Р Е Ш Е Н И Е    2916

 

Номер   2916

Година   17.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100656

по  описа  за

2018

година

 

Производството по дело е образувано по искова молба депозирана от А.К.Щ., ЕГН*, с А.: Г.Б., У.„И.В.”№14А, Ч. пълномощника А.Т.М., съд. адр.: Г.Р., У.„Г.Б.”№18, против „.Б., ЕИК*, с адр.: Г.С., р.„В.“, П.„С.Н.№7, представлявано от Л.К.Х. и Е.М..

Твърди се в обстоятелствената част на исковата молба, че на 22.12.2010 г. между ответника и „А..“ЕООД като длъжник и ищеца като солидарен длъжник е сключен договор за банков инвестиционен кредит. В обстоятелствената част на исковата молба са описани размерът и условията, при които кредитът е отпуснат. В последствие между страните е подписан Анекс №1 от 11.12.2012 г., с който са променени параметрите по договора. По силата на сключения анекс, страните са се съгласили да се прилагат като неразделна част от договора и Общите условия на ответната банка. В т.4.1 от анекса е посочен ГЛП начисляван върху редовната главница – базов лихвен индекс и премия, и надбавка за редовен дълг към БЛП в размер на 12.220%, като приложимия базов лихвен индекс е 3 м. S. – 1.65% годишно, а приложимата премия е 0% годишно, като е посочено, че към датата на сключване на анекса приложимия ГЛП за редовен дълг е 13.65%. В Раздел II са предвидени лихвите и комисионните по кредита. Съгласно т.11.1.1.1 от анекса страните са приели, че ГЛП за редовен дълг, съответно лихвения процент по т.4.1 се променят в началото на всеки период на олихвяване съобразно променените в стойността на приложимия базов лихвен процент/базов лихвен индекс и /или премия/ съгласно установеното в ОУ при запазване размера на договорените надбавки, без да е необходимо изрично уведомление и/или сключването на допълнително споразумение. Сочи се, че съгласно т.11.1.1.2 от анекса с подписването му кредитополучателя и третите задължени лица дават изричното си и безусловно съгласие, при промяна на нормативната база и условията на финансовите пазари и/или възникване на други обективни обстоятелства, водещи до повишаване разходите на Банката по привлечения ресурс и/или допълнителни разходи по предоставените кредити, вкл. и неизпълнение на задълженията по т.14 от ОУ Банката да променя периодичността на установения базов лихвен индекс, според валутата на кредита и да упражнява правото си да привежда БЛП в съответствие с пазарните условия, като прилага към всеки период на олихвяване, установената от УС на Банката приложима периодичност и/или вид на базов лихвен индекс и/или начислява допълнителна, респ. променя съществуващата премия в размер до 2% пункта за всяка актуализация спрямо преходната, като уведомява за това кредитополучателите и третите задължени лица. Съгласно т.11.1.1.13 от Анекса с промяната на действащите към съответния период БЛП страните по договора ще считат лихвените условия по кредита за автоматично променени, при запазване на договорените надбавки и новите лихвени условия ще бъдат задължителни за тях. В исковата молба ищецът е посочил и разпоредбите на клаузите на т.8.2.3, т.8.4.1 и т.8.4.2 от ОУ на Банката, предвиждащи възможността да бъде променян уговорения приложимия базов лихвен процент по кредита. В обстоятелствената част на исковата молба са изложени доводи за неравноправност на цитираните разпоредби на т.11.1.1.1, т.11.1.2 и т.11.1.3 от анекс №1, респ. на т.8.2.3, т.8.4.1 и т.8.4.2 от ОУ към Анекса от 11.12.2012 г., като се е позовал на разпоредбите на чл.143, т.10 и т.12 от ЗЗП, поради което счита същите за нищожни по арг. на чл.146 от ЗЗП. В тази насока са изложени подробни съображения в обстоятелствената част на исковата молба.

Позовавайки се на изложените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, се иска, съдът да постанови решение, по силата, на което да прогласи за нищожни на основание чл.146 от ЗЗП, клаузите на т.11.1.1.1, т.11.1.2 и т.11.1.3 от анекс №1, респ. на т.8.2.3, т.8.4.1 и т.8.4.2 от ОУ от 11.12.2012 г. към Договор за Банков инвестиционен кредит №506-19/22.12.2010 г.

