Р Е Ш Е Н И Е    2855

 

Номер   2855

Година   12.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100090

по  описа  за

2017

година

 

Производството е по реда на чл.247, ал.1, пр.І ГПК. Настоящото производството е образувано по инициатива на съда, на основание чл.247, ал.1, пр.1 от ГПК, като взе предвид, че в диспозитива на решението за поправка на явна фактическа грешка погрешно е изписана Етажната собственост в полза на която ответника Б. е осъдена да заплати сумите за поддръжка на общите части на сградата и сторените разноски за производството по делото.

И тъй като според правната доктрина очевидна фактическа грешка по смисъла на чл.247, ал.1 ГПК, е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението, то настоящият С. състав счита, че е допусната очевидна фактическа грешка, която следва да бъде отстранена служебно от съда по реда на чл.247, ал.1 и ал.4 ГПК.

Предвид обстоятелството, че поправката на очевидна фактическа грешка се извършва служебно по инициатива на съда, по аргумент от противното на чл.247, ал.2 ГПК, не следва да се съобщава на страните за образуваното производство. 

Водим от горното и на основание чл.247, ал.1, пр.І ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №2767 от 07.06.2019 г., постановено по Г. дело №90/2017 г. по описа на Рг.РС като в диспозитива на същото вместо:

„…ОСЪЖДА Е.Ю.Б., със С. адрес в Г.Б., У.„.Д.№5, да заплати на Етажна собственост „А.к." - средно етажно застрояване, намиращ се в м. „И.", землището на Г.Р., О.Р., изградена в поземлен имот с идентификатор №61813.456.1, представлявана от У.А.Х.П., ЕГН*, Ч. пълномощника А.С.С.П., ЕГН*, АК-П., със С. адрес в Г.П., У.„Х.” №5, .3, Адв.д.„Д., П.и Б.", за А. С.П., сумата от 2`629.59 €, равняваща се на 5`143.00 лв., ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на исковата молба в съда – 24.01.2017 г., до окончателното изплащане на вземането, представляваща дължимата от нея такса за поддръжка на общите части на сградата за периода от месец 10.2013 г. до 31.12.2016 г.

ОСЪЖДА Е.Ю.Б., със С. адрес в Г.Б., У.„.Д.№5, да заплати на Етажна собственост „А.к." - средно етажно застрояване, намиращ се в м. „И.", землището на Г.Р., О.Р., изградена в поземлен имот с идентификатор №61813.456.1, представлявана от У.А.Х.П., ЕГН*, Ч. пълномощника А.С.С.П., ЕГН*, АК-П., със С. адрес в Г.П., У.„Х.” №5, .3, Адв.д.„Д., П.и Б.", за А. С.П., сумата 2`622.72 лв. сторени разноски в производството по делото....”.,

 да се чете:

 ОСЪЖДА Е.Ю.Б., със С. адрес в Г.Б., У.„.Д.№5, да заплати на Етажна собственост на С. „. К., находяща се в Г.Б., У.„.Д.№5, представлявана от У. А.Т.А., Ч. пълномощника А.М.П. от АК-Б., сумата от 2`629.59 €, равняваща се на 5`143.00 лв., ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на исковата молба в съда – 24.01.2017 г., до окончателното изплащане на вземането, представляваща дължимата от нея такса за поддръжка на общите части на сградата за периода от месец 10.2013 г. до 31.12.2016 г.

ОСЪЖДА Е.Ю.Б., със С. адрес в Г.Б., У.„.Д.№5, да заплати на Етажна собственост на С.„.К., находяща се в Г.Б., У.„.Д.№5, представлявана от У. А.Т.А., Ч. пълномощника А.М.П. от АК-Б., сумата 2`622.72 лв. сторени разноски в производството по делото....”.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия:………………………………….