Р Е Ш Е Н И Е    2689

 

Номер   2689

Година   05.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240101358

по  описа  за

2017

година

 

Производство e образувано по искова молба, депозирана от Етажна собственост на С.„.Х.(„F.H.“), с адм. адр. Г.Б., м.„Г.И.0., представлявана от Е.В.П., Ч. А.Б.Б. от КАК, със съд. адр. Г.Б., У.„Т.А.“№2, .7, против С.Д.У., британска гражданка, родена на 30126.1946 г. в С., с А.10 А.К.С.У.S.6., В. и против С.Х.М., британска гражданка, родена на 06.01.1975 г. в С. с А.33Д.У.А.М., С.У.S.4.,В. и адрес в Р.Б.: Г.Б., м.„Г.И.0., С.„.Х.(„F.H.“), .1, а.2.

Ищецът моли съда да постанови решение, с което да бъдат осъдени ответниците да заплатят сумата от 6`875.54 €, представляваща част дължимата такса за поддръжка и управление за периода 2011 г. – 2017 г., допълнителни услуги извън такса поддръжка и управление в размер на 1`575.00 € за периода от 2015 г. – 2017 г. и извършвани СМР по общите части на ЕС в размер на 1`098.18 €, ведно със законната лихва върху претендираната сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащате на същата.

С исковата молба се претендират и сторените по делото разноски.

В съдебно заседание ищецът не се явява, процесуалният представител поддържа предявените искове и направените доказателствени искания. Не сочи допълнително доказателства.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, от страна на ответниците е представен писмен отговор, с който оспорва основателността на исковата претенция. Прави възражение за изтекла погасителна давност на предявените с исковата молба имуществени претенции.

В съдебно заседание ответникът, редовно призован, не се явява.

Съдът, като се запозна с твърденията, изложени от ищцата в исковата молба, както и с възраженията на ответника в писмения отговор и в хода на делото, като прецени и анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед разпоредбата на чл.235 от ГПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В настоящото производство ищецът, Ч. управителя на етажната собственост следва да установи при условията на пълно и главно доказване основанието за възникване на вземането и неговия размер.

От приложените към исковата молба, приети и неоспорени писмени доказателства – Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим И. №3, том IV, рег.№2008, дело №589/2009 г. по описа на нотариус С.К., рег. №505 на НК, вписан в Службата по вписванията Р. с вх.рег.№3922/30.06.2009 г., акт 57, том 16, дело 3024, се установи съществуващото правоотношение между страните, а именно качеството на ответници, етажни собственици в ищцовата етажна собственост.

От приложените Протокол от ОС на ЕС от 14.09.2015 г., приложение №1, приложение №2 и приложение към Протокол от ОС на ЕС от 14.09.2015 г.; Протокол за обявяване на изготвяне на протокол по реда на чл.16, ал.7 ЗУЕС и Протокол /покана по чл.13, ал.1 ЗУЕС, се установи провеждането на общи събрания на етажната собственост и взетите на същите решения, както и определения размер на дължимите от ответника суми.

Задължението на ответника да изпълнява решенията на органите на управление и да заплаща разходите за управление и поддръжка на общите части са му вменени и по силата на самия ЗУЕС, като съгласно чл.6, ал.1, т.8 от ЗУЕС (изм. с ДВ бр.57 от 2011 г.) всеки собственик е длъжен да изпълнява решенията на органите на етажната собственост, какъвто орган несъмнено е Общото събрание на етажните собственици, а съгласно т.10 от същата разпоредба, всеки собственик е длъжен да заплаща разходите за управлението и поддържането на общите части в сградата.

Съгласно чл.11, ал.1, т.5 от ЗУЕС, Общото събрание на етажната собственост определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата. В чл.51, ал.1 от ЗУЕС е указано, че разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят по равно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. Изключение от това правило е допуснато само в хипотезите на чл.51, ал.2 от ЗУЕС – за ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година. По делото от страна на ответника не са представени доказателства за своевременно уведомяване на председателя на УС за горните обстоятелства а именно, че ответниците не ползват притежавания от тях апартамент повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

Съгласно чл.16, ал.9 от ЗУЕС, всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения, като оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението по ал.7, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят отсъства. Ответникът не представи доказателства, че е оспорил съдържанието на протоколите от проведените общи събрания на ЕС.

В настоящия случай съдът приема, че са налице влезли в сила решения на ОС на ЕС (необжалвани по предвидения в ЗУЕС ред и срок), установяващи парично задължение за ответника.