Претендират се и сторените по делото разноски.

С разпореждане №97 от 06.01.2017 г., съдът е дал ход на исковата молба, приемайки редовността на същата и допустимостта на предявеният иск, като същевременно е изпратил на ответника препис от същата, ведно с приложените към нея писмени доказателства, давайки възможност за подаване на отговор по реда на чл.131, ал.2 от ГПК.

В едномесечния срок от получаване на разпореждането на съда по делото е депозиран писмен отговор. Позовавайки се на изложените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, се иска, съдът да постанови решение, по силата, на което да прогласи за нищожни на основание чл.146 от ЗЗП, клаузите на т.11.1.1.1, т.11.1.2 и т.11.1.3 от анекс №1, респ. на т.8.2.3, т.8.4.1 и т.8.4.2 от ОУ от 11.12.2012 г. към Договор за Банков инвестиционен кредит №506-19/22.12.2010 г.

Претендират се и сторените по делото разноски.

С разпореждане №97 от 06.01.2017 г., съдът е дал ход на исковата молба, приемайки редовността на същата и допустимостта на предявеният иск, като същевременно е изпратил на ответника препис от същата, ведно с приложените към нея писмени доказателства, давайки възможност за подаване на отговор по реда на чл.131, ал.2 от ГПК.

В едномесечния срок от получаване на разпореждането на съда по делото е депозиран писмен отговор. В едномесечния срок от получаване на разпореждането на съда по делото е депозиран писмен отговор. С писмения отговор, ответника, на първо място прави възражение за местна неподсъдност на настоящето производство на Рг.РС, като моли делото да бъде изпратено на СРС, в чиито район е неговото седалище. В тази връзка ответникът сочи, че процесния договор не е потребителски и не може да се прилага местната подсъдност за уреждане на отношения по потребителски договор. Според ответникът искът е с правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД и по отношение на него е неприложима разпоредбата на чл.113 от ГПК.

На следващо място, ответникът счита исковата молба за нередовна, поради неконституиране на всички надлежно легитимирани страни. Сочи, че кредитополучателят и солидарния длъжник имат качеството на задължителни другари в настоящия процес.

По същество изразява становище за неоснователност на исковата претенция. Твърди, че в случая е налице хипотезата на чл.146, ал.1, пр.2 от ЗЗП, тъй като процесните клаузи са уговорени индивидуално. Заявява, че е проектът на договора, анекса и Общите условия са били предоставени на ищеца и у е дадена възможност да се запознае с всички клаузи. С него били проведени преговори във връзка с предоставените проекти и му било обяснено, че има право и възможност след запознае с тях да направи писмено предложение за изменението им. Такова искане в Банката не било постъпило от страна на ищеца и от кредитополучателя.

Също така, ответникът изразява становище за неоснователност на твърденията на ищеца, че е останал неясен въпросът  за това каква методология прилага Банката при определяне на допълнителен размер на възнаградителна лихва, съобразен с цената на кредитния ресурс, която цена се определяла от пазарните условия, при които Банката получава вътрешно банкови заеми, за да поддържа своята ликвидност. Сочи се, че методологията, която Банката прилага при поддържане на своята ликвидност се съдържа в дадените от БНБ Указания за разпределение на разходите и ползите, свързани с ликвидността. Последните са публични и общодостъпни за всички.

В съдебно заседание ищецът се представлява от упълномощен представител, който поддържа предявения иск.

