Р Е Ш Е Н И Е    2709

 

Номер   2709

Година   05.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240101385

по  описа  за

2017

година

 

Производство e образувано по искова молба, депозирана от Етажна собственост на С.„.Х.“(„F.H.“), с адм. адр. Г.Б., м.„Г., имот 011014, представлявана от Е.В.П. Ч. А.Б.Б. от КАК, със съд. адр. Г.Б., У.„Т.А.“№2, .7, против  К.М.С., гражданка на О.К.В. и С.И., родена на 16.06.1963 г. в Б., с А. 8Р., А., Х.EN53II и против М.П.С.,  гражданин на О.К.В. и С.И., роден на 08.06.1970 г. в Л., с А. 8Р., А., Х.EN53II и адрес в Р.Б.: Г.Б., м.„Г., имот 011014, С.„.Х.“(„F.H.“),  .5, а.36.

Ищецът моли съда да постанови решение, с което да бъде осъден ответника да заплати сумата от 4`876.69 €, представляваща част дължимата такса за поддръжка и управление за  периода 2011 г. – 2017 г., допълнителни услуги извън такса поддръжка и управление от 1`575.00 € за периода от 2015 г. – 2017 г. и извършвани СМР по общите части на ЕС в размер  на 825.34 €, ведно със законната лихва върху претендираната сума, считано от датата на предявяване на исковата молба  до окончателното изплащате на същата.

С исковата молба се претендират и  сторените по делото разноски.

В съдебно заседание ищецът не се явява, процесуалният представител поддържа предявените искове и направените доказателствени искания. Не сочи допълнително доказателства.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, от страна на ответниците е представен писмен отговор. По същество ответниците оспорват основателността на исковите претенции. Твърдят, че не дължат претендираната сума, тъй като не са били надлежно уведомени за проведените общи събрания от 2011 г. и от 14.09.2015 г., както и че не ползват повече от 30 дни годишно имота си. Правят възражение за изтекла погасителна давност на предявените имуществени претенции.

В съдебно заседание ответникът, редовно призован, не се явява.

Съдът, като се запозна с твърденията, изложени от ищцата в исковата молба, както и с възраженията на ответника в писмения отговор и в хода на делото, като прецени и анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед разпоредбата на чл.235 от ГПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В настоящото производство ищецът, Ч. управителя на етажната собственост следва да установи при условията на пълно и главно доказване основанието за възникване на вземането и неговия размер.

От приложените към исковата молба, приети и неоспорени писмени доказателства – Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №147, том II, рег.№3186, дело №523/2009 г. по описа на нотариус С.В., рег. №489 на НК, вписан в Службата по вписванията Р. с вх.рег.№3799/26.06.2009 г., акт 154, том 15 се установи съществуващото правоотношение между страните, а именно качеството на ответници, етажни собственици в ищцовата етажна собственост.

От приложените Протокол от ОС на ЕС от 14.09.2015 г., приложение №1, приложение №2 и приложение към Протокол от ОС на ЕС от 14.09.2015 г.; Протокол за обявяване на изготвяне на протокол по реда на чл.16, ал.7 ЗУЕС и Протокол /покана по чл.13, ал.1 ЗУЕС, се установи провеждането на общи събрания на етажната собственост и взетите на същите решения, както и определения размер на дължимите от ответника суми.

Задължението на ответника да изпълнява решенията на органите на управление и да заплаща разходите за управление и поддръжка на общите части са му вменени и по силата на самия ЗУЕС, като съгласно чл.6, ал.1, т.8 от ЗУЕС (изм. с ДВ бр.57 от 2011 г.) всеки собственик е длъжен да изпълнява решенията на органите на етажната собственост, какъвто орган несъмнено е Общото събрание на етажните собственици, а съгласно т.10 от същата разпоредба, всеки собственик е длъжен да заплаща разходите за управлението и поддържането на общите части в сградата.

Съгласно чл.11, ал.1, т.5 от ЗУЕС, общото събрание на етажната собственост определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата. В чл.51, ал.1 от ЗУЕС е указано, че разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят по равно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. Изключение от това правило е допуснато само в хипотезите на чл.51, ал.2 от ЗУЕС – за ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна г.. По делото от страна на ответника не са представени доказателства за своевременно уведомяване на председателя на УС за горните обстоятелства, а именно, че ответниците не ползват притежавания от тях апартамент повече от 30 дни в рамките на една календарна г..

Съгласно чл.16, ал.9 от ЗУЕС всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения, като оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението по ал.7, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят отсъства. Ответникът не представи доказателства, че е оспорил съдържанието на протоколите от проведените общи събрания на ЕС.

В настоящия случай съдът приема, че са налице влезли в сила решения на ОС на ЕС (необжалвани по предвидения в ЗУЕС ред и срок), установяващи парично задължение за ответника.

