Р Е Ш Е Н И Е    2769

 

Номер   2769

Година   07.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100186

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по предявена искова молба от „Г.“Е., ЕИК*, с адрес в Г.Я., У.„Ц.Б.I.”№117, представлявано от Г.В.Г., Ч. адв. Н.Р., против „Е.2К“Е., ЕИК*, с адрес: Г.Я., У.„М.”№14, представлявано от Л.Е.Т..

Иска се съдът постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че дължи сумата 3`043.00 лв. - главница, представляваща дължима сума по договори за покупко-продажба на стоки в периода от 10.11.2016 г. до м.06.2017 г., ведно със законната лихва върху нея от 11.06.2018 г. до изплащане на вземането.

Претендират и сторените от ищеца съдебни и деловодни разноски.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, ответникът не представя писмен отговор и не сочи доказателства. В съдебно заседание не се явява законен представител или пълномощник на ответниците.

В съдебно заседание пълномощникът на ищеца, с оглед процесуалната пасивност на ответника, направи искане за разглеждане на делото по реда на чл.238 и следващите от ГПК.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК, за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съгласно чл.239, ал.1, т.1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание.

От приложените към делото съобщения и призовки е видно, че на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание. Освен това искът се явява вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства. Претендира се заплащане на цена по договор за покупко-продажба на стоки в периода от 10.11.2016 г. до м.06.2017 г..

Към настоящия момент съдът счита, че предявеният от ищеца иск е допустим и вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба обстоятелства и представените с нея писмени доказателства.

На основание горното съдът намира, че с оглед направеното искане и наличието на предвидените в чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1 ГПК предпоставки, следва да се постанови неприсъствено решение, като иска бъде уважен в предявения размер относно претендираната главница.

Съгласно т.12 от ТР №4/18.06.2014 г. на ВКС, ОСГТК съдът, който разглежда иска, предявен по реда на чл.422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство, като съобразно изхода на спора разпредели отговорността за разноските, както в исковото, така и в заповедното производство. В мотивната част на тълкувателното решение е указано, че съдът по установителния иск следва да се произнесе с осъдителен диспозитив и за разноските, сторени в заповедното производство, тъй като с подаване на възражение от длъжника изпълнителната сила на заповедта за изпълнение в частта й относно разноските отпада. В заповедното производство ищецът е направил разноски за държавна такса в размер 60.86 лв. и адвокатско възнаграждение в размер от 200.00 лв., общо 260.86 лв. В исковото производство ищецът е направил разноски за държавна такса в размер 60.86 лв. и адвокатско възнаграждение в размер от 300.00 лв., общо 360.86 лв.

Общият размер на разноските в заповедното и исково производство е в размер на 621.72 лв., които следва да бъдат присъдени в тежест на ответника.

Съгласно чл.239, ал.2 от ГПК, неприсъственото решение не се мотивира по същество, тъй като се основава на наличието на описаните по-горе предпоставки.

Водим от горното и на основание чл.239 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че „Е.2К“Е., ЕИК*, с адрес: Г.Я., У.„М.”№14, представлявано от Л.Е.Т., дължи на „Г.“Е., ЕИК*, с адрес в Г.Я., У.„Ц.Б.I.”№117, представлявано от Г.В.Г., сумата от 3`043.00 лв. - главница, представляваща дължима сума по договори за покупко-продажба на стоки в периода от 10.11.2016 г. до м.06.2017 г., ведно със законната лихва върху нея от 11.06.2018 г. до изплащане на вземането, за която сума е издадена Заповед за изпълнение №3139 от 12.06.2018 г. по ч.Г.д. №645/2018 г. на РС-Рг.

ОСЪЖДА „Е.2К“Е., ЕИК*, с адрес: Г.Я., У.„М.”№14, представлявано от Л.Е.Т., да заплати на „Г.“Е., ЕИК*, с адрес в Г.Я., У.„Ц.Б.I.”№117, представлявано от Г.В.Г., деловодни разноски от 621.72 лв.

Решението не подлежи на обжалване.

На страните да се изпратят преписи от решението.

В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна по реда на чл.240 от ГПК.

 

Районен съдия:…………………………………….