В съдебно заседание ответникът се представлява от пълномощник, който изразява становище за неоснователност на молбата. Ангажира писмени и гласни доказателства в подкрепа на направените възражения.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства, от съвкупния анализ на които, съдът достигна до следните фактически изводи:

От приложения по делото Договор за банков инвестиционен кредит №506-19/22.12.2010 г., се установява, че между „.Б. от една страна и от друга „А..“ЕООД, ЕИК*, като кредитополучател и А.К.Щ. – управител, в качеството му на солидарен длъжник по см. на чл.304 от ТЗ, във вр. чл.101 от ЗЗД, на основание ЗКИ и нормативните актове, регулиращи кредитната дейност и Общите условия, при които Банката представя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност, Лихвения бюлетин и Тарифата за таксите и комисионните на „.Б., е сключен процесния договор за инвестиционен кредит. По силата на постигнатите договорености ответната банка е предоставила на дружеството-кредитополучател при солидарната отговорност на неговия управител А.Щ. инвестиционен кредит в размер на 48`000.00 лв., с цел на кредита: бърз кредит за микропредприятие. В раздел II от договора, страните са уговорили условията за усвояване на инвестиционния кредит. Съгласно чл.4.1 от договора годишния лихвен процент, начисляван върху редовна главница (редовен дълг), представлява сбора от приложимия към датата на олихвяването променлив базов лихвен процент, формиран от променлив Базов лихвен индекс и премия и надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен в размер на 9.686% годишно. Приложимия към датата на договора Базов лихвен индекс е тримесечния С. – 3.964%. Приложимата към датата на Договора премия е в размер на 0%. Приложимия размер на ГЛП за редовен дълж е 13.65%. Съгласно чл.4.2 е уговорен лихвен процент, начисляван върху просрочена главница, за срока на просрочие – формиран като сбор от приложимия към датата на просрочие размер на ГЛП за редовен дълг по т.4.1 и надбавка за просрочие от 2% годишно. ФЛП, начисляван върху наличния кредит, при просрочие на лихва или главница и лихва, едновременно с лихвата за редовен дълг и лихвата за просрочен дълг е 5% годишно. Съобразно уговореното в т.11.1 от договора кредитополучателя заплаща лихви и комисионни за Кредита по договора, в съответствие с уговореното в Раздел III от ОУ, Тарифата на банката, лихвения бюлетин и установеното в т. 4 и т.5 от договора. С т.11.1.1.1 от договора, страните са приели, че ГЛП за редовен дълг по т.4.1, съответно лихвения процент по т.4.2 се променят в началото на всеки период на олихвяване, съобразно промените в стойността на приложимия БЛП (базов лихвен индекс и/или премия), съгласно уговореното в ОУ и в договора, при запазване размера на договорените надбавки, директно и автоматично, по силата на договора, без да е необходимо уведомление и/или сключване на допълнително споразумение към този Договор за целта. По арг. на т.11.1.1.2 с подписването на договора Кредитополучателя и третите задължени лица са дали изричното си и безусловно съгласие, при промяна на нормативната база и/или условията на финансовите пазари и/или възникване на други обективни обстоятелства, водещи до съществено повишаване разходите на Банката по привлечения ресурс и/или до допълнителни разходи по предоставените кредити, вкл. при неизпълнение на задълженията по т.14 от ОУ, Банката да променя периодичността на установения вид БЛИ, според валутата на Кредита и да упражнява правото си да привежда БЛП в съответствие с пазарните условия, като прилага към всеки един период  на олихвяване, обявената от Управителния съвет на Банката, съответно от делегиран от него орган или лице, приложима периодичност и/или вид на БЛИ и/или начислява допълнителна, респ. променя съществуваща премия в размер до 2 процентни пункта за всяка актуализация спрямо предходната, за което Банката уведомява Кредитополучателите и третите задължени лица. Също така страните са договорили /т.11.1.1.3 с промяната на действащия към съответния период на олихвяване БЛП, страните по договора да считат лихвените условия по кредита за автоматично променени, при запазване на договорените надбавки и новите лихвени условия ще бъдат задължителни за тях. Промяната влиза в сила автоматично, на началната дата на първия период на олихвяване, следващ датата на промяната, с обявяването на новата периодичност, вид и/или стойност на приложимия базов лихвен процент.

