Р Е Ш Е Н И Е    2846

 

Номер   2846

Година   11.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100505

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25 от ЗЗД. Образувано е по молба, депозирана от Д„СП”-Р., представлявана от В.К.К., с искане за настаняване на детето Д.Р.З., ЕГН*, в професионалното приемно семейство на Л.Т.Т., ЕГН*, с адр. Г.Р., У.„Б.Р.”№4, В.„в“, .6, а.52, за срок от 12 месеца.

В съдебно заседание за молителя се явява началник отдел „ЗД“ към Д„СП“-Р. К.В., упълномощена от Директора на Д”СП“-Р.. 

Заинтересованата страна Л.Т.Т.М. – професионален приемен родител, при който се иска да се настани детето се явява лично в с.з. и изразява становище за основателност на молбата и моли същата да бъде уважена, като детето бъде настанено в професионалното й приемно семейство.

Майката на малолетното дете, не се явява в откритото съдебно заседание. В нарочна декларация изразява съгласието си детето й да бъде настанено при приемния родител.

Назначеният на основание чл.15, ал.8 от ЗЗД, особен представител на детето – адв. А.Х., изразява становище за допустимост и основателност на молбата, като счита, че настаняването на детето в приемно семейство ще е изцяло в негов интерес.

Съдът след съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и по вътрешно убеждение, прие за установено следното от фактическа страна:

Видно от приложеното по делото заверено копие на удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №0087/16.02019 г.,  издадено от О.Р., детето Д.Р.З., ЕГН*, е родено на 25.07.20111.04.2019 г. в Г.Р., от майка – Р.П.З. и баща – неизвестен.

От приложения по делото социален доклад, изготвен от Д„СП”-Р. е видно, че детето Д.З. е изоставено от майка си веднага след раждането си. Същата има още 7 деца и е заявила, че няма възможност да се грижи за новороденото си дете. Социалните работници посочват, че детето не е желано от своята майка, като същата не проявява емоционалност към него. Не може да разчита на подкрепата на своите близки и роднини. Със същата е обсъдена възможността да подпише нотариално заверена декларация за даване на съгласие за осиновяване на детето, но не по-рано от един месец след раждането му. В социалния доклад е посочено, че веднага след изписването на детето от родилното отделение в Г.Р., същото е настанено в професионалното приемно семейство на Л. и И.Т., където се отглежда до момента. В семейството им е осигурена сигурна и спокойна семейна среда за отглеждане на детето и отговорно задоволяване на ежедневните му потребности. За нуждите му са създадени добри хигиенни и битови условия, закупени са подходящите храна, козметика и принадлежности за отглеждане на детето, предвид ниската му възраст. Предвид горното ДСП-Р. изразява становище, че е в интерес на Д.З. да бъде настанен в приемното семейство.

Със Заповед №ЗД/Д-Е-007/26.07.2017.04.2019 г. на Директора на ДСП-Р. детето е настанено в приемното семейство на Л.Т.Т. и И.Г.Т..

Изслушана в съдебно заседание приемният родител Л.Т. посочва, че съпругът й И.Т. в момента работи в П.. Желае детето да бъде настанено при нея, като разполага с необходимите условия за отглеждането му. Детето е записано при д-р П., като са му правени необходимите прегледи. Здравословното състояние на детето е добро. От настаняване на детето в семейството й, никой от биологичните му роднини не го е търсил. Преди настаняването на детето приемния родител е работил в Домашен социален патронаж. В момента е в отпуск по майчинство за отглеждане на детето. Когато се наложи може да разчита и на помощта на децата си в отглеждането на детето. Има внучета на 9, на 5  и на 3  годни и опит в отглеждането на малки деца.

При  така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗЗД, исканията за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социални услуги – резидентен тип и в специализирана институция, са подсъдни на районния съд по настоящия адрес на детето, а съгласно чл.26, ал.2 от същия закон, искането се прави от Д„СП”, прокурора или родителя пред районния съд.

В случая се иска настаняване на детето Д.З. в професионално приемно семейство.

Молбата е допустима, тъй като е подадена от легитимирана страна – Д„СП”-Р. и пред съда по настоящия адрес на детето.

Разгледана по същество, съдът намира молбата за основателна.

От една страна, предвид изложеното в социалния доклад, към момента няма възможност детето да бъде настанено в семейството на роднини или близки, тъй като  такива, съгласни да поемат отглеждането и възпитанието му, не са установени.

