Р Е Ш Е Н И Е    2948

 

Номер   2948

Година   18.06.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100177

по  описа  за

2019

година

 

Производството по делото е образувано по молба с правно основание чл.1, ал.1 от ЗГР, депозирана от Б.И.Г., ЕГН*, в качеството й на майка и З.П. на Й.М.М., с ЕГН*, двете с адрес: Г.Р., У.„Х.Б.”№61, чрез адв. И.Б. от САК, със съд. адрес: Г.С., У.„Д.В.”№1, .2, а.3, против О.Б., представлявана от Кмета на Общината.

Молителят иска да бъде променено бащиното и фамилното имена на малолетната Й.М.М. на Й.Б.Г., К. твърди, че това са имената, с които е известна в обществото и с които се представя и възприема. Твърди, че разликата в  имената й създава изключителни неудобства.

В съдебно заседание молителят, чрез упълномощен процесуален П., поддържа изцяло молбата.

От заинтересованите учреждения, редовно призовани, О.Б. и РП-Р. не депозират писмен отговор на молбата, не изразяват становище по твърденията в нея и основателността й и не ангажират доказателства.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, се установява от фактическа страна следното:

Съгласно Решение №11/27.01.2010 г., влязло в законна сила на 20.03.2010 г. по Г.дело №*0062 по описа за 2009 г. на Бл.ОС е прието за установено, че М.А.М., с ЕГН*, е биологичен баща на детето Й., родена на  28.02.2008 г. от майка Б.И.Г.. Със същото е разпоредено в акта за раждане да бъде вписан К. баща М.А.М., с ЕГН*  и детето да бъде вписано с имена Й.М.М..

Горното се установява и от приетите са К. писмени доказателства удостоверение за раждане и служебно изисканото заверено копие от Регистър за населението акт за раждане №181 от 05.03.2008 г. на О.Б..

Данните, съдържащи се в служебно изисканите от съда справки, установят, че Й.М.М. не е осъждана, срещу нея няма образувани наказателни производство и не й е налагана мярка „забрана за напускане пределите на Р.Б.”.

В подкрепа позицията си по делото молителят поиска гласни доказателства.

В съдебно заседание, проведено на 09.05.2019 г. са разпитани свидетелите В.П.-К. и Н.К.. И двете свидетелки установяват, че в детето Й. с притеснява от фамилното име. Тя е ученичка в четвърти клас и не разрешава тетрадките и учебниците да се надписват с бащиното и фамилното име на бащата. Тя се срамува от тези имена, още повече че бащата въобще не се интересува от дъщеря си. Не й се обажда , не плаща издръжка, няма никакви контакти с детето.

Така установеното от фактическа страна, мотивира следните правни изводи:

Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право, свързано с определен гражданскоправен субект. Юридически правото на име е уредено с императивни правни норми и промяната му е допустима само по изключение. Разпоредбата на чл.1. ал.1 от ЗГР сочи предпоставките, при които може да се извърши промяна в собственото, бащиното или фамилно име на едно лице, а именно: когато името е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. Тъй К. законът не дава отговор на въпроса кои точно обстоятелства се определят К. „важни”, по този въпрос има формирана практика на ВКС – Решение №507/22.10.2010 г. по Г.д. №227/2010 г. на ІІІ г.о., Решение №200/14.04.2010 г. по Г.д. №25/2009 г. на ІV г.о., Решение №434/24.06.2010 г. по Г.д. №712/2009 г. на ІV г.о. и др. В същите е прието, че предвид основните принципи на гражданското право и обществения морал, важни по смисъла на чл.1, ал.1 от ЗГР са такива лични и обществени обстоятелства, които правят носенето на името лично и обществено неудобно или неподходящо, К. тези обстоятелства следва да се преценяват в контекста на всеки отделен случай. Преценката обаче винаги трябва да бъде обвързана с императивните изисквания на закона и посочените в тях възможни отклонения относно начина на образуване на собственото, бащиното и фамилното име на физическото лице.

Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.1 от ЗГР, името на български гражданин, който е роден на територията на Р.Б., се състои от собствено, бащино и фамилно име. Бащиното и фамилното име определят произхода от бащата и са основни елементи от гражданскоправния статус на лицето. Съгласно чл.13 и чл.14 от ЗГР, при установен произход от бащата, презимето на българските граждани се образува от личното име на бащата, а фамилията – от фамилното име или бащиното име на бащата, с наставки - ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен когато името на бащата не позволява поставянето на тези окончания или те противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите. Когато български гражданин е роден извън територията на Р.Б., бащиното и фамилното му име могат да се впишат с наставки -ов или -ев и съответното окончание, ако това е заявено писмено от родителите до три години от раждането на детето. Само К. изключение законът – чл.15 от ЗГР, предвижда детето да има за бащино име собственото име на М. или бащиното име на нейния баща, а фамилно име-  това на М., само когато не е установен произхода на детето от баща.

В настоящия случай  с Решение №11/27.01.2010 г., постановено по Г.дело 62/2009 г. по описа на Бл.ОС е прието за установено, че М.А.М., с ЕГН*, е биологичен баща на детето Й., родена на  28.02.2008 г. от майка Б.И.Г., К. е разпоредено в акта за раждане да бъде вписан К. баща М.А.М., с ЕГН* и детето да бъде записано с имена Й.М.М.. Фактът, че биологичният баща на детето не поддържа никакви контакти с него е укоримо поведение на бащата, но не съставлява обстоятелства, което да попада в хипотезата на чл.1, ал.1 от ЗГ.

Без значение за исканата промяна е, че хората в града не знаят презимето и фамилията на детето, тъй К. в официалния документ, какъвто е актът за раждане, детето Й. е записано с бащината си фамилия е презиме. Що се отнася до етническия произход на бащата на детето, то същият е без значение за исканата промяна, тъй К. Р.Б. е светска и правова държава, тя се управлява според Конституцията и законите на страната, и всички нейни граждани са равни пред закона, К. не се допускат никакви ограничения, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Доколкото К. основание за исканата промяна се сочат християнското вероизповедание и известността в обществото с имена с друго звучене, няма данни българското звучене на бащиното име М. и фамилното име М. да са създали на детето Й. каквото и да е лично неудобство във връзка с принадлежността към съответната религиозна общност. Няма данни и за известността й в съответната религиозна общност с бащино и фамилно име Б.Г.. Промяната на имената се допуска по изключение и не зависи от субективното желание на молителя, а от наличието на обективните предпоставки, предвидени в закона, които в случая не са налице, респ. не е налице правнозначима причина по смисъла на чл.19 ЗГР за допускане на исканата промяна.

Наведените в исковата молба твърдения, които дори и да бъдат приети за доказани по делото, за известността на детето с имената  „Й.Б.Г.” сред близки и познати, не биха могли да бъдат опора на стабилен доказателствен извод за попадането в обсега на понятието „важни обстоятелства”, по смисъла на чл.19 от ЗГ.

В настоящия случай не се доказа бащиното име М. и фамилното име М. да са осмиващи или опозоряващи. Не се доказва и да са обществено неприемливи. Легитимирането на детето занапред К. „Й.М.М.” не би било препятствие за неговите релации и обществени контакти, доколкото същото не е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо. Следователно в обсъжданата хипотеза не е налице нито едно от алтернативно предвидените в чл.1, ал.1 ЗГР условия, при чиято наличност закона допуска името да бъде променяно.

По изложените съображения съдът намира, че молбата за промяна в имената следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявената от Б.И.Г., ЕГН*, в качеството й на майка и З.П. на Й.М.М., с ЕГН*, двете с адрес: Г.Р., У.„Х.Б.”№61, чрез адв. И.Б. от САК, със съд. адрес: Г.С., У.„Д.В.”№1, .2, а.3, против О.Б., представлявана от Кмета на Общината, молба по чл.1, ал.1 от ЗГР, за промяна на бащиното и фамилното име на малолетната Й.М.М., с което фигурира в регистрите за гражданско състояние, на „Й.Б.Г. ”.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бл.ОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….