С Анекс №1 от 11.12.2012 г., страните са предоговорили условията по договора за инвестиционен кредит. В чл.4 от анекса е уговорен ГЛП за съответен период на олихвяване, както следва: ГЛП, начисляван върху редовна главница (редовен дълг), представляващ сбор от приложимия към датата на олихвяването променлив базов лихвен процент, формиран от променлив Базов лихвен индекс и премия и надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен в размер на 12.220% годишно. Приложимия към датата на договора Базов лихвен индекс е тримесечния С.-1.430%. Приложимата към датата на Договора премия е в размер на 0%. Приложимия размер на ГЛП за редовен дълж е 13.65%. Съгласно чл.4.2 е уговорен лихвен процент, начисляван върху просрочена главница, за срока на просрочие – формиран като сбор от приложимия към датата на просрочие размер на ГЛП за редовен дълг по т.4.1 и надбавка за просрочие от 2% годишно. ФЛП, начисляван върху наличния кредит, при просрочие на лихва или главница и лихва, едновременно с лихвата за редовен дълг и лихвата за просрочен дълг е 5% годишно. Като краен срок на издължаване на дълга е посочен – 20.02.2021 г. при падеж на лихви за редовен дълг – на 20 – то число на текущия месец при 99 месечни погасителни вноски. Съобразно уговореното в т.11.1 от анекса кредитополучателя заплаща лихви и комисионни за Кредита по договора, в съответствие с уговореното в Раздел III от ОУ, Тарифата на банката, лихвения бюлетин и установеното в т.4 и т.5 от договора. С оспорените клаузи от анекса (т.11.1.1.1), страните са приели, че ГЛП за редовен дълг по т.4.1, съответно лихвения процент по т.4.2 се променят в началото на всеки период на олихвяване, съобразно промените в стойността на приложимия БЛП (базов лихвен индекс и/или премия), съгласно уговореното в ОУ и в договора, при запазване размера на договорените надбавки, директно и автоматично, по силата на договора, без да е необходимо уведомление и/или сключване на допълнително споразумение към този Договор за целта. По арг. на т.11.1.1.2 с подписването на анекса. Кредитополучателя и третите задължени лица са дали изричното си и безусловно съгласие, при промяна на нормативната база и/или условията на финансовите пазари и/или възникване на други обективни обстоятелства, водещи до съществено повишаване разходите на Банката по привлечения ресурс и/или до допълнителни разходи по предоставените кредити, вкл. при неизпълнение на задълженията по т.14 от ОУ, Банката да променя периодичността на установения вид БЛИ, според валутата на Кредита и да упражнява правото си да привежда БЛП в съответствие с пазарните условия, като прилага към всеки един период  на олихвяване, обявената от Управителния съвет на Банката, съответно от делегиран от него орган или лице, приложима периодичност и/или вид на БЛИ и/или начислява допълнителна, респ. променя съществуваща премия в размер до 2 процентни пункта за всяка актуализация спрямо предходната, за което Банката уведомява Кредитополучателите и третите задължени лица. Също така страните са договорили в оспорената т.11.1.1.3 от анекса с промяната на действащия към съответния период на олихвяване БЛП, страните по договора да считат лихвените условия по кредита за автоматично променени, при запазване на договорените надбавки и новите лихвени условия ще бъдат задължителни за тях. Промяната влиза в сила автоматично, на началната дата на първия период на олихвяване, следващ датата на промяната, с обявяването на новата периодичност, вид и/или стойност на приложимия базов лихвен процент.

От страна на ищеца са представени Общи условия, при които „.Б. предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност. Видно от отбелязването върху документа, е, че ищецът е запознат със съдържанието им и е получил екземпляр от тях към датата на подписване на Анекса. В чл.8.2.3 от цитираните ОУ е уредено, че приложимия S., съответно E. или L. е равен на индекса, публикуван на страницата R. в 11.00 часа С./Ф./Л. време два работни дни преди първия работен ден на следващия период на олихвяване по т.8.4.1, като определения индекс, се прилага от първия работен ден на съответния период на олихвяване, до деня предхождащ първия работен ден на следващия период на олихвяване. Договорения ГЛП за редовен дълг се променя автоматично с промяната на премията съгласно т.8.4.1 и/или договорения променлив Базов лихвен индекс в първия работен ден на всеки следващ период на олихвяване, с публикуване на новата стойност на съответния лихвен индекс и запазване на надбавката установена по размер в Договора и ОУ. Съгласно чл.8.4.1 от ОУ, Кредиторът има правото да променя (увеличава) едностранно въз основа на Решение на оторизирания за това орган размера на приложимия към даден лихвен период базов лихвен процент, като променя определения към датата на договора размер на премията в съответствие с ценовите условия на кредитния пазар и при спазване на методологията за това, определена в договора и ОУ, без да е необходимо заявеното Ч. подписване на отделен анекс изрично съгласие на Кредитополучателя и солидарните длъжници. В чл.8.4.2 е уредено правото на Банката да привежда базовия лихвен процент в съответствие с пазарните условия като съгласно и по реда установен в ОУ към приложимия за периода на олихвяването договорен пазарен лихвен индекс прибавя променената премия в размер до два процентни пункта за всяка актуализация.