От друга страна, налице са всички законни предпоставки за уважаване на искането на Д„СП”-Р., тъй като, видно от гореизложеното, е налице утвърдено от Директора на Д„СП”-Р., професионално приемно семейство и членовете на това приемно семейство  изразяват желание да полагат грижи по отглеждане и възпитание на детето Д.. Данните по делото сочат, че приемния родител притежава необходимите качества, за да се справи адекватно с отглеждането и възпитанието на детето. Същата е наясно и с основните потребности на детето, предвид ниската му възраст и изразява желание и възможности да полага грижи за него и да му предостави необходимата подкрепа в насока подобряване на физическото развитие на детето. При това положение, съдът намира, че чрез настаняването на детето в професионалното приемно семейството, интересите му ще бъдат защитени по най-добрия за него начин. Самият биологичен родител е декларирал съгласието си, детето да бъде настанено в професионалното приемно семейство.

Предвид изложеното, съдът приема, че са налице основанията на чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25, т.3 от ЗЗД. и по отношение на Д.Р.З. следва да бъде постановена мярка за закрила по чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗД, като същото бъде настанено за отглеждане в професионалното приемно семейство на Л.Т.Т., за срок от 12 месеца или до момента, в който настъпят основателни причини за прекратяване на настаняването. Този срок следва да тече от влизане на настоящото решение в сила, като до тогава има действие Заповед №ЗД/Д-Е-007/26.07.2017.04.2019 г. на Директора на ДСП-Р..

Според чл.33, ал.1 от ЗЗД, приемното семейство е задължено да дава сведения на родителите за децата и да им съдейства за личните им отношения с тях. Настоящата инстанция, с оглед нормата на чл.33, ал.1, изр.2 от ЗЗД, следва да се произнесе и във връзка със съществуващата предоставена възможност на родителите да осъществяват контакти с детето. Това се налага с оглед необходимостта детето Д.З. да общува с майка си, предвид правилното формиране и изграждане на детето като личност, като режимът на лични контакти следва да се съобрази и с възрастта на детето. По закон режимът следва да бъде фиксиран с оглед осъществяване на родителските права на родителя и с цел запазване емоционалната връзка родител - дете, като настоящата инстанция следва да определи режим на лични контакти на майката Р.П.З., ЕГН*, с детето Д.Р.З., ЕГН*, както следва: всяка втора сряда от месеца в присъствието на социален работник от О„ЗД”, за времето от 10.00 часа до 12.00 часа.

Съгласно чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемните семейства и настаняване на деца в тях, при настаняване на дете извън семейството в заповедта на директора на Д”СП и в съдебното решение се определят условията за ползване на "заместваща приемна грижа", съгласно Правилника за прилагане на ЗЗД. Съгласно §1, т.9 от ДР, на ПП на ЗЗД, "Заместваща приемна грижа" е услуга за дете, настанено извън семейството, която се предприема планирано и/или при извънредни обстоятелства с цел подкрепа на приемното семейство или семейството на роднини или близки за осигуряване на отдих и за деца с дългосрочен престой в специализирана институция за интегриране в общността. Поради това съдът намира, че следва да постанови в решението си, при необходимост, установена от О„ЗД” при ДСП-Р., да се ползва социалната услуга-“заместваща приемна грижа”.

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25, т.3 от ЗЗД, Д.Р.З., ЕГН*, от майка – Р.П.З., ЕГН* и баща – неизвестен, В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО на Л.Т.Т., ЕГН*, с адр. Г.Р., У.„Б.Р.”№4, В.„в“, .6, а.52, ЗА СРОК от 12 месеца или до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на настаняването като мярка за закрила на детето, считано от влизане на решението в сила.

ОПРЕДЕЛЯ на майката Р.П.З., ЕГН*, режим на лични контакти и отношения с детето Д.Р.З., ЕГН*, както следва: всяка втора сряда от месеца в присъствието на социален работник от О„ЗД”, за времето от 10.00 часа до 12.00 часа.

ПОСТАНОВЯВА, съгласно чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемните семейства и настаняване на деца в тях, при възникнала необходимост, установена от О„ЗД” ” при ДСП-Р., да се ползва социалната услуга - “заместваща приемна грижа” съгласно ППЗЗД.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните, пред Бл.ОС, като обжалването не спира изпълнението.

 

Районен съдия:…………………………………..