Р Е Ш Е Н И Е    2713

 

Номер   2713

Година   05.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101049

по  описа  за

2018

година

 

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по депозирана пред съда искова молба от К.Ц.К., ЕГН*, с адрес: Г.Д., У.„Г.Д.”№17, Ч. А.И.Д., АК-Б. със служ. адрес: Г.Р., У.„С.С.К.М.”№1Б, с правно основание чл.49 от СК.

В открито съдебно заседание, проведено на 08.05.2019 г., съдът на основание чл.214 от ГПК, във вр. чл.321, ал.5 от ГПК, е допуснал изменение на предявения иск с правно основание чл.49 от СК, от исково към охранително производство, а именно в производство за развод по взаимно съгласие по чл.50 от СК.

В посоченото открито съдебно заседание на 08.05.2019 г., страните в съответствие с чл.51 от СК, представят писмено споразумение, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.51, ал.1 от СК. В същото съдебно заседание молителите декларират изрично сериозното си непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им, като поддържат така представеното споразумение.

От събрания по делото доказателствен материал, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Молителите са сключили граждански брак на 27.06.2013 г. в Г.Б., което се установява от Удостоверение за сключен граждански брак по описа на О.Б.. От брака си имат родени две ненавършили пълнолетие деца - Ц.К.К., ЕГН* и Б.К.К., ЕГН*, което обстоятелство се установява от представените по делото удостоверения за раждане.

По делото е приложен социален доклад, изготвен от Д.„.П.-Р., в което е изразено становище, че постигнатото между страните споразумение, касаещо предоставяне на родителските права, режима на лични отношения и издръжка не би нарушило правата на родените от брака деца.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І. По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на ненавършилите пълнолетие деца, местоживеенето на децата и режима на лични отношения на родителите с тях. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на децата на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ. Относно разноските за производството:

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавна такса, чийто окончателен размер се определя, съобразно правилата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Съдът счита, че следва да бъде определена окончателна държавна такса за допускане на развода от 40.00 лева, от която при завеждане на делото е внесена сумата от 30.00 лв. Остатъкът от 10.00 лв. по иска за развод, както и дължимата държавна такса по иска за издръжка на ненавършилите пълнолетие деца за бъдеще в общ размер на 259.20 лв. и сумата от 50.00 лв. – държавна такса по споразумението, в частта касаеща имуществените отношения между съпрузите, следва да бъде заплатена по равно от молителите съобразно постигнатото споразумение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 27.06.2013 г. в Г.Б. между К.Ц.К., ЕГН* и Д.И.К., ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.Ц.К., ЕГН* и Д.И.К., ЕГН*,  писмено споразумение по чл.51, ал.1 от СК, като непротиворечащо на закона и на добрите нрави, възпроизвеждайки същото в настоящето решение, както следва:

1. Родителските права върху родените от брака и ненавършили пълнолетие деца – Ц.К.К., ЕГН* и Б.К.К., ЕГН*, се предоставят на майката - Д.И.К., ЕГН*.

2. Бащата - К.Ц.К., ЕГН*, има право на лични контакти с малолетните си деца, както следва:

2.1 С Ц.К.К., ЕГН*, всяка 1-ва и 3-та събота от месеца от 10:00 часа до 18.00 часа и всяка 2-ра и 4-та неделя от месеца от 10:00 часа до 18.00 часа;

2.2 С Б.К.К., ЕГН*, всяка 1-ва и 3-та неделя от месеца от 10:00 часа до 18.00 часа и всяка 2-ра и 4-та събота от месеца от 10:00 часа до 18.00 часа;

2.3 С Ц.К.К., ЕГН* и Б.К.К., ЕГН* - 20 дни през лятото, които да бъдат разделени на два пъти по 10 дена, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, както и всяка първа половина от дните, определени като Коледна, Великденска ваканция и междусрочни училищни ваканции през нечетните години и всяка втора половина от дните, определени като Коледна, Великденска ваканция и междусрочни училищни ваканции през четните години, както и през нечетните години за Коледа и Великден и четните години за Нова г..;

3. Бащата - К.Ц.К., ЕГН*, Г.Д., о.Б., о.Б. У.„Г.Д.”№17, се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на малолетните си деца - Ц.К.К., ЕГН* и Б.К.К., ЕГН*, както следва:

3.1 На Ц.К.К., ЕГН* от 180.00 лв., платима Ч. неговата майка, считано от образуване на делото в съда /17.09.2018 г./ до настъпване на законно основание за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

3.2 На Б.К.К., ЕГН*, от 180.00 лв., платима Ч. неговата майка, считано от образуване на делото в съда /17.09.2018 г./ до настъпване на законно основание за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

4. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг.

4. Семейното жилище, находящо се в Г.Д., о.Б., о.Б., У.„Г.Д.”№17, което е собственост на родителите на К.Ц.К., след прекратяване на брака ще се ползва К.Ц.К..

5. След прекратяване на брака Д.И.К., ЕГН*, ще носи предбрачното си фамилно име – Ч. и в бъдеще ще се наименува Д.И.Ч.

6. Страните се договарят, че закупеният по време на брака лек автомобил Б.Ф.К., рег. №*, ще остане в собственост на К.Ц.К., ЕГН*.

7. Страните се договарят, че след подписване на настоящото споразумение и одобрението му от съда, Д.И.К., ЕГН*, ще прехвърли на К.Ц.К., ЕГН*, собствеността върху собствените си идеални части от Недвижим имот с идентификатор 21498.21.20, по КК на Г.Д., о.Б., о.Б., одобрена със Заповед РД-18-92/15.12.2007 г. на ИД на АК, номер по предходен план 021019, съседи за имота: 21498.21.15, 21498.21.14, 21498.21.16, 21498.21.13, 21498.21.12, 21498.21.10, 21498.21.9, 21498.21.23, 21498.21.270, представляващ Нива с площ от 5004 кв.м.

8. С подписването на настоящото споразумение, страните декларират, че всички имуществени отношения между тях са уредени изцяло и няма да имат претенции за в бъдеще един към друг.

ОСЪЖДА К.Ц.К., ЕГН*, с адрес: Г.Д., У.„Г.Д.”№17, да заплати по сметката на Рг.РС в полза на държавата, сумата от 159.60 лв., представляваща допълнителна държавна такса, съобразно чл.6, т.3 и чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и сумата от 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.И.К., ЕГН*, да заплати по сметката на Рг.РС в полза на държавата, сумата от 159.60 лв., представляваща допълнителна държавна такса, съобразно чл.6, т.3 и чл.7,  т.1 и т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и сумата от 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :  ………………………………………