От страна на ответника са приложени като доказателства указания за разпределение на разходите и ползите, свързани с ликвидността на БНБ.

По делото е разпитан като свидетел Н.Р. – служител на ответната банка, заемаща длъжността „директор на филиал на „.Б.в Г.Б.. В показанията си същата сочи, че работи в банката от м.07.1994 г., като тогава е била „Х.Б.“, с правоприемник от м.07.2007 г. „.Б.. През 2010 г., свидетелката твърди, че е работила в клона на банката в Г.Б.. Заявява, че познава А.Щ., който е идвал в клона на банката с искане за отпускане на кредит. Във връзка с този договор били водени преговори. Договорът бил сключен между „.Б.и „А..“, като кредитополучател и А.Щ., като солидарен длъжник. При всички разговори във връзка с искания за кредит присъствали свидетелката и мениджъра бизнес клиенти. Свидетелката посочва, че лично е присъствала на разговора за този кредит, като А.Щ. лично е постил филиала и са говорили. С А.Щ. като придружител била майка му М.Щ.. Посочва, че кредитния инспектор работил по кредита е И.М.. Свидетелката описва по принцип практиката на банката при отпускане на кредит. Твърди, че след одобрението на кредита, това се съобщавало на клиента, който отново посещавал филиала и му се предоставяли условията за сключване на кредит. Посочените условия и общите условия за кредит на бизнес клиенти се предоставяли предварително на клиента. Свидетелката твърди, че е присъствала, когато са били предоставени на ищеца проекта за договор и общите условия на банката за отпускане на кредита. Заявява, че по принцип договора е бланков, типов по утвърден образец, но клиента имал право ако има някакви предложения по съответните точки, да бъдат представени писмено. След което изпращали в правния отдел за гласуване исканата промяна. Посочените възможности били обяснени на ищеца. Задължително коментирали и лихвите, при отпускане на кредита. Обяснили на г-н Щ., че лихвения процент се променял и при какви условия се променял. Ищецът нищо не предложил по този договор. Обсъждали какви са лихвените условия, какъв е лихвения процент, при какви условия се променят, условията при просрочие на кредита. А. не бил направил искане за изменение в частта касаеща определената лихва при сключване на договора.

Въз основа на така приетата фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Предявения в настоящето производство иск е за прогласяване недействителността на клаузите на т.11.1.1.1, т.11.1.2 и т.11.1.3 от анекс №1 към Договор за Банков инвестиционен кредит №506-19/22.12.2010 г. и клаузите на т.8.2.3, т.8.4.1 и т.8.4.2 от ОУ от 11.12.2012 г. към Договор за Банков инвестиционен кредит №506-19/22.12.2010 г.

При така изложените фактически твърдения и отправения към съда петитум, предявения иск е с правно основание чл.146 от ЗЗП, във вр. чл.143, т.3, т.10 и т.12 от ЗЗП.

Така предявения иск е допустим, като предявен от активно легитимирана страна и при правен интерес от търсената защита, предвид изложените фактически твърдения.

Разгледан по същество искът се явява неоснователен, като съображенията за това са следните:

Не се спори между страните по делото, а и от приложените по делото договор за банков инвестиционен кредит и анекс №1 от 11.12.2012 г. се установява наличието на валидно възникнало облигационно правоотношение между „.Б. от една страна и кредитополучателя „А..“ЕООД, при солидарната отговорност на управителя на дружеството А. Щ..