Безспорно се установи по делото, че ответниците не са изпълнили задълженията си, като не са заплатили сумата в общ размер на 7`277.03 €, включваща следните задължения:

- такса поддръжка и управление общо от 4`876.69 €, от които 696.67 € за 2011 г.; 696.67 € за 2012 г.; 696.67 € за 2013 г.; 696.67 € за 2014 г., 696.67 € за 2015 г., 696.67 € за 2016 г. и 696.67 € за 2017 г.;

- допълнителни услуги извън включените в т.1, а именно 1`575.00 €, от които 525.00 € за 2015 г.; 525.00 € за 2016 г. и 525.00 € за 2017 г.;

- сума за извършване на СМР по общите части на ЕС от 825.34 € в сроковете, посочени в съответните решения.

С оглед гореизложеното претенцията на ищеца по иска с правно основание по чл.79, от ЗЗД, във вр. с чл.6, ал.1, т.8 и т.10 от ЗУЕС е изцяло основателна и като такава следва да бъде уважена.

Възражението на ответниците, Ч.А.Т. за погасено по давност вземането, съдът приема за неоснователно и не следва да се уважава. Видно от представения протокол на ОС на ЕС от 14.09.2015 г. по т.7 е взето решение  и определен краен срок до 30.10.2015 г. собствениците да заплатят задълженията си за поддръжка и управление към бюджета на ЕС за периода до 2015 г. С определения краен срок е започнала да тече давността и видно от рег. №9883/17.10.2017 г. когато е входирана исковата молба този срок не е изтекъл. За останалия процесен период вноски за управление и поддържане на общите части по чл.51 ЗУЕС, съгласно размерите, приети по решенията на ОС на етажните собственици, ответниците също дължат  заплащането им. Същите дори и да не са ползвали апартамента си са били длъжни съгласно чл.51 ЗУЕС да уведомят писмено управителя на ЕС, като се вземе и решение от ОС на ЕС по уведомлението.

По разноските: Ищецът е направил искане за присъждане на разноските, сторени в настоящото производство. С оглед изхода на спора, това искане следва да бъде уважено. В полза на ищеца следва да се присъди сумата от 1`169.33 лева, съгласно представен списък по чл.80 от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА К.М.С., гражданка на О.К.В. и С.И., родена на 16.06.1963 г. в Б., с А. 8Р., А., Х.EN53II и М.П.С.,  гражданин на О.К.В. и С.И., роден на 08.06.1970 г. в Л., с А. 8Р., А., Х.EN53II и адрес в Р.Б.: Г.Б. м.„Г., имот 011014, С.„.Х.“(„F.H.“),  .5, а.36, да заплатят на Етажна собственост на градата на Ф.Х. (F.H.), с адм. адр. г.Б., м.„Г.", имот 011014, с подадено уведомление, изх. №94-02-6517{1}/23.05.2013 г. представлявана от Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., О.Р., У. 14 - Управител, Ч. А.Б.П.Б. - КАК, със съд. адр. Г.Б., У.„Т.А.”№2, .7, сумата от 7`277.03 €, включваща следните задължения: а) такса поддръжка и управление общо от 4`876.69 €, от които 696.67 € за 2011 г.; 696.67 € за 2012 г.; 696.67 € за 2013 г.; 696.67 € за 2014 г., 696.67 € за 2015 г., 696.67 € за 2016 г. и 696.67 € за 2017 г.; б) допълнителни услуги извън включените в т.1, а именно 1`575.00 €, от които 525.00 € за 2015 г.; 525.00 € за 2016 г. и 525.00 € за 2017 г.; в) сума за извършване на СМР по общите части на ЕС от 825.34 €, ведно със законната лихва върху претендираните суми, считано от датата на постъпване на искова молба в Рг.РС (17.10.2017 г.) до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА К.М.С., гражданка на О.К.В. и С.И., родена на 16.06.1963 г. в Б., с А. 8Р., А., Х.EN53II и М.П.С.,  гражданин на О.К.В. и С.И., роден на 08.06.1970 г. в Л., с А. 8Р., А., Х.EN53II и адрес в Р.Б.: Г.Б. м.„Г., имот 011014, С.„.Х.“(„F.H.“),  .5, а.36, да заплатят на Етажна собственост на сградата на Ф.Х. (F.H.), с адм. адр. г.Б., м.„Г.", имот 011014, с подадено уведомление, изх. №94-02-6517{1}/23.05.2013 г. представлявана от Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., О.Р., У.14 - Управител, Ч. А.Б.П.Б. - КАК, със съд. адр. Г.Б. У.„Т.А.”№2, .7, сумата 1`169.33  лв. сторени разноски в производството по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:…………………………………………