на представителя на ищцовото дружество искане съдът да постанови неприсъствено решение по делото, в случай, че са налице предпоставките по чл.238 и сл. от ГПК, като същевременно е изразено и съгласие делото да се гледа в отсъствието на представител на ищцовото дружество.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК, за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съгласно чл.239, ал.1, т.1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание.

От приложените към делото съобщение и призовка е видно, че на ответника са  указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание. Освен това искът се явява вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства. Претендира се заплащане на цена по договор за ползване на далекосъобщителни услуги за периода от 07.03.2015 г. до 06.09.2015 г., материализиран във фактури №311124267 от 09.04.2015 г., №312949544 от 12.05.2015 г., №566846206 от 18.09.2015 г. и №566846212 от 18.09.2015 г.

Към настоящия момент съдът счита, че предявеният от ищеца иск е допустим и вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба обстоятелства и представените с нея писмени доказателства.

На основание горното съдът намира, че с оглед направеното искане и наличието на предвидените в чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1 ГПК предпоставки, следва да се постанови неприсъствено решение, като иска бъде уважен в предявения размер относно претендираната главница.

Относно разноските:

Съгласно т.12 от ТР №4/18.06.2014г. на ВКС, ОСГТК, съдът който разглежда иска, предявен по реда на чл.422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство, като съобразно изхода на спора разпредели отговорността за разноските, както в исковото, така и в заповедното производство. В мотивната част на тълкувателното решение е указано, че съдът по установителния иск следва да се произнесе с осъдителен диспозитив и за разноските, сторени в заповедното производство, тъй като с подаване на възражение от длъжника изпълнителната сила на заповедта за изпълнение в частта й относно разноските отпада. В заповедното производство ищецът е направил разноски за държавна такса в размер 25.00 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 180.00 лв., или общо 205.00 лв.   В исковото производство ищецът е направил разноски за държавна такса в размер  125.00 лв. и  адвокатско възнаграждение от 180.00 лв., или общо 305.00 лв. Общият размер на разноските в заповедното и исково производство е  в размер на 510.00 лв., който следва да бъде присъден в тежест на ответника.

Съгласно чл.239, ал.2 от ГПК, неприсъственото решение не се мотивира по същество, тъй като се основава на наличието на описаните по-горе предпоставки.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл.239 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Б.В.В., ЕГН*, от с. А., о.Я., дължи на „.Б.”Е. с ЕИК*, с адрес: Г.С., р.„М.“, Ж.„М.4”, Б.П., с.6, представлявано от О.Б.Ш., сумата от 92.03 лв. – главница, ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на заявлението – 30.10.2017 г., до окончателното изплащане на вземането, представляваща дължима сума по Договор за мобилни услуги с с абонатен №004945035, за която сума е издадена Заповед за изпълнение №6331 от 30.10.2017 г. по ч.Г.д. №1438/2017 г. по описа на РС-Рг..

ОСЪЖДА Б.В.В., ЕГН*, от с. А. о.Я., да заплати на „.Б.”Е. с ЕИК*, с адрес: Г.С., р.„М.“, Ж.„М.4”, Б.П., с.6, представлявано от О.Б.Ш. сумата от 83.67 лв., представляваща начислена договорна неустойка по договор с абонатен №004945035 за периода на неизпълнение от 23.09.2015 г. до 11.12.2016 г.

ОСЪЖДА Б.В.В., ЕГН*, от с. А. о.Я., да заплати на „.Б.”Е. с ЕИК*, с адрес: Г.С., р.„М.“, Ж.„М.4”, Б.П., с.6, представлявано от О.Б.Ш. сумата от 120.26 лв., представляваща неизплатени лизингови вноски за периода от м.11.2015 г. до м.11.2017 г. по договор с абонатен №004945035.

ОСЪЖДА Б.В.В., ЕГН*, от с. А. о.Я., да заплати на „.Б.”Е. с ЕИК*, с адрес: Г.С., р.„М.“, Ж.„М.4”, Б.П., с.6, представлявано от О.Б.Ш., сумата от 510.00 лв., представляваща деловодни разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

На страните да се изпратят преписи от решението.

В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна по реда на чл.240 от ГПК. 

 

Районен съдия:………………………………………….