Р Е Ш Е Н И Е    2850

 

Номер   2850

Година   11.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100496

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано по искова молба, предявена от М.С.Г.-Х., ЕГН*, с адрес: Г.Б., о.Б., о.Б., У.„К.П.В.”№3, .4, А.32, против Д.К.Х., роден на 03.03.1967 г., с адрес: О.К.В. и С.И., Г.Ч., У.„Г.№6.„.К..

Твърди се в исковата молба, че ищцата и ответникът са сключили граждански брак на 22.10.2005 г. в Г.Т., а съвместното им съжителство датира от 2002 г. по време на съвместното им съжителство ищцата и ответника са живели в Д., където е роден и сина им А.Х., роден на 23.05.2015 г.

Основните приходи на семейството са били осигурявани от ищцата, която се е грижила за подсигуряване на нуждите от храна и облекло и заплащането на режийните разходи и наема на жилището, което са обитавали в Д.. През м.11.2015 г., след връщането й от майчинство, трудовият договор на ищцата е бил прекратен, след което са започнали проблемите в семейството. Ответникът се е отнасял зле със съпругата и сина си, вкл. е упражнявал физическо насилие спрямо ищцата. Поддържал е извънбрачни връзки, като е осигурявал парични средства на жените, с които е имал връзка, а е лишавал семейството си от основни средства за живот. На 18.07.2017 г. Д.Х. е напуснал жилището, н което са живели съпрузите и детето в Д. и от този момент ищцата няма никаква връзка с него, нито пък ответникът се е интересувал от сина си и му е давал издръжка. През м.10.2017 г., М.Г.-Х. и сина й А.Х. са се прибрали в Б. и живеят в жилище в Г.Б., закупено от двамата съпрузи през 2014 г. Ищцата твърди, че това е семейното жилище на територията на Р.Б..

След завръщането си в Б. ищцата е започнала работа, а детето посещава детска ясла. Сочи се в исковата молба, че М.Г.-Х. е осигурила добри битови условия за сина си и се грижи адекватно за неговото отглеждане и възпитание, докато ответникът не се е поинтересувал от него от момента на фактическата раздяла с ищцата.

С тези обстоятелства, М.Г.-Х. мотивира иска си с правно основание чл.49, ал.1 от СК, за прекратяване на брака й с ответника поради дълбокото му и непоправимо разстройство, настъпило по вина на ответник. В съответствие с разпоредбата на чл.322, ал.2 от ГПК, ищцата е съединила с конститутивния иск за развод и искане да й бъде предоставено упражняването на родителските права спрямо малолетното дете, да бъде определен режим на лични отношения между бащата и детето, както и да бъде осъден той да заплаща издръжка в размер на 500.00 лв. месечно, включително и издръжка за минало време за периода от 18.07.2017 г. до датата на подаване на исковата молба. М.Г.-Х. предявява искане след прекратяване на брака да носи предбрачното си фамилно име Г.. Моли и да й бъде предоставено ползването на семейното жилище, находящо се в Г.Б., У.„Б.“ .4, А.32.

С исковата молба ищцата ангажира писмени и гласни доказателства.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът представя писмен отговор, с който изразява становище за недопустимост и неоснователност на исковете. Ответникът моли да бъде прекратен брака му с ищцата, но по нейна вина. Твърди, че не е поддържал контакт с ищцата и сина си, тъй като М.Г.-Х. го е набедила в извършване на престъпление, за което е оправдан, но по време на висящността на производството му е бил отнет паспорта. Моли да му бъде предоставено упражняването на родителските права спрямо малолетния А.Х., като твърди, че може да осигури по-добри битови, образователни и финансови условия за детето във В., където живее понастоящем. Ответникът оспорва иска за заплащане на издръжка за минало време, като твърди, че от момента, в който е успял да осъществи връзка с адвоката на ищцата е започнал да превежда по нейна банкова сметка по 100.00 Ј месечно. Д.Х. оспорва и искането за предоставянето на ползването на семейното жилище, находящо се в Г.Б., като твърди, че същото няма характер на семейно такова, тъй като съпрузите никога не са живели там.

С отговора ответникът ангажира писмени доказателства, моли за допускането на свидетелски показания и назначаването на съдебно-психиатрична експертиза.

С молба от 25.04.2019 г. ищцата прави искане на основание чл.325, ал.5 от ГПК, във вр. с чл.330 от ГПК, делото да продължи като производство за развод по взаимно съгласие. Към молбата е приложено споразумение по чл.51 от СК, във вр. с чл.50 от СК, вр. с чл.49, ал.4 от СК, подписано и от двете страни.

В съдебно заседание, проведено на 23.05.2019 г. е допуснато изменение на конститутивния иск за развод и на основание чл.321, ал.5 от ГПК, е постановено преминаването към производство за развод по взаимно съгласие. В същото съдебно заседание страните изразяват сериозното си и непоколебимо съгласие да прекратят сключения между тях граждански брак и представят изменено писмено споразумение, подписано от тях, като твърдят, че в същото са регламентирали всички имуществени и лични отношения, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК.

Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следната релевантна за спора, след допуснатото изменение на предявения иск, фактическа обстановка:

М.С.Г.-Х. и Д.К.Х. са сключили граждански брак на 22.10.2005 г. в Г.Т.. От брака си имат родено едно дете - А.Х., роден на 23.05.2015 г.

Към датата на предявяване на исковата молба и постановяването на настоящето решение детето на страните по делото е малолетно.

Към доказателствения материал по делото е приобщен и социален доклад, а в открито съдебно заседание е изслушан социалния работник, който го е изготвил и заявява, че постигнатото между съпрузите споразумение е в интерес на малолетното им дете.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира че искът за прекратяване на брака е основателен и следва да бъде уважен, като бъде утвърдено представеното от страните споразумение, предвид следните съображения:

С оглед допуснатото изменение на иска при условията на чл.321, ал.5 от ГПК, прекратяването на брака между ищцата и ответника е обусловено от наличието на непоколебимо и сериозно съгласие за развод. Същото се установява посредством личното явяване на двамата съпрузи и изявленията им в съдебно заседание, проведено на 23.05.2019 г.

Същевременно, представеното от М.С.Г.-Х. и Д.К.Х. споразумение съдържа клаузи относно всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК. Уговореното в споразумението защитава интересите на малолетното дете. Издръжката, която бащата се е задължил да заплаща надвишава законовия минимален размер. Ползването на семейното жилище се предоставя на М.С.Г.-Х.. Уговореният режим на лични отношения между детето и бащата би осигурил поддържането на отношения между тях, препятстващи прекъсването на емоционалната връзка.

Предвид горните съображения, предявеният иск следва да бъде уважен като се прекрати брака между М.С.Г.-Х. и Д.К.Х., поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод и се утвърди представеното от страните споразумение.

На основание чл.78 от ГПК и чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва да бъде определена окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лв., от които 25.00 лв. са внесени от ищцата при завеждане на делото, а остатъкът от 15.00 лв. следва да бъде възложен в тежест на ответника.

Дължимата държавна такса по споразумението по издръжката за минал период и за бъдеще време е в размер на 192,74 лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Водим от горното и на основание чл.49, ал.4 от СК, вр. чл.321, ал.5 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен между М.С.Г.-Х., ЕГН* и Д.К.Х., роден на 03.03.1967 г., с адрес: О.К.В. и С.И., Г.Ч., У.„Г.№6.„.К., сключен на 22.10.2005 г. в Г.Т., с развод, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.49, ал.4 от СК, според което:

1. Упражняването на родителските права и задължения по отношение на малолетното дете - А.Х., роден на 23.05.2015 г. в ОАЕ Д. с ЕГН*, се предоставят на майката М.С.Г.-Х., като местоживеенето на детето ще бъде на адреса на местоживеене на майка му М.С.Г.-Х.. Майката се задължава да запознава бащата с развитието на детето и да го уведомява за настъпили промени в неговото израстване, свързани с избор на детска градина, училище, здравословни промени и други.

2. Бащата Д.К.Х., има право да вижда детето А.Х., роден на 23.05.2015 г. в ОАЕ Д. с ЕГН*, на всеки месец и половина по два-три дни, като тези дни се уточняват една седмица предварително между бащата и майката, 10 дни през лятната ваканция в периода от 15 юли до 5 август, съгласувани предварително между майката и бащата, 5 дни в периода от 15 декември до 5 януари, съгласувани предварително между майката и бащата, които срещи се осъществяват по местоживеене на детето.

3. Бащата Д.К.Х. да заплаща ежемесечна издръжка на роденото по време на брака дете - А.Х., родено на 23.05.2015 г. в ОАЕ Д. с ЕГН*, в размер на 225.00 лева, платима чрез неговата майка, считано от 01.05.2019 г. до настъпване на законно основание за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

4. Бащата Д.К.Х. да заплати издръжка за минало време на роденото по време на брака дете - А.Х., роден на 23.05.2015 г. в ОАЕ Д. с ЕГН*, в общ размер на 700.00 Ј или тяхната левова равностойност към момента на подписване на споразумението, платима чрез неговата майка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

5. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

6. Семейното жилище, находящо се в Г.Б., У.„Б.“.4, А.32, а понастоящем с адм. адрес: У.„К.П.В.“3, .4, А.32, което вече е собственост на детето А.Х., да остане в ползване на М.С.Г.-Х..

7. След прекратяване на брака М.С.Г.-Х. ще носи предбрачното си фамилно име Г. без добавка и в бъдеще се именува М.С.Г.

8. Разноските по делото ще се поемат от всяка от страните по отделно, както се дължат.

ОСЪЖДА Д.К.Х., роден на 03.03.1967 г., с адрес: О.К.В. и С.И., Г.Ч., У.„Г.№6.„.К., да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 207,74 лв., както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист за горната сума.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:........................................................