Безспорно се установи по делото, че ответниците не са изпълнили задълженията си, като не са заплатили сумата в общ размер на 9`548.72 €, включваща следните задължения:

- такса поддръжка и управление общо в размер на 6`875.54 €, от които 982.22 € за 2011 г.; 982.22 € за 2012 г.; 982.22 € за 2013 г.; 982.22 € за 2014 г., 982.22 € за 2015 г., 982.22 € за 2016 г. и 982.22 € за 2017 г.;

- допълнителни услуги извън включените в т.1, а именно 1`575.00 €, от които 525.00 € за 2015 г.; 525.00 € за 2016 г. и 525.00 € за 2017 г.;

- сума за извършване на СМР по общите части на ЕС в размер на 1`098.18 €, в сроковете, посочени в съответните решения.

С оглед гореизложеното претенцията на ищеца по иска с правно основание по чл.79, от ЗЗД, във вр. с чл.6, ал.1, т.8 и т.10 от ЗУЕС е изцяло основателна и като такава следва да бъде уважена.

Възражението на ответниците, Ч. А.Т. за погасено по давност вземането, съдът приема за неоснователно и не следва да се уважава. Видно от представения протокол на ОС на ЕС от 14.09.2015 г. по т.7 е взето решение и определен краен срок до 30.10.2015 г. собствениците да заплатят задълженията си за поддръжка и управление към бюджета на ЕС за периода до 2015 г. С определения краен срок е започнала да тече давността и видно от рег. №9659/10.10.2017 г. когато е входирана исковата молба този срок не е изтекъл. За останалия процесен период вноски за управление и поддържане на общите части по чл.51 ЗУЕС, съгласно размерите, приети по решенията на ОС на етажните собственици, ответниците също дължат заплащането им. Същите дори и да не са ползвали апартамента си са били длъжни съгласно чл.51 ЗУЕС да уведомят писмено управителя на ЕС, като се вземе и решение от ОС на ЕС по уведомлението.

По разноските: Ищецът е направил искане за присъждане на разноските, сторени в настоящото производство. С оглед изхода на спора, това искане следва да бъде уважено. В полза на ищеца следва да се присъди сумата от 1`362.00 лева, съгласно представен списък по чл.80 от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА С.Д.У., британска гражданка, родена на 30126.1946 г. в С. с А.10 А.К.С.У.S.6., В. и С.Х.М., британска гражданка, родена на 06.01.1975 г. в С. с А.33Д.У.А.М., С.У.S.4. В и адрес в Р.Б.: Г.Б., м.„Г.И.0., С.„.Х.(„F.H.“), .1, а.2, да заплатати на Етажна собственост на градата на Ф.Х. (F.H.), с адм. адр. г.Б. м.„Г.”, И.0., с подадено уведомление, изх. №94-02-6517{1}/23.05.2013 г. представлявана от Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., О.Р., У.14 - Управител, Ч. А.Б.П.Б. - КАК, със съд. адр. Г.Б., У.„Т.А.”№2, .7, сумата от 9`548.72 €, включваща следните задължения: а) такса поддръжка и управление общо в размер на 6`875.54 €, от които 982.22 € за 2011 г.; 982.22 € за 2012 г.; 982.22 € за 2013 г.; 982.22 € за 2014 г., 982.22 € за 2015 г., 982.22 € за 2016 г. и 982.22 € за 2017 г.; б) допълнителни услуги извън включените в т.1, а именно 1`575.00 €, от които 525.00 € за 2015 г.; 525.00 € за 2016 г. и 525.00 € за 2017 г.; в) сума за извършване на СМР по общите части на ЕС в размер на 1`098.18 €, ведно със законната лихва върху претендираните суми, считано от датата на постъпване на искова молба в Рг.РС (10.10.2017 г.) до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА С.Д.У., британска гражданка, родена на 30126.1946 г. в С. с А.10 А.К.С.У.S.6., В. и С.Х.М., британска гражданка, родена на 06.01.1975 г. в С. с А.33Д.У.А.М., С.У.S.4. В и адрес в Р.Б.: Г.Б., м.„Г.И.0., С.„.Х.(„F.H.“), .1, а.2, да заплати на Етажна собственост на сградата на Ф.Х. (F.H.), с адм. адр. г.Б. м.„Г.”, И.0., с подадено уведомление, изх. №94-02-6517{1}/23.05.2013 г. представлявана от Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., О.Р., У.14 - Управител, Ч. А.Б.П.Б. - КАК, със съд. адр. Г.Б., У.„Т.А.”№2, .7, сумата 1`362.00 лв. сторени разноски в производството по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:………………………………………