Ищецът се позовава на разпоредбите на основание чл.146 от ЗЗП, във вр. чл.143, т.3, т.10 и т.12 от ЗЗП, твърдейки, че процесните клаузи в анекса и общите условия към договора за банков инвестиционен кредит са нищожни спрямо него като неравноправни.

По арг. от §13, т.1 от ЗЗП даващ определение на понятието "потребител", съдът намира, претенцията на солидарния длъжник А.Щ. инициирал настоящото производство за неоснователна. Съобразно установената практика на СЕС /дело С-110/14 на СЕС, дело №С-74-15 на СЕС/ и възприетото в Решение №38/23.06.2017 г., по т.д. №2754/2015 г. на І ТО на ВКС, както и решение №84/20.07.2017 г. на ВКС, І ТО, по т.д.№1934/2015 г./, физическо лице-съдлъжник по договор за банков кредит или обезпечаващ такъв, по който кредитополучателят е търговец може да има качеството на потребител по ЗЗП и да се позовава на неравноправност на клаузи от договор за кредит, ако действа извън рамките на неговата търговска или професионална дейност, при което е необходимо да се извърши конкретна преценка на фактическите обстоятелства за обосноваване налице ли е качеството потребител.  В настоящия процес релевантните за тази преценка факти са безспорно установени. Видно от посоченото в договора за инвестиционен банков кредит и анекс към същия, както и след служебно направена справка по партидата на търговеца в общодостъпния сайт на ТР е, че към датата на сключване на процесния договор и анекс към него /както и към момента/, ищецът А.Щ. е управител и едноличен собственик на капитала в дружеството-кредитополучател „А..“ЕООД. С оглед на посоченото и след анализ на клаузите и целите на процесния договор /инвестиционен кредит за микропредприятие/ съдът приема, че придобиването на качеството съдлъжник на ищеца към банката-кредитор е осъществено с оглед тесните му професионални връзки с дружеството-кредитополучател, изразяващи се в участието в управлението на дружеството. Предвид посоченото не може да се  приеме, че задължаването на ищеца, като физическо лице е извършено за цели, извън и независимо от професионалната дейност на търговеца. Предвид посоченото, според настоящия съдебен състав, независимо, че обезпечаването на кредита на търговеца да е извършено от физическо лице, ищецът няма качеството на потребител по смисъла на §13 от ЗЗП и искът му за нищожност на процесните клаузи от анекса към договора за банков инвестиционен кредит и общите условия към него следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

По арг. на чл.78, ал.3 от ГПК, ищецът А.К.Щ., ЕГН*, с А.:Г.Б., У.„И.В.”№14А следва да бъде осъден да заплати на „.Б., ЕИК*, с адр.: Г.С., р.„В.“, П.„С.Н.№7, представлявано от Л.К.Х. и Е.М., сторените по делото разноски в размер на 1`680.00 лв., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение.

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от А.К.Щ., ЕГН*, с А.: Г.Б., У.„И.В.”№14А, Ч. пълномощника А.Т.М., съд. адр.: Г.Р., У.„Г.Б.”№18, против „.Б., ЕИК*, с адр.: Г.С., р.„В.“, П.„С.Н.№7, представлявано от Л.К.Х. и Е.М., за прогласяване на нищожността клаузите на т.11.1.1.1, т.11.1.2 и т.11.1.3 от Анекс №1 от 11.12.2012 г. към Договор за банков инвестиционен кредит №506-19/22.12.2010 г. и клаузите на т.8.2.3, т.8.4.1 и т.8.4.2 от Общите условия от 11.12.2012 г. към Договор за Банков инвестиционен кредит №506-19/22.12.2010 г., КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА А.К.Щ., ЕГН*, с А.: Г.Б., У.„И.В.”№14А, да заплати на  ответника „.Б., ЕИК*, с адр.: Г.С., р.„В.“, П.„С.Н.№7, представлявано от Л.К.Х. и Е.М., сумата от 1`680.00 лв., представляващи направени в настоящето производството разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред Бл.ОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено по реда на чл.259 от ГПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….