Р Е Ш Е Н И Е    2852

 

Номер   2852

Година   12.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100409

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по молба, основана на разпоредбата на чл.50 от СК, депозирана от Л.Г.Д., ЕГН*, с адрес в с.Д., О.Р. и от И.М.Д., ЕГН*, с адрес в с.Д., О.Р.. Молителите заявяват съгласието си да прекратят сключения между тях брак и представят споразумение по чл.51 от СК. Сочи се в молбата, че от брака си съпрузите имат родено едно дете – М.И.Д., ЕГН*, роден на 10.07.2002 г., което към датата на депозиране на молбата е малолетно.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата и направените доказателствени искания.

По делото е изискан и представен социален доклад от О„.д”-Р., който е приет като доказателство в съдебно заседание, проведено на 19.12.2018 г.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и твърденията на двамата молители, приема за установено от фактическа страна следното:

Л.Г.Д., ЕГН* и И.М.Д., ЕГН*, са сключили граждански брак на 12.11.2000 г. в с.Д., О.Р., видно от приетото като писмено доказателство удостоверение за сключен граждански брак. От брака си имат родено едно дете М.И.Д., ЕГН*, роден на 10.07.2002 г., който към момента на депозиране на молбата и постановяване на решението е малолетен.

С приложеното към молбата, инициирала настоящето производство, споразумение съпрузите са постигнали съгласие относно следните имуществени и лични отношения по чл.51, ал.1 от СК, а именно: упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете, режимът на лични отношения между него и другия родител, както и издръжката, която той следва да заплаща, ползването на семейното жилище, издръжката между двамата съпрузи и фамилното име на молителката, имуществените отношения между молителите относно придобитите от тях МПС и погасяване на банков кредит.

В откритото съдебно заседание, молителите се явяват лично и потвърждават изразеното в молбата, въз основа на която е образувано настоящето производство, взаимно съгласие да прекратят сключени между тях граждански брак.

Социалният работник, изготвил представения от АСП, Д„СП”, О„.Д”-Р., по делото доклад, изразява становище, че постигнатото споразумение между родителите на М.И.Д., ЕГН*, роден на 10.07.2002 г. не нарушава правата на детето, визирани в ЗЗД.

Съдът, след като се увери в сериозното и непоколебимо съгласие на Л.Д. и на И.Д. да се разведат и констатира, че представеното от молителите споразумение съдържа клаузи относно всички лични и имуществени отношения, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК и с него са защитени интересите на роденото от брака дете, намира за основателна молбата, с която е сезиран, поради което следва да постанови решение, с което да допусне развода, без да издирва мотивите на молителите за прекратяването на брака и утвърди представеното от тях споразумение.

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавни такси, чиито размери се определят по реда на чл.6 и чл.7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Размерът на окончателната държавна такса по искането за допускане на развод по взаимно съгласие възлиза на сумата от 40.00 лв., от които 25.00 лв. са внесени при образуването на делото от молителя И. .Д., поради което остатъкът от 15.00 лв. следва да бъде възложен в тежест на Л. .Д..

Размерът на държавната такса по споразумението, касаещо издръжката на детето, възлиза на сумата от 180.00 лв. и същата е дължима от молителя И.Д.. Всеки един от двамата молители дължи и такса в размер на нормативно установения минимум от 50.00 лв. по споразумението относно собствеността върху придобитите по време на брака МПС.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.51 от СК и чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 12.11.2000 г. в с.Д., О.Р., между Л.Г.Д., ЕГН*, с адрес в с.Д., О.Р. и И.М.Д., ЕГН*, с адрес в с.Д., О.Р. с развод, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51, ал.1 от СК, според което:

I. Упражняване на родителските права и лични отношения

1. Упражняването на родителските права по отглеждане на непълнолетното дете М.И.Д. с ЕГН*, се предоставят на майката Л.Г.Д. с ЕГН*.

2. Определя се режим на свиждане на бащата И.М.Д. с ЕГН*, с роденото от брака дете М.И.Д. с ЕГН*, роден на 10.07.2002 г. както следва:

а) всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 17,00 часа в петък до 17,00 часа в неделя с преспиване.

б) по 7 дни през зимната ваканция на детето, по 7 дни през великденската ваканция на детето и по 20 дни през лятната ваканция на детето, несъвпадащи с отпуска на майката.

в) ако е налице съгласие на майката, бащата ще има право да осъществява личен контакт с детето и по всяко друго време, извън времето по б.„а” и „б”.

г) бащата има право да получава информация от училищата, в които учи детето относно обучението му и от съответните лекари и здравни заведения относно неговото здравословно състояние и без съгласието на майката.

II. Издръжка

1. И.М.Д. с ЕГН*, дължи и ще заплаща роденото от брака ни дете М.И.Д. с ЕГН*, роден на 10.07.2002 г., чрез неговата майка и законна представителка Л.Г.Д. с ЕГН*, месечна издръжка от 250,00 лева, считано от датата на депозиране на искането за развод по взаимно съгласие в съда, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.

2. След прекратяването на брака издръжка между съпрузите няма да се дължи.

III. Имуществени отношения и ползване на семейното жилище

1. Семейното жилище, представляващо къща в с.Д., изградена в поземлен имот с идентификатор №21748.501.22 по КККР на с.Д., ще се ползва от И.М.Д. с ЕГН*.

2. Придобитият по време на брака лек автомобил марка „П.” модел „*”, с peг. №*, се възлага в изключителна собственост на Л.Г.Д..

3. Придобитият по време на брака лек автомобил марка „Ф.”, модел „Т.”, с peг. №*, се възлага в изключителна собственост на И.М.Д..

4. Полученият през време на брака потребителски кредит, съгласно договор за потребителски кредит №71-75/2009 г. от 20.07.2009 г. от „А.Б.” , дължим понастоящем към „Ю.Б.”, съгласно Споразумение от 16.12.2016 г. към договор за потребителски кредит №71-75/2009 г., сключен на 20.07.2009 г. се възлага изцяло в дял на И.М.Д., а Л.Г.Д. се освобождава като длъжник по него.

IV. Местоживеене на детето

След прекратяване на брака ни местоживеенето на детето ще бъде в местоживеенето на майката, а именно - Г.Р., о.Б., „Д.м.”№13б.

V. Фамилно име

След прекратяване на брака Л.Г.Д. с ЕГН*, ще запази брачното си фамилно име Д..

ОСЪЖДА И.М.Д., ЕГН*, с адрес в с.Д., О.Р., да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 230.00 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

ОСЪЖДА Л.Г.Д., ЕГН*, с адрес в с.Д., О.Р., да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса в размер на 65.00 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:................................................