Р Е Ш Е Н И Е    2739

 

Номер   2739

Година   06.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101281

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от М.А.К. от с.К., О.Б., о.Б., ЕГН*, лично и С. съгласието на своя Б. А.С.К. от с.К., О.Б., о.Б., ЕГН*, против Ф.М.М. от с.С., У.”А.Т.”№48, О.Т., ЕГН*, с която е предявен иск с правно основание чл.150 от СК за увеличение на издръжка.

Твърди се в исковата молба, че с решение №3148 от 25.05.2016 г., постановено по Г. дело №166 по описа на Рг.РС за 2016 г. ответницата е осъдена да заплаща на ненавършилия пълнолетие М.К. месечна издръжка от 105.00 лева.

От момента на постановяването на решението е налице изменение на обстоятелства – нарастване на възрастта на детето, респ. на средствата за задоволяване на неговите нужди. Понастоящем ищецът е ученик в ПГМСС-Р. и ежедневно пътува от с.К. до Г.Р..

С тези факти ищецът, чрез законния му представител, основава правния си интерес от предявяването на иск с правно основание чл.143, вр. чл.150 от СК, увеличаване на месечната издръжка от 105.00 лв. на 300.00 лв..

С исковата молба ищецът ангажира писмени и гласни доказателства.

В съдебно заседание непълнолетният ищец, лично и чрез процесуалния си представител, поддържа исковата претенция и направените доказателствени искания. Представя допълнително писмени доказателства.

В едномесечния срок по чл.131 от ГПК ответницата, чрез назначения й особен представител, представя писмен отговор. С него изразява становище за допустимост, но неоснователност на иска. Твърди се в отговора, че не е налице изменение на обстоятелствата, обосноваващо промяна на размера на издръжката в претендирания размер. Сочи се, също така, че Ф.М. е поела изцяло грижите и издръжката на другото дете на ответницата и А.К. – С.К..

С отговора се иска събирането на писмени и гласни доказателства.

В съдебно заседание особеният представител на ответницата ангажира само поисканите писмени доказателства. Поддържа възраженията направени в отговора на исковата молба.

Съдът, след като анализира събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищецът М.А.К. е син на ответницата Ф.М., роден от брака й с А.К.. Гражданският брак между родителите на непълнолетния ищец е прекратен с развод с решение №3148 от 25.05.2016 г., постановено по гражданско дело №166 по описа за 2016 г. на Рг.РС. С. съдебния акт е утвърдено споразумение между бившите съпрузи, съгласно което упражняването на родителските права по отношение на М.К. се предоставя на бащата А.К., а ответницата се задължава да заплаща месечна издръжка от 105.00 лв. Упражняването на родителските права по отношение по-малкото дете С.К. е предоставено на майката Ф.М., като бащата се е задължил да заплаща издръжка от 105.00 лв. месечно.

Не се спори между страните, че понастоящем непълнолетният М.К. живее с Б. си А.К., който полага непосредствените грижи за отглеждането и възпитанието на детето.

Видно от съдържанието на служебна бележка с изх. №813 от 16.10.2018 г., издадена от директора на ПГМСС-Р., през учебната 2018/2019 г. М.К. е ученик в 11-ти Б клас.

Според данните в удостоверение с изх. №183 от 15.10.2018 г., издадено от управителя на „Р.б.“ООД-с.Б., о.Р., бащата на непълнолетния ищец А.К. получава брутно трудово възнаграждение в размер на около 830.00 лв. месечно. По делото са приети като доказателства медицински документи, удостоверяващи обстоятелството, че през м.01.2019 г. А.К. е претърпял оперативна интервенция и ползва дълготраен отпуск поради временна неработоспособност.

От справката за актуално състояние на трудовите договори на името на ответницата Ф.М. е видно, че към настоящия момент тя няма сключени трудови договори, като последния такъв е прекратен на 08.03.2018 г. Според данните в становището от Д„.П.-Т. понастоящем ответницата не пребивава на територията на Р.Б., а живее в К.Х..

В съдебно заседание, проведено на 23.05.2019 г. е разпитан свидетеля И.К.. Според показанията му единствено бащата А.К. се грижи за отглеждането и възпитанието на непълнолетния М. и той е този, който осигурява издръжката му. Свидетелят сочи, че М. учи в Г.Р. и ежедневно са му необходими средства за пътни разноски. Освен това, непълнолетния ищец иска да изкара шофьорски курсове, за което също са му нужди допълнителни средства. Св. К. потвърждава обстоятелството, установено и от писмените доказателства, че бащата А.К. наскоро е претърпял оперативно лечение, като сочи, че за същото са му били необходими парични средства, което е наложили той да сключи договор за банков кредит, който погасява.

Данните в социалния доклад, изготвен от Д„.П. при о.Б. потвърждават фактите, установени с писмени и гласни доказателства относно трудовата заетост на бащата А.К. и учебните занятия на непълнолетния М.К.. Социалният работник констатира, че А.К. е осигурил подходяща битова среда за сина си, както и наличието на силна емоционална връзка между бащата и сина.

При така приетото от фактическа страна, съдът намира предявения иск по чл.150 от СК за частично основателен, предвид следните съображения:

Не се спори по делото, че ответницата е майка на ищеца и задължението й да заплаща издръжка на сина си до навършването на пълнолетие произтича от закона – чл.143, ал.2 от СК. Задължението на ответницата е безусловно и не зависи от това, дали непълнолетното дете притежава имущество или получава доходи, от които може да се издържа (каквито обстоятелства не се установиха по делото). Самият факт, че към момента на предявяване на иска и приключване на устните състезания М.К. не е навършил пълнолетие и е дете по смисъла на Закона за закрила на детето обуславя необходимостта му от издръжка за задоволяване на ежедневни потребности от храна, облекло, учебни материали, отопление и т.н.

Критериите за определяне на размера на издръжката, дефинирани от закона – чл.142, ал.1 от СК са нуждите на лицето, което по закон има право да я получава, съобразени с възможностите на дължащия. Обстоятелството, че М.К. е на 17 години обуславя извода за високи разходи за покриване на ежедневните му нужди. Ищцовата страна не ангажира доказателства в хода на производство за извънредни потребности на детето, свързани с разходи, извън обичайните. Независимо от това, високата възраст на ищеца предпоставя извършването на по-големи разходи за задоволяване на неговите нужди от първа необходимост за храна, облекло, учебни пособия и др. под. Освен това, се установи по делото наличието на ежедневни пътни разноски, тъй като ищецът учи в населено място, различно от това, в което живее.

От момента на постановяване на решението за определяне на първоначалния размер на издръжката (решение №3148 от 25.05.2016 г. по гр. дело №166 по описа за 2016 на Рг.РС), са изминали почти три години, през което време са нараснали нуждите на детето, свързани с увеличаване на възрастта му и следващите се от това увеличени разходи за облекло, храна, учебни пособия, задоволяване на образователни и културни потребности и др. подобни.

С оглед горното, решаващият орган счита, че за задоволяване на нуждите на малолетния ищец е необходима обща издръжка от около 400.00 лв. От тях в тежест на ответницата следва да бъдат възложени 150.00 лв. Безспорно е по делото, че непосредствените грижи за отглеждането и възпитанието на малолетния са поети от Б., респ. той би следвало да дължи по-малката част от парична стойност за издръжката. При определянето на размера на издръжката, обаче, съдът съобразяване и възможностите на майка да заплаща такава. По делото не се установи ответницата да получава трудови или други доходи, нито пък да има имущество, от което да получава приходи. Същевременно са налице доказателства, че Ф.М. има друго ненавършило пълнолетие дете – С.К., за което се грижи. Ето защо съдът счита, че горепосоченият размер на издръжката е съобразен, както с нуждите на детето, така и с възможностите на задълженото да заплаща издръжка лице – ответницата и е в съответствие с разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК.

Предвид тези съображения, предявеният от М.К., лично и С. съгласието на Б. му А.К., иск за увеличаване на издръжката на ненавършилия пълнолетие ищец следва да бъде уважен до размера на 150.00 лв. месечно.

На основание чл.242, ал.1 от ГПК, съдът трябва да допусне предварително изпълнение на решението за уважения размер от предявения иск.

Ответницата следва да бъде осъдена да заплати държавна такса, която върху уважения размер на иска и с оглед факта, че на 20.12.2019 г. ищецът ще навърши пълнолетие, е в размер на нормативно установения минимум от 50.00 лв. съгласно чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. В тежест на Ф.М. следва да бъдат възложени и разноските за заплащане на възнаграждение на особения представител на ответницата, заплатени от бюджетната сметка на Рг.РС.

Ищцовото искане за присъждане на разноски за заплащане на адвокатско възнаграждение е неоснователно, доколкото липсват доказателства за направен такъв разход. Видно от съдържанието на договора за правна защита и съдействие (л.47 от делото) е уговорен адвокатски хонорар в размер на 300.00 лв., но липсва отбелязване, че същият е платен. Ето защо, искането, мотивирано с разпоредбата на чл.78 ал.1 от ГПК, следва да бъде отхвърлено.

Водим от горното и на основание чл.143 от СК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯВА определената с решение №3148 от 25.05.2016 г., постановено по гражданско дело №166 по описа за 2016 г. на Рг.РС издръжка, която Ф.М.М., ЕГН*, с адрес в с.С., о.Т., У.„А. Т.”№48, е осъдена да заплаща на сина си М.А.К., ЕГН*, чрез неговия Б. А.С.К., ЕГН*, и двамата с адрес в с.К., о.Б., като УВЕЛИЧАВА същата от 105.00 лв. на 150.00 лв. месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 19.11.2018 г. до настъпване на обстоятелства, водещи до изменението и прекратяването на издръжката, ведно С. законната лихва за всяка просрочена вноска.

ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер.

ОТХВЪРЛЯ искането на ищеца за присъждане на разноски за заплащане на адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА Ф.М.М., ЕГН*, с адрес в с.С., о.Т., У.„А. Т.”№48, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 50.00 лв. и разноски за възнаграждение на особен представител в размер на 300.00 лв., както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението до уважения размер на дължимата издръжка, като УКАЗВА да се издаде изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в двуседмичен срок считано от деня, в който е посочено, че ще бъде обявено – 06.06.2019 г.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

Районен съдия